تقسيم بازار، يعنى تقسيم آن به گروه‌هاى خريدار جداگانه، خريدارانى که به دنبال کالاها يا ترکيب عناصر بازاريابى جداگانه هستند. در اين مورد شرکت براى تقسيم بازار و تعيين خصوصيات مشترک هر يک از قسمت‌هاى آن، روش‌هاى مختلفى پيش رو دارد و از مبانى مختلفى استفاده مى‌کند.