تقسيم بازار فرصت‌هايى را روشن مى‌کندکه شرکت با آن روبرو است. در اين مرحله نوبت به ارزيابى قسمت‌هاى مختلف بازار و تصميم‌گيرى مى‌رسد. در اينجا پرسيده مى‌شود کدام قسمت‌هاى بازار پوشش داده شود و به کدام قسمت‌هاى بازار خدمت شود؟ يعنى در اين‌جا شرکت خصوصيات اندازه و رشد هر قسمت بازار، جذابيت ساختارى و هم‌سويى آن قسمت بازار با منابع و اهداف شرکت را مورد ارزيابى قرار مى‌دهد.