کنترل بازارهاى انحصارى معمولاً توسط دولت و به دو طريق زير صورت مى‌گيرد:


۱. کنترل مستقيم قيمت در بازار انحصارى که در آن دولت از طريق تعيين حداکثر قيمت در سطحى پائين‌تر از قيمت صاحب انحصارى را مجبور به افزايش توليد مى‌کند.


۲. کنترل بازار انحصارى از طريق بستن ماليات‌ها که ظاهراً مناسب‌ترين طريقه کنترل بازار انحصارى بوده و مانع از اين مى‌گردد که صاحب انحصار از کليه مزاياى موقعيت انحصارى به‌نفع خود استفاده نمايد.