مذاکره يک هنر است. مذاکره موفق، در هر حال، مانند ساير هنرها نياز به دانش کاملى از اصول تکنيک‌هاى مهم دارد. احتمال آن براى شما بسيار کم است که بدون اين دانش بتوانيد به‌‌عنوان يک مذاکره‌گر بر ديگران تأثير بگذاريد چه برسد به آنکه به‌عنوان شخصى برجسته مطرح باشيد. شما با مجهز شدن به اين ابزار فرصتى و واقعى براى يادگيرى و عملى کردن استعدادهاى خلاقى خواهيد داشت که متخصص واقعى را در عرصه مذاکره تميز مى‌دهد.


اين بخش اجمالاً به اصول اصلى مذاکره مى‌پردازد. اين اصول که به‌عنوان پايه هر تلاشى براى دستيابى به فنون مذاکرات تجارى به کار مى‌رود عبارت هستند از: