بيشتر افراد فقط در زمان‌هاى خاصى بهترين کارآئى را دارند. اگرچه اثبات بدترين و بهترين مواقع براى اشخاص بسيار مشکل است، اما افراد بسيارى هستند که فقط در مواقع خاصى در ماه به بهترين نحو کار خود را انجام مى‌دهند. هر عضوى از تيم مذاکره‌گرتان بايد خصوصيات فردى خود را ارزيابى نمايد و معين کند که در چه مواقعى براى مذاکره از بهترين حالت برخوردار است. اگرچه اين دوران نمى‌تواند براى تمام اشخاص تيم يکسان باشد، اما گاهى مى‌توانند با هم تلاقى نمايد. در هر صورت بهترين دوران را بايد به‌طور کلى براى تيم در نظر گرفت و زمانى به مذاکره مبادرت ورزيد که افراد در اين دوران به سر مى‌برند.


در مورد استفاده از اين اصول در جلسات مذاکره در مواقعى به‌جزء اين دوران بايد دقت زيادى به خرج داد. اگرچه بهترين دوران مذاکره‌گر معمولاً بستگى به تغييرات زمان محل زندگى خود دارد، اما خستگى سفر يا هواپيما و عوامل مؤثر ديگرى مى‌تواند اين تجربه را تغيير دهد.