بهترين محل براى مذاکره محلى است که بتوانيد کنترل خود را بر فرآيند مذاکره به حداکثر برسانيد. هر مذاکره‌گر مجربى محيط‌هائى که باعث تقويت توانائى‌اش براى دستيابى به موفقيت در مذاکره مى‌شود را مى‌شناسد. براى بعضى از مذاکره‌گران، اتاق مخصوص کنفرانس در محل کار يا دفاتر مشترکين تنها محيط امن براى مذاکره است و براى افراد ديگرى دفاتر رقبا از محل‌هائى هستند که امکان دستيابى به موفقيت را چند برابر مى‌سازد. مهم‌ترين مسئله‌اى که بايد به خاطر سپرد اين است که چشم‌پوشى از حق انتخاب محل مذاکره يا استفاده از اين حق بدون توجه اشتباهى نابخشودنى است.در شروع هر معامله تجاري، شما بايد امتيازات و ضررهاى ناشى از مذاکره در دفتر خود در دفتر رقيب يا دفتر شخص ثالثى را ارزيابى نمائيد. از آنجائى که خوبى‌ها و بدى‌هاى محل خاصى ممکن است با توجه به پيشرفت مذاکرات در جلسه‌اى خاص تغيير نمايد، اما شما هنگامى که مذاکرات در حال پيشروى هستند، بايد اين مطلب را از نظر دور نگاه نداريد و هرچند گاهى موضوع را دوباره ارزيابى نمائيد.