زمان و محل مذاکره مى‌تواند بر نتيجه مذاکره تأثير خاصى بگذارد. متأسفانه تعداد کمى از مذاکره‌گران تجارى به‌طور جدى براى به کنترل درآوردن مذاکره و سود بردن از آن تلاش مى‌کنند. بعضى از افراد نمى‌توانند اهميت محيط را درک نمايند و از تغيير محل امتناع مى‌ورزند، زيرا نمى‌خواهند خود را درگير کارهاى غيرطبيعى سازند.


براى اينکه مذاکره‌گرى مؤثر باشيد، بايد اهميت محيط را تشخيص دهيد و درک نمائيد که اگر شما به دنبال در کنترل درآوردن محيط مذاکره نمى‌باشيد، رقيبتان اين کار را خواهد نمود.


به‌طور کلى نکات مهم در مذاکره عبارت هستند از:


- انعقاد قرارداد با توجه به حالت اشخاص


- مبارزه با عامل خستگى


- طرح‌ريزى برنامه‌هاى مسافرت


- پيروى از رژيم غذائى مذاکره‌گران


- تعيين محل مذاکره


- طرح محيط فيزيکى


- تصميم به ايجاد تغيير در محيط