- بخشى از مقررات پذيرش آگهى:

۱. نوار برنامه‌اى که براى گرفتن مجوز پخش به صدا و سيما ارائه مى‌شود بايد حداقل ۱۰ روز قبل از زمان اولين نوبت پخش، در مقابل اخذ رسيد، به مسئول پذيرش تحويل گردد. آخرين مهلت براى تحويل نوار برنامه‌اى که قبلاً مجوز پخش آن صادر شده ۷۲ ساعت قبل از زمان پخش است.


۲. صدا و سيما در رد يا قبول آگهى يا تغيير در تصوير و صداى آن مختار و مجاز است و آگهى‌دهنده به رفع اشکالات برنامه ملزوم خواهد بود.


۳. در مجوز پخش برنامه، زمان‌هاى مناسب براى پخش آن مشخص است.


آگهى‌دهنده پس از انتخاب وقت پخش آن مشخص و ثبت سفارش بايد ۷۲ ساعت قبل از زمان پخش، برگهٔ پرداخت هزينهٔ پخش را همراه نوار برنامه تحويل دهد و رسيد دريافت دارد.


۴. در صورتى که به دليل تغيير جدول پخش برنامه‌ها، زمان پخش از يک طبقه به طبقهٔ ديگر منتقل شود، نرخ آگهى براساس طبقه‌اى که آگهى در آن پخش شده است محاسبه خواهد شد.


۵. اگر به هر علت پخش آگهى در زمان مقرر صورت نگيرد، صدا و سيما موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز: نسبت به پخش آن اقدام کند.


۶. صدا و سيما مختار است به هر دليل از پخش يا ادامهٔ پخش برنامه‌اى که مجوز آن قبلاً صادر شده منصرف شود و در اين صورت آگهى‌دهنده، حق اعتراض نخواهد داشت.


۷. اعتراض کتبى نسب به پخش ناقص آگهى تا ۷۲ ساعت بعد از زمان پخش آن قابل بررسى است و در صورت تأييد مورد اعتراض از سوى سازمان صدا و سيما، پخش يا استرداد وجه آن مقدور است.


۸. نوار آگهى پخش شده حداکثر تا ۱۵ روز در سازمان نگهدارى مى‌شود و قابل عودت است و بعد از آن مسئوليت نگهدارى نوار از سازمان صدا و سيما سلب مى‌شود.


- تذکر:

۱. تعرفهٔ آگهى در روزهاى جمعه و اعياد تا ساعات ۲۱ با ۲۰ درصد افزايش نرخ محاسبه مى‌شود.


۲. پخش آگهى در ميان برنامه‌ها در هر طبقه با ۵۰ درصد افزايش تعرفه انجام مى‌شود.


۳. ماليات، عوارض يا هر گونه هزينهٔ خدمات آماده‌سازى و بررسى که به پخش آگهى تعلّق گيرد، برعهدهٔ آگهى‌دهنده است.


۴. آگهى با موضوع فرهنگى - به تشخيص کارشناسى امور بازرگانى - مشمول ۵۰ درصد تخفيف خواهد بود.


۵. آگهى‌هاى با موضوع آموزشى و استخدام دولتى - به تشخيص کارشناسى امور بازرگانى - ممکن است از تخفيف (تا ۲۰ درصد) استفاده ببرند.


۶. چنانچه به هر دليل به هنگام پخش آگهي، برنامهٔ قبل يا بعد از آن، بدون اعلام قبلى تغيير کند، آن آگهى مشمول تغيير طبقه نخواهد شد.


- آگهى با شرايط خاص:

امور بازرگانى صدا و سيما در موارد خاص، آگهى‌هايى با شرايط زير مى‌پذيرد:


- آگهى‌هاى کمتر از ۳۰ ثانيه:

۱. حداقل مدت اين آگهى‌ها ده ثانيه است.


۲. حداقل دورهٔ زمانى پخش اين آگهى‌ها ۶ نوبت در هفته براى مدت ۳ ماه خواهد بود.


۳. اين نوع آگهى‌ها با ۵۰ درصد افزايش نرخ در هر طبقه پذيرفته مى‌شود.


۴. اين نوع آگهى‌ها در هر بخش فقط يک بار پخش خواهد شد.


- تکرار آگهى در يک بخش:

۱. هر نوع آگهى براى تکرار در يک بخش، در نوبت دوم شامل ۵۰ درصد و در نوبت سوم شامل ۷۰ درصد افزايش نرخ خواهد بود.


۲. پخش پيش از ۳ نوبت يک آگهى در هر بخش، امکان‌پذير نيست.


- آخرين آگهى:

در صورت درخواست آگهى‌دهنده، پخش آخرين آگهى در هر بخش با ۳۰ درصد افزايش نرخ محاسبه خواهد شد.