تمامى شرکت‌هاى بازرگانى به نوعى علاقه‌مند راهيابى جهانى بوده ولى تحقق اين امر نيازمند برخوردارى از مهارت‌هاى لازم و فنون بازرگانى در تجارت داخلى و خارجى است.


به‌طور کلى فنون بازرگانى اشاره به اصول و روش‌ها و مهارت‌هائى دارد که براى برقرارى ارتباط با طرف معامله به کار مى‌رود. فنون بازرگانى موارد زير را شامل مى‌شود:


۱. فنون مذاکرات تجارى


۲. فنون مکاتبات تجارى


۳. فنون تنظيم قراردادها