راهنماى صادرکنندگان براى تنظيم صحيح اسناد

۱. بررسى نمائيد که آيا مشترى شما براى واردات کالا از کارگزار جابجائى بار استفاده خواهد کرد يا نه و در صورت استفاده از کارگزار، اطمينان حاصل کنيد که نام و نشانى وى در سند درج شده است.


۲. در مورد نقاط جمع‌آورى و تحويل کالا و نيز کرايه حمل و ديگر هزينه‌ها با حمل‌کننده توافق کنيد و مطمئن شويد که اين سند به درستى نشان‌دهنده کل مسير و نحوه سفر است.


۳. اگر از عامل حمل و نقل استفاده مى‌کنيد، مطمئن شويد که اين موضوع در سند منعکس شده است.


۴. اگر کانتينرهاى کاملاً بارگيرى شده را ارسال مى‌کنيد، بايستى پس از بارگيري، کانتينر را مهر و موم و شماره مهر و موم را به درستى در سند درج کنيد. اگر همانند مورد مثال، بار محموله کمتر از ظرفيت کامل کانتينر باشد، مى‌توان آن را بار ديگر کالاها در يک کانتينر حمل نمود. بدين ترتيب شرکت حمل و نقل مسؤول مهر و موم کردن کانتينر خواهد بود.


۵. اطمينان حاصل کنيد که وزن ناخالص صحيح - يعنى کل وزن محموله، شامل بسته‌بندى خارجي، پالت‌هاى يک تکه و غيره - درج شده است.


۶. اطمينان حاصل کنيد که حجم محموله، درست محاسبه شده است. بسته به رابطه ميان وزن و حجم محموله، ممکن است نرخ‌هاى کرايه متفاوت اعمال شود. بنابراين، دادن اطلاعات دقيق به حمل‌کننده اهميت دارد.


۷. شماره تعرفه مورد استفاده در کشور مشترى را پيدا کنيد و مطمئن شويد که اين شماره به درستى در سند درج شده است.


۸. قيمت فوب ممکن است براى منظورهاى مختلف به کار رود. براى مثال، ممکن است حمل‌کننده آن را براى تعيين نرخ کرايه (در مورد کالاهاى با ارزش) به کار برد، يا مأمورين گمرک مقصد، آن را براى تعيين حقوق و عوارض گمرکى به کار گيرند. بنابراين درج صحيح آن داراى اهميت است.


۹. مطمئن شويد که ابعاد به درستى درج و حجم، دقيقاً محاسبه شده است.


۱۰. اگر پرداخت از طريق اعتبار اسنادى است، براى اينکه بتوان پرداخت را انجام داد، بايد جزئيات را در سند تصريح و مشخص نمود. اگر بارنامه، يکى از اسناد خيل در معامله است، ذکر تعداد نسخ اصلى و کپى‌هاى آن به‌طور صحيح در اين مرحله ضرورى است، زيرا تصحيح هرگونه اشتباه پس از آن، دشوار يا غيرممکن است.


۱۱. کاملاً از اينکه چه کسى مسؤول هزينه‌هاى مختلف جابجائى کالاها مى‌باشد، اطمينان حاصل کنيد و اطلاعات راجع به ترتيبات توافق شده با مشترى را درج نمائيد.


۱۲. اسنادى را که به حمل‌کننده ارائه مى‌دهيد، فهرست کنيد. معمولاً توصيه مى‌شود که دست‌کم دو نسخه از اسناد مورد نياز به مأمورين گمرک بندر مقصد، ارائه شود، ولى در صورت استفاده از اعتبار اسنادي، ممکن است به نسخه‌هاى بيشترى نياز باشد.


We hereby declare the foregoing to be a full and true account of the contents، values، etc. of the goods herein declared. We agree to pay all freight or charges، custon house charges and duties as well as otherlawful and customery expenses and also return freight and charges if consignees either decline to receive the goods or refuse or are unable to pay the charges thereon. We understand and accept that all transactions are subgect to your standard trading conditions and/or conditions of relevant bill of lading of which we are aware
BILLS OF LADING WILL NOT BE
RELEASED WITHOUT PRIOR
SETTLEMENT OF FREIGHT AND/OR CHARGES


DATED

SIGNED

ON BEHALF OF


ترجمهٔ کادر آخر سند حمل (کادر بالا)


به اين وسيله اعلام مى‌کنيم که موارد فوق‌‌الذکر، آمار کامل و صحيحى از محتويات ارزش، و ... کالاهاى اظهار شده در اينجا است. ما حاضريم هزينه حمل يا ديگر هزينه‌ها، حقوق و عوارض گمرکى و نيز ديگر هزينه‌هاى قانونى و متداول را بپردازيم  و نيز در صورتى‌که گيرندگان از دريافت کالاها خوددارى کنند يا از پرداخت هزينه‌هاى مربوطه سرياز زنند يا نتوانند آنها را پرداخت کنند، هزينه حمل و ديگر هزينه‌ها را مسترد کنيم. ما به اين نکته توجه داريم و مى‌پذيريم که همه مبادلات، با رعايت شرايط تجارى استاندارد شما و يا شرايط بارنامه مربوطه که ما از آن آگاهيم، مى‌باشد.
بارنامه‌ها بدون تسويه قبلى
هزينهٔ حمل و / يا ديگر
هزينه‌ها و عوارض مربوطه
تحويل داده نخواهند شد.'


تاريخ

امضاء

از طرف


به موارد ذيل بايد توجه مبذول شود:


۱. آيا نام و نشانى صادرکننده به‌طور صحيح زير عنوان ”نام و نشانى فرستنده“ آمده است؟


۲. آيا نام کارگزار مشترى در قسمت ”نشانى را ذکر کنيد“ نوشته شده است؟


۳. آيا Abbeyuille يا port of Abbeyville (بندر آبيويل) زير عنوان ”محل دريافت“ نوشته شده است؟


نوشتن Mongerrat بسيار ابهام‌انگيز و بنابراين، نادرست است.


۴. آيا کارآموزان درست فهميده‌اند که دو کشتى ”تروپيکانا“ و ”آتلانتيک ويند“ در حمل و نقل دخالت دارند؟ اطمينان حاصل کنيد بندرى که کشتى دوم از آن حرکت مى‌کند يعنى نورفولک ويرجينيا، به‌عنوان بندر انتقال کالا از يک کشتى ديگر و ”ساوت همپتون“ به‌عنوان بندر تخليه کالا درج شده است.


۵. آيا محل تحويل کالا درست درج شده است؟


۶. آيا نام و نشانى عامل حمل و نقل مشترى به درستى نوشته شده است؟


۷. آيا علائم و شماره‌ها درست درج شده‌اند؟


۸. آيا شماره مهر و موم نوشته شده است؟


۹. آيا تعداد يا مقدار شرح کالا نوشته شده است؟


۱۰. آيا وزن ناخالص به درستى درج شده است؟


۱۱. آيا اندازه تک‌تک ابعاد بسته‌ها نوشته شده است و براى دستيابى به حجم هر بسته، در هم ضرب شده‌اند؟ آيا عدد به‌دست آمده در تعداد جعبه‌ها ضرب شده است تا حجم کل محموله به دست آيد؟ اين عدد کل بايستى در سمت راست قسمت ”وزن ناخالص“ نوشته شود.


۱۲. آيا شماره تعرفه نوشته شده است؟


۱۳. آيا قيمت فوب (تحويل روى عرشه کشتي) که در نتيجه افزودن هزينه تحويل کالا در بندر مبداء به قيمت آن در محل کار به دست مى‌آيد، به درستى محاسبه شده است؟ به حاصل اين محاسبه معمولاً قيمت فوب مى‌گويند. تنها در صورتى‌که بارگيرى محموله استثنائاً پرهزينه باشد، راهى جز لحاظ کردن هزينه واقعى بارگيرى به منظور دستيابى به قيمت فوب وجود ندارد.


۱۴. آيا موارد سؤال شده و جزئيات، به درستى در اسناد درج شده‌اند؟


۱۵. آيا سند، امضاء شده و تاريخ خورده است؟


۱۶. آيا کارآموزان ارائه توضيحات درباره الزامات ويژه حمل و نقل، همانند ضرورت خنک نگهداشتن کالاها يا جابجائى دقيق و محتاطانه کالاهاى شکننده را درک مى‌کنند؟ آيا اين اطلاعات در سند گنجانيده شده است؟

پرهيز از مشکلات معمول( تهيه فهرست بازبينى صادرکنندگان)

۱. نام و نشانى فرستنده / صادرکننده را درج کنيد.


۲. نام و نشانى گيرنده را درج کنيد.


۳. نام کارگزار گيرنده کالا را بنويسيد.


۴. جزئيات سفر (شامل جزئيات نقل و انتقال کالا از يک کشتى به کشتى ديگر در صورت وجود) را عنوان کنيد.


۵. نام عامل حمل و نقل صادرکننده (در صورت وجود) را ذکر کنيد.


۶. جزئيات علائم، شماره‌ها، تعداد يا مقدار شرح کالاها و شماره مهر و موم (اگر کانتينر بارگيرى شده است) را بنويسيد.


۷. وزن ناخالص و شماره تعرفه را ذکر کنيد.


۸. جزئيات اندازه‌ها و تعداد بسته‌ها را بنويسيد و با استفاده از آنها حجم کل را حساب کنيد.


۹. حجم کل را در قسمت مخصوص بنويسيد.


۱۰. قيمت فوب را با افزودن هزينه تحويل کالا در بندر (و هزينه بارگيرى در صورت وجود) به ”قيمت کالا در محل کار“ محاسبه کنيد.


۱۱. جزئيات الزامات اسنادى را در قسمت مخصوص بنويسيد.


۱۲. سند را تاريخ بزنيد و امضاء کنيد.


۱۳. نسخه‌اى از اعلاميه حمل‌کننده يا سند حمل را همراه با ديگر اسناد مربوط به حمل نگهدارى کنيد.