اسناد حمل همواره به‌عنوان يکى از مهمترين اسناد مورد استفاده در تجارت بين‌المللى است و اعتبار و اصالت اين اسناد مورد توجه خاص بازرگانان، بانک‌ها، مؤسسات حمل و نقل و بيمه بوده است. به همين منظور فدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى کارگزاران حمل و نقل اقدام به طرح و تدوين اسناد متحدالشکل و يکنواخت مورد استفاده کارگزاران حمل و نقل کرده است. که مشخصات و ويژگى‌هاى اسناد مورد نياز اين حرفه در ۴ سند به شرح زير گردآورى شده است:

گواهى رسيد فياتا (FIATA Forwarder's Certifcate of Receipt (FCR

اين گواهى به کارگزار حمل امکان مى‌دهد که سند مخصوص را به‌عنوان اعلاميه رسمى که به موجب آن مسؤوليت کالا را به عهده مى‌گيرد براى فرستنده کالا صادر کند. گواهى رسيد فياتا مى‌تواند پس از دريافت کالا توسط کارگزار به فرستنده تحويل شود. با تکميل برگشت جهت ارسال به گيرنده‌اى که در اسناد مشخص شده، در تصرف خود دارد، و عمدتاً زمانى مورد استفاده قرار مى‌گيرد که کالا براساس تحويل در کارخانه فروخته شده باشد. پس از تسليم گواهى رسيد فياتا به خريدار، فروشنده به هيچ‌وجه حق واگذارى کالاى تحويل شده به ديگرى را ندارد.

گواهى حمل فياتا (FIATA Forwarder's Certifcate of Transport (FCT

اين سند که براى استفاده کارگزاران حمل و نقل بين‌المللى عضو فياتا مى‌باشد، در صورتى‌که به حواله کرد صادر شود قابل معامله است . کارگزار با صدور اين گواهى تائيد مى‌کند که مسؤوليت ارسال و تحويل محموله مشخصى را براساس دستورات دريافتى از فرستنده کالا طبق موارد مندرج در اسناد به عهده گرفته است و با تسليم آن به فرستنده کالا متعهد مى‌گردد که کالا را در مقصد توسط نماينده منتخب خود تحويل دهد. گواهى حمل فياتا حاوى وظيفه محدودى است و کارگزار به‌عنوان شخص ثالث فقط مسؤول حمل کالا و تحويل آن در مقابل ارائه سند گواهى حمل مى‌باشد. شرايط ظهر گواهى حمل فياتا حاوى شرايط عمومى داخلى حمل و نقل کشور صادرکننده مربوط مى‌باشد.

رسيد انبار فياتا (FIATA Warehouse Receipt (FWR

رسيد انبار فياتا سندى جهت استفاده براى عمليات انباردارى کارگزار است و عمدتاً براى استفاده در داخل کشور به کار مى‌رود. اين سند به‌عنوان قبض انبار گمرکى تلقى نمى‌شود و فقط به‌عنوان رسيد انبار کارگزار محسوب خواهد شد. بنابراين سندى غيرقابل معامله مى‌باشد، مگر آنکه عبارت ”قابل معامله“ در آن ذکر شود.

بارنامه حمل مرکب فياتا (FIATA Combined Transport Bill of Landing (FBL

بارنامه حمل مرکب فياتا يک سند حمل سراسرى کارگزار مى‌باشد. اين سند قابل معامله بوده و توسط اتاق بازرگانى بين‌المللى تحت شماره ۷۲/۳۹۶ مورخ ۲۶/۵/۱۹۷۸ به تصويب رسيده است.