- ماده ۱۰:


گواهى کردن دفترچه‌هاى آ.ت.آ که طبق شرايط مقرر در اين قرارداد از آنها استفاده مى‌شود در ادارات يا دفاتر گمرکى در ساعات ادارى دريافت حق‌الزحمه را ايجاب نمى‌کند.


- ماده ۱۱:


در صورت از بين رفتن يا مفقود شدن و يا به سرقت رفتن دفترچه آ.ت.آ مربوط به کالاى موجود در قلمرو يکى از طرف‌هاى متعاهد، بنابه درخواست مؤسسه صادرکننده دفترچه مقامات گمرکى مزبور با رعايت شرايطى که مقرر خواهند داشت مدرکى را به جانشينى آن قبول مى‌کنند که انقضاء مدت اعتبار آن همزمان تاريخ انقضاء اصل دفترچه باشد.


- ماده ۱۲:


۱. در مواقعى که دوباره خروج واردات موقت به علت توفيقى که ناشى از تقاضاى اشخاص ثالثى نباشد ميسر نگردد، الزام دوباره خروج کالا براى مدت توقيف در حال تعليق خواهد ماند.


۲. مقامات گمرکى حتى‌الامکان توقيف کالاى موضوع دفترچه آ.ت.آ را اعم از اينکه به وسيله خود آنها انجام گرفته باشد به اطلاع مؤسسه ضامن مى‌رسانند و از اقداماتى که در نظر دارند انجام بدهند مؤسسه مزبور را آگاه مى‌سازند.


- ماده ۱۳:


دفترچه‌هاى آ.ت.آ که به وسيله سازمان‌هاى بين‌المللى يا مقامات گمرکى يکى از طرف‌هاى متعاهد به منظور توزيع در کشورهاى مربوطه به نام مؤسسات صادرکننده دفترچه‌هاى مزبور وارد مى‌شود از حقوق ورودى و همچنين از هر گونه ممنوعيت و محدوديت معاف خواهد بود.


همچنين تسهيلات در مورد خارج کردن دفترچه‌ها نيز رعايت خواهد شد.


- ماده ۱۴:


براى اجراء اين قرارداد طرف‌هاى متعاهدى که يک اتحاديه گمرکى يا اقتصادى تشکيل مى‌دهند مانند قلمرو واحد تلقى مى‌گردند.


- ماده ۱۵:


در مورد تخلف يا قاچاق يا سوء استفاده، طرف‌هاى متعاهد حق دارند با وجود مقررات اين قرارداد اقدام به تعقيب اشخاصى که دفترچه آ.ت.آ را مورد استفاده قرار داده‌اند براى وصول حقوق ورودى و ساير وجوه مطالبه و همچنين براى اجراء مجازاتى که اشخاص مذکور مستوجب آن هستند، بنمايند.


در اين قبيل موارد مؤسسات بايد با مقامات گمرکى معاضدت نمايند.


- ماده ۱۶:


ضميمه اين قرارداد جزء جدانشدنى آن محسوب مى‌شود.


- ماده ۱۷:


مقررات اين قرارداد حداقل تسهيلات را برقرار ساخته و مانع از اين نيست که بعضى از طرف‌هاى متعاهد به موجب مقررات يک‌جانبه يا طبق موافقت‌هاى دو يا چندجانبه تسهيلات بيشترى قائل شده يا بشوند.