ماده ۲۴

۱. طرف‌هاى متعاهد که با شرايط پيش‌بينى شده در ماده (۱۸) تشکيل جلسه مى‌دهند مى‌توانند نسبت به اين قرارداد اصلاحاتى توصيه نمايند.


۲. متن هر اصلاحى که به اين نحو توصيه مى‌شود به وسيله دبيرکل شورا به تمام طرف‌هاى متعاهد و به تمام کشورهاى ديگرى که قرارداد را امضاء نموده و يا به آن پيوسته‌اند و به دبيرکل سازمان ملل متحد و طرف‌هاى متعاهد گات و يونسکو ابلاغ مى‌شود.


۳. هر طرف متعاهد مى‌تواند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اصلاح توصيه شده به دبيرکل شورا اعلام دارد که:


- نسبت به اصلاح توصيه شده اعتراض دارد.


- قصد قبول اصلاح توصيه شده را دارد ولى هنوز اوضاع و احوال در کشور او براى اين پذيرش فراهم نيست.


۴. هر طرف متعاهد که ياددادشت پيش‌بينى شده در قسمت (ب) بند (۳) را تسليم داشته است مادام که قبولى خود را به دبيرکل شورا اعلام نکرده مى‌تواند ظرف نه ماه از تاريخ انقضاء مهلت شش ماه پيش‌بينى شده در بند (۳) اين ماده اعتراض خود را نسبت به اصلاح توصيه شده به دبيرکل شورا اعلام نمايد.


۵. هرگاه اعتراضى طبق شرايط مندرج در بندهاى (۳) و (۴) اين ماده نسبت به اصلاح توصيه شده به عمل آيد، اصلاح مزبور قبول نشده تلقى و بلااثر مى‌نمايد.


۶. هرگاه نسبت به اصلاح توصيه شده طبق شرايط پيش‌بينى شده در بندهاى (۳) و (۴) اعتراضى تنظيم نشده باشد اصلاح مزبور در تاريخ زير قبول شده تلقى مى‌شود.


- هرگاه هيچ طرف متعاهدى اعلاميه‌اى در اجراء قسمت (ب) از بند (۳) اين ماده در انقضاء مهلت شش ماه منظور در همين بند (۳) نفرستاده باشد.


- هر يک از دو تاريخ زير که مقدم باشد در صورتى‌که يک يا چند طرف متعاهد ابلاغيه‌اى در اجراء بند ۳ (ب) اين ماده نفرستاده باشند:


اول - تاريخى که تمام طرف‌هاى متعاهد که چنين ابلاغى را ارسال نموده‌اند و قبولى اصلاح توصيه شده را به دبيرکل شورا اعلام نموده باشد و اگر کليه قبولى‌ها قبل از انقضاء مدت شش ماه موضوع بند (۳) اين ماده اعلام شده باشد، تاريخ مزبور انقضاء مهلت شش ماه مذکور تلقى خواهد شد.


دوم - تاريخ انقضاء مهلت نه ماه مقرر در بند ۴ اين ماده.


۷. هر اصلاحى که پذيرفته شده تلقى شود شش ماه پس از تاريخى که پذيرفته تلقى شده است لازم‌الاجراء مى‌شود.


۸. دبيرکل شورا هر اعتراضى را که طبق بند ۳ (الف) اين ماده تنظيم شده باشد و همچنين هر ابلاغيه‌اى که طبق بند ۳ (ب) اين ماده فرستاده شده باشد مى‌پذيرند.


۹. هر کشورى که اين قرارداد را تصويب مى‌کند يا به آن مى‌پيوندد مانند آن است که اصلاحات لازم‌الاجراء را در تاريخ سپردن سند تصويب يا پيوستن پذيرفته است.

ماده ۲۵

۱. هر کشورى مى‌تواند خواه در موقع امضاء بدون قيد تصويب يا در موقع تصويب يا پيوستن و خواه بعداً به دبيرکل شورا اعلام نمايد که اين قرارداد شامل کليه يا بعضى از کشورهائى که روابط بين‌المللى آنها تحت مسؤليت وى قرار گرفته نيز مى‌باشد. به اين يادداشت سه ماه بعد از آنکه دبيرکل شورا آن را دريافت نمود ترتيب اثر داده مى‌شود. مع‌ذلک قرارداد مزبور پيش از آنکه در خود کشور ذى‌نفع به موقع اجراء درآيد، در کشورهاى موضوع يادداشت قابل اجراء نخواهد بود.


۲. هر کشورى که اين قرارداد را به موجب بند ۱ همين ماده براى يک کشور که روابط بين‌المللى آن تحت مسؤوليت وى قرار گرفته قبول نموده باشد مى‌تواند طبق مقررات ماده ۲۲ اين قرارداد به دبيرکل شورا اعلام نمايد که کشور مزبور قرارداد را موقوف‌الاجراء خواهد گذاشت.

ماده ۲۶

۱. هر کشورى مى‌تواند در موقع امضاء يا تصويب يا پيوستن به اين قرارداد يا بعد از آنکه جزء طرف‌هاى قرارداد مذکور درآيد به دبيرکل شورا اعلام دارد که دفترچه آ.ت.آ را با شرايط پيش‌بينى شده در اين قرارداد نسبت به مبادلات پستى قبول نمى‌کند. اين اعلاميه نودمين روز بعد از دريافت آن به وسيله دبيرکل شورا قابل ترتيب اثر خواهد بود.


۲. هر طرف متعاهد که خود را طبق بند ۱ اين ماده مستثنى کرده باشد، هر لحظه مى‌تواند به وسيله اعلام به دبيرکل شورا اين استثناء را مسترد دارد.


۳. هيچ‌گونه استثناء ديگرى نسبت به اين قرارداد پذيرفته نيست.

ماده ۲۷

دبيرکل کليه طرف‌هاى متعاهد و همچنين به ساير کشورهاى امضاءکننده يا پيوسته و به دبيرکل ملل‌متحد طرف‌هاى متعاهد گات و يونسکو مراتب ذيل را اعلام مى‌کند:


- امضاء و تصويب و پيوستن منظور شده در ماده ۲۰ اين قرارداد.


- تاريخى که اين قرارداد طبق ماده ۲۱ لازم‌الاجراء مى‌شود.


- اعلاميه‌هاى کناره‌گيرى واصله طبق ماده ۲۲.


- اعلاميه‌هاى واصله طبق ماده ۲۳.


- اصلاح‌هائى که به موجب ماده ۲۴ قبول شده تلقى گرديده و همچنين تاريخ لازم‌الاجراء بودن آنها.


- اخطاريه‌هاى واصله طبق ماده ۲۵.


- اخطاريه‌ها و اعلاميه‌هائى که طبق ماده ۲۶ واصل شده و همچنين تاريخى که استثناءها قابل ترتيب اثر دادن مى‌شوند و يا پس گرفته مى‌شوند.

ماده ۲۸

طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد، بنا به درخواست دبيرکل شورا اين قرارداد در دبيرخانه ملل‌متحد به ثبت خواهد رسيد.


نظر به مراتب فوق، نمايندگان تام‌الاختيار امضاءکنندگان زير قرارداد حاضر را امضاء نمودند. قرارداد حاضر در بروکسل در تاريخ ۶ دسامبر ۱۹۶۱ به زبان‌هاى انگليسى و فرانسه که متن هر دو به‌طور مساوى معتبر است در نسخه منحصر به فرد تنظيم و در نزد دبيرکل شورا سپرده خواهد شد و نامبرده رونوشت‌هاى گواهى شده آن را براى کشورهاى منظور در بند ۱ ماده ۲۰ ارسال خواهد داشت.


آلمان - استراليا - اتريش - بلژيک - دانمارک - اسپانيا - فنلاند - فرانسه - يونان - هائيتى - اندونزى - ايران - ايرلند - فلسطين اشغالى - ايتاليا - لبنان - لوکزامبورگ - نروژ - پاکستان - هلند - پرتغال - امارات متحده عربى - انگلستان و ايرلند شمالى - سودان - سوئد - سوسيس - ترکيه - يوگسلاوى.