۱. قرارداد گمرکى درباره دفترچه آ.ت.آ براى ورود موقت


- قرارداد آ.ت.آ

Ptotocol Additionnel A.T.A Convention surles Facili tes Douanieres en Faveur Dutpuri sme Relative Al'im Portation de Documentset Demateriel de Propaganed Touristique.


- مقدمه:

دولت‌هاى امضاءکننده اين قرارداد که تحت توجه شوراى همکارى گمرکى و طرف‌هاى متعاهد قرارداد عمومى در مورد تعرفه‌هاى گمرکى و در مورد بازرگانى و با همکارى سازمان آموزش و پرورش و علوم ملل متحد گرد آمده‌اند، با در نظر گرفتن آرمان‌هاى بيان شده به وسيله نمايندگان بازرگانى بين‌المللى و ساير مقامات ذى‌نفع که مايل به تسهيل تشريفات مربوط به ورود موقت کالا با معافيت مى‌باشند، با اعتقاد به اينکه پذيرش قواعد عمومى مربوط به ورود موقت کالا با استفاده از معافيت متضمن منافع اساسى براى فعاليت‌هاى بين‌المللى اعم از بازرگانى و فرهنگى بوده و هماهنگ کردن و متحدالشکل ساختن سيستم‌هاى گمرکى طرف‌هاى متعاهد را تأمين خواهد کرد، راجع به موارد زير توافق نمودند:

تعريف‌ها و توافق

- ماده ۱:


ار لحاظ اجراء اين قرارداد:

- اصطلاح ”حقوق ورودي“ يعنى گمرکى و هرگونه حقوق و عوارضى که در حين ورود يا به مناسبت ورود دريافت مى‌شود و همچنين کليه حقوق رسومات و عوارض داخلى که به کالاهاى ورودى تعلق مى‌گيرد ولى به استثناء هزينه‌ها و عوارضى که محدود است به اجرت تقريبى خدمات انجام شده که جنبه حمايت غيرمستقيم از محصولات ملى يا از عوارضى که داراى جنبه ماليات ورودى باشد، نداشته باشد.


- اصطلاح ”اجازه ورود موقت“ يعنى موافقت با ورود موقت کالا با معافيت از حقوق ورودى تحت شرايط مقرر در قراردادهاى منظور در ماده ۳ زير يا به موجب قوانين و آئين‌نامه‌هاى کشور ورود.


- اصطلاح ”ترانزيت“؛ يعنى نقل کالا از يک دفتر گمرکى کشور متعاهد به دفتر گمرکى ديگر در همان کشور تحت شرايط مندرج در قوانين داخلى و مقررات همان کشور متعاهد.


- اصطلاح ”دفترچه آ.ت.آ “ يعنى سندى که نمونه آن ضميمه اين قرارداد است.


- مؤسسه صادرکننده يعنى مؤسسه‌اى که از طرف مقامات گمرکى يکى از طرف‌هاى متعاهد براى صدور دفترچه آ.ت.آ در خاک آن متعاهد پذيرفته شده است.


- اصطلاح ”مؤسسه ضامن“ يعنى مؤسسه‌اى که از طرف مقامات گمرکى کشورى که ورود موقت در قلمرو آن انجام مى‌گيرد براى تضمين پرداخت وجوه منظور در ماده اين قرارداد پذيرفته شده است.


- اصطلاح ”شورا“ يعنى سازمانى که به موجب قرارداد شوراى همکارى گمرکى منعقد در ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ در بروکسل به وجود آمده است.


- اصطلاح ”شخص“ يعنى هم شخص حقيقى هم شخص حقوقى مگر اينکه از سياق کلام مفهوم ديگرى استنباط شود.


- ماده ۲:


پذيرش مؤسسه صادرکننده از طرف مقامات گمرکى که در بند (۵) ماده (۱) اين قرارداد پيش‌بينى مى‌تواند منوط به اين شرط باشد که بهاء دفترچه آ.ت.آ با ارزش خدمات انجام شده متناسب باشد.

حدود اجراء

- ماده ۳:


۱. هر طرف متعاهد به جاى اسناد گمرکى کشور خود و در مقابل تضمين مبالغ منظور در ماده ۶ اين قرارداد دفترچه آ.ت.آ را که براى آن کشور داراى اعتبار است و طبق شرايط معين در اين قرارداد صادر و به کار برده شده است در مورد کالاهائى که به‌عنوان ورود موقت در اجراء موارد زير وارد مى‌شود، قبول مى‌کنند:


- قرارداد گمرکى مربوط به ورود موقت لوازم حرفه‌اى که در ۸ ژوئن ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد گرديد.


- قرارداد گمرکى راجع به تسهيلات اعطاء شده براى وارات کالاها به منظور نمايش يا به کار بردن در نمايشگاه‌ها يا در بازار مکاره يا در کنگره‌ها و نظاير آنها که در ۸ ژوئن ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد گرديده، مشروط به اينکه از طرف‌هاى متعاهد قراردادهاى مزبور باشد.


۲. هر کشور متعاهد مى‌تواند دفترچه آ.ت.آ به را که تحت همين شرايط در مورد کالاهائى که براساس قراردادهاى بين‌المللى مربوط به ورود موقت صادر و به کار برده شده براى عمليات قبول ورود موقت براساس قوانين و نظامات داخلى خود نيز بپذيرد .


۳. هر يک از طرف‌هاى متعاهد مى‌تواند دفترچه آ.ت.آ را که طبق همين شرايط صادر و استفاده مى‌شود براى ترانزيت قبول کند.


۴. کالاهائى که به منظور تکميل يا تعمير باشد ورود موقت آنها را نمى‌توان با اتکاء دفترچه آ.ت.آ پذيرفت.

صدور و استفاده از دفترچه ‌هاى آ.ت.آ

- ماده ۴:


۱. مؤسسات صادرکننده نمى‌توانند دفترچه آ.ت.آ را براى اعتبار بيش از يک سال (تاريخ صدرو دفترچه) صادر نمايند و مؤسسات مزبور بايد روى جلد دفترچه آ.ت.آ نام کشورهائى که دفترچه مزبور در قلمرو آنها داراى اعتبار مى‌باشد و همچنين نام مؤسسات ضمانت‌کننده مربوطه را تعيين نمايند.


۲. بعد از صدور دفترچه آ.ت.آ نبايد هيچ نوع کالاى ديگرى به فهرست کالاهاى مندرج در پشت جلد دفترچه حتى در اوراق متمم ضميمه فهرست عمومى دفترچه اضافه گردد.


- ماده ۵:


مهلت تعيين شده براى دوباره خروج کالاهائى که به اتکاء دفترچه آ.ت.آ وارد شده در هيچ مورد نبايد از مدت اعتبار دفترچه تجاوز نمايد.

تضمين

- ماده ۶:


۱. مؤسسه ضامن در مقابل مقامات گمرکى کشورى که مؤسسه مزبور در آنجا قرار دارد پرداخت حقوق ورودى و ساير مبالغى را که براثر عدم مراعات شرايط مقرر در دفترچه آ.ت.آ (که از طرف مؤسسه صادرکننده طرف معامله براى ورود موقت يا ترانزيت صادر شده) قابل مطالبه خواهد بود، تضمين مى‌نمايد.


مؤسسه ضامن با مديونين اصلى متضامناً و مشترکاً ملزم به پرداخت وجوه مزبور مى‌باشند.


۲. در هيچ مورد مؤسسه ضامن ملزم به پرداخت بيش از ده درصد علاوه بر مبلغ حقوق ورودى نخواهد بود.


۳. وقتى که مقامات گمرکى کشور قبول کننده ورود موقت دفترچه آ.ت.آ را در مورد کالائى بدون قيد و شرط واريز کرده باشند نسبت به کالاى مزبور حق مطالبه وجوه موضوع بند ۱ اين ماده را از مؤسسه ضامن نخواهد داشت، ولى چنانچه بعداً ثابت شود واريز دفترچه آ.ت.آ از طريق ناصحيح يا برخلاف مقررات انجام يافته و شرايط ورود موقت يا ترانزيت کالا رعايت نشده است، حق مطالبه از ضامن محفوظ خواهد بود.


۴. در صورتى‌که وجوه پيش‌بينى شده در بند ۱ اين ماده در عرض مهلت يک سال از تاريخ انقضاء مدت اعتبار دفترچه به وسيله مقامات گمرکى از مؤسسه ضامن مطالبه نشود، حق مطالبه ساقط خواهد بود.