- ورود موقت کالاهائى که به منظور تکميل يا تعمير وارد مى‌شوند را نمى‌توان به اتکاء دفترچه آ.ت.آ پذيرفت.


- مؤسسات صادرکننده نمى‌توانند دفترچه آ.ت.آ را براى مدت اعتبار بيش از يک سال (از تاريخ صدور دفترچه) صادر نمايند.


- مهلت تعين شده براى دوباره خروج کالاهائى که به اتکاء دفترچه آ.ت.آ وارد شده‌اند در هيچ مورد نبايد از مدت اعتبار دفترچه تجاوز نمايد.


- دفترچه‌هاى آ.ت.آ که به وسيله مؤسسات خارجى يا سازمان‌هاى بين‌المللى يا مقامات گمرکى يکى از طرف‌هاى متعاهد به منظور توديع در کشورهاى مربوطه به نام مؤسسات صادرکننده دفترچه‌هاى مزبور وارد مى‌شود از حقوق ورودى و همچنين از هر گونه ممنوعيت و محدوديت معاف خواهند بود.


قرارداد گمرکى درباره دفترچه آ.ت.آ داراى هفت فصل به شرح زير مى‌باشد:


- فصل اول - تعريف‌ها و توافق


- فصل دوم - اجراء


- فصل سوم - صدور و استفاده از دفترچه‌هاى آ.ت.آ


- فصل چهارم - تخمين


- فصل پنجم - واريز دفترچه آ.ت.آ


- فصل ششم - مقررات متفرقه


- فصل هفتم - مقررات نهائى