فرم تحويل کارت

اينجانبه / اينجانب مدير شرکت
کارت بازرگانى موقت شماره را صحيح و سالم تحويل گرفته و تعهد مى‌کنم نسبت به نگهدارى آن سعى لازم را بنمايم و در صورت مفقود شدن سريعاً مراتب را به اداره صادرکننده کارت اطلاع دهم.
  تاريخ:               امضاء دريافت کننده:
  تحويل دهنده:                امضاء:

فرم کارشناسى و پذيرش پرونده کارت موقت بازرگانى

شماره کارت موقت: شماره پذيرش:
قسمت پذيرش:
                                     امضاء: تاريخ:
نظر کارشناسي:
                                     امضاء: تاريخ:
قسمت رايانه:
                                     امضاء: تاريخ:
نواقص رفع گرديد:
                                     امضاء: تاريخ: