مدارک لازم جهت تشکيل پرونده کارت بازرگانى موقت ويژه صادرات

رديف نوع مدارک کنترل توسط متقاضى کنترل توسط دايره پذيرش
۱ درخواست خوانا و مشخص با آدرس کامل متقاضى
۲ کپى شناسنامه شخص حقيقى با کپى شناسنامه مدير عامل شرکت
۳ فتوکپى آخرين روزنامه رسمى دال بر معرفى مدير عامل (اشخاص حقوقي)
۴ اصل و کپى قبض -/۱۰۰،۰۰۰ ريال به‌حساب جارى شماره ۹۰۱۱۳ بانک ملى ايران شعبه ايثار واقع در بلوار کشاورز نبش خيابان فلسطين.


توجه:

۱. مدارک ارائه شده بدون قلم‌خوردگى باشد و در هنگام مراجعه ارائه مدارک جهت تطبيق با فتوکپى‌ها الزامى است.


۲. درصورت وجود نقص در مدارک تاريخ رفع نقص تاريخ تشکيل پرونده تلقى مى‌گردد.


۳. کارت بازرگانى موقت فقط براى يک‌بار صادر گرديده و قابل تمديد نمى‌باشد براى مراحل بعدى بايستى جهت اخذ کارت بازرگانى يکساله اقدام نمود.


۴. مدت اعتبار کارت موقت از تاريخ صدور به‌مدت ....... مى‌باشد.

فرم مدارک و تعهدنامه لازم جهت تشکيل پرونده براى کارت بازرگانى موقت ويژه صادرات

اينجانب / اينجانبه: ....................... فرزند: .......................... متولد روز ماه سال دارنده شناسنامه شماره: .................. صادره از: .......................... متقاضى کارت بازرگانى موقت در زمينه فعاليت توليد به‌عنوان شخص حقيقي/شخص حقوقى 胇 وزراى شرکت: ................................ که اينجانب سمت مدير عامل را در آن دارم.
بدين وسيله متعهد مى‌گردم که:
۱. اينجانب هيچ‌گونه سابقه کارت بازرگانى شخصى و يا شرکتى در تهران و يا ادارات تابعه در شهرستان‌ها نداشته و ندارم.
۲. از کارت بازرگانى موقت استفاده سالم در امور مربوطه بنمايم و از سياست کلى و ضوابط و مقررات قانونى نظام جمهورى اسلامى و وزارت بازرگانى در شرايط و مقاطع مختلف تخطى و تخلف ننمايم.
۳. کارت بازرگانى موقت ديگرى به‌نام اينجانب تحت عنوان شخص حقيقى و يا شخص حقوقى نداشته باشم.
تذکر: درصورت عدم رعايت مفاد اين تعهدنامه و تخلف از آن وزارت بازرگانى مجاز به ابطال کارت بازرگانى موقت فوق مى‌باشد.
          /ن
................... :نام و امضاء
..................... :تاريخ
................. :سمت و مهر

مدارک لازم جهت تشکيل پرونده کارت بازرگانى ويژه توليدى‌ها

رديف نوع مدارک کنترل توسط متقاضى کنترل توسط دايره پذيرش
۱ درخواست خوانا و مشخص با آدرس کامل متقاضى
۲ کپى شناسنامه شخص حقيقى با کپى شناسنامه مدير عامل شرکت
۳ فتوکپى آخرين روزنامه رسمى دال بر معرفى مدير عامل (اشخاص حقوقي)
۴ اصل و کپى قبض -/۱۰۰،۰۰۰ ريال به‌حساب جارى شماره ۹۰۱۱۳ بانک ملى ايران شعبه ايثار واقع در بلوار کشاورز نبش خيابان فلسطين.
۵ فتوکپى موافقت اصولى معتبر و با پروانه بهره‌بردارى و با کارت شناسائى کارگاه و با پروانه تأسيس و با کپى کارنامه توليد و با کپى پروانه تحقيقات
۶ کپى پر و فرم و ثبت سفارش تائيد شده


توجه:

۱. مدارک ارائه شده بدون قلم‌خوردگى باشد و در هنگام مراجعه ارائه مدارک جهت تطبيق با فتوکپى‌ها الزامى است.


۲. درصورت وجود نقص در مدارک تاريخ رفع نقص تاريخ تشکيل پرونده تلقى مى‌گردد.


۳. کارت بازرگانى موقت فقط براى يک‌بار صادر گرديده و قابل تمديد نمى‌باشد براى مراحل بعدى بايستى جهت اخذ کارت بازرگانى يکساله اقدام نمود.


۴. مدت اعتبار کارت موقت از تاريخ صدور به‌مدت ....... مى‌باشد.

فرم مدارک و تعهدنامه لازم جهت تشکيل پرونده بارى کارت بازرگانى موقت ويژه توليدى‌ها

اينجانب / اينجانبه: ....................... فرزند: .......................... متولد روز ماه سال دارنده شناسنامه شماره: .................. صادره از: .......................... متقاضى کارت بازرگانى موقت در زمينه فعاليت توليد به‌عنوان شخص حقيقي/شخص حقوقى براى شرکت: ................................ که اينجانب سمت مدير عامل را در آن دارم.
بدين وسيله متعهد مى‌گردم که:
۱. اينجانب هيچ‌گونه سابقه کارت بازرگانى شخصى و يا شرکتى در تهران و يا ادارات تابعه در شهرستان‌ها نداشته و ندارم.
۲. از کارت بازرگانى موقت استفاده سالم در امور مربوطه بنمايم و از سياست کلى و ضوابط و مقررات قانونى نظام جمهورى اسلامى و وزارت بازرگانى در شرايط و مقاطع مختلف تخطى و تخلف ننمايم.
۳. کارت بازرگانى موقت ديگرى به‌نام اينجانب تحت عنوان شخص حقيقى و يا شخص حقوقى نداشته باشم.
تذکر: درصورت عدم رعايت مفاد اين تعهدنامه و تخلف از آن وزارت بازرگانى مجاز به ابطال کارت بازرگانى موقت فوق مى‌باشد.
          /ن
................... :نام و امضاء
..................... :تاريخ
................. :سمت و مهر