کارت موقت به سه منظور ذيل صادر مى‌گردد:


۱. کارت موقت ويژه توليدى‌ها


۲. کارت موقت ويژه صادرات


۳. کارت موقت ويژه واحدهاى غيرتجاري


کارت موقت ويژه توليدى‌ها براى واردات ماشين‌آلات توليدى توسط واحدهاى توليدى داراى پروانه، کارت موقت ويژه صادرات براى متقاضيانى که قصد صادرات داشته و ارزش محموله آنها در حد بالا نبوده و کارت موقت ويژه واحدهاى غيرتوليدى (مانند چاپخانه‌ها، درمانگاه‌ها، پزشکان و ...) براى واردات ماشين حساب و دستگاه‌هاى پزشکى که داراى کارت بازرگانى نمى‌باشد براى مدت چند ماه صادر مى‌گردد.


واحدهاى مذکور نمى‌توانند براى چندين دفعه براى واردات يا صادرات کالا تقاضاى صدور کارت موقت نمايند. براى صدور کارت موقت بايد مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ريال به حساب خزانه واريز شود.


- کارت موقت ويژه توليدى‌ها


شماره کارت: ۱۵۴،۳۸۰     ويژه توليدى‌ها
نام شرکت: ...........    
نام خانوادگى و نام: ...........    
شماره شناسامه:      
محل صدور:      
نشاني: ....................    
تاريخ اعتبار:      
تاريخ: :امضاء  


شماره کارت: ۱۵۴،۳۸۰ ويژه توليدى‌ها
توضيحات:
۱. اين کارت تا تاريخ معتبر مى‌باشد.
۲. اين کارت جهت واردات ماشين‌آلات و قطعات يدکى و مواد اوليه واحدهاى توليدى معتبر مى‌باشد.
۳. اين کارت جهت صادرات معتبر نمى‌باشد.
:نمونه امضاء متقاضي  


شماره کارت: ۱۵۴۳۸۰           بسمه تعالى
         وزارت بازرگانى
کارت بازرگانى موقت واردات
        (ويژه توليدى‌ها)
نام شرکت: ...........
نام خانوادگى و نام: ...........
شماره شناسنامه:
محل صدور:
تاريخ تولد:


- کارت موقت ويژهٔ صادرکنندگان


شماره کارت: ۱۵۴۳۹۶     اداره کارت بازرگانى
نام شرکت: ...........                ويژه صادرات
نام خانوادگى و نام: ...........    
شماره شناسامه: نوع کالاى صادراتي: ...........
محل صدور:      
نشاني: ....................    
تاريخ اعتبار:      
تاريخ: :امضاء  


شماره کارت: ۱۵۴،۳۸۰ ويژه صادرات
توضيحات:
۱. اين کارت تا تاريخ معتبر مى‌باشد.
۲. اين کارت صرفاً جهت صادرات کالا معتبر است.
:نمونه امضاء متقاضي  


شماره کارت: ۱۵۴۳۸۰           بسمه تعالى
         وزارت بازرگانى
کارت بازرگانى موقت صادرات
        (ويژه توليدى‌ها)
نام شرکت: ...........
نام خانوادگى و نام: ...........
شماره شناسنامه:            نوع کالاى صادراتي:
محل صدور:
تاريخ تولد:
اداره کارت بازرگاني


- کارت موقت ويژه واحدهاى غيرتجاري


شماره کارت: ۱۵۴،۳۸۰     ويژه واحدهاي
نام شرکت: ...........                     غير تجاري
نام خانوادگى و نام: ...........    
شماره شناسامه:      
محل صدور:      
نشاني: ....................    
تاريخ اعتبار:      
تاريخ: :امضاء  


شماره کارت: ۱۵۴۴۰۹ ويژه واحدهاى
توضيحات:      غيرتجاري
۱. اين کارت تا تاريخ معتبر مى‌باشد.
۲. اين کارت جهت واردات مواد و تجهيزات بيمارستاني، پزشکي، دندان‌پزشکي، تحقيقاتى و آموزشى به ميزان غيرتجارى معتبر مى‌باشد.
۳. اين کارت جهت صادرات معتبر نمى‌باشد.
:نمونه امضاء متقاضي  


شماره کارت: ۱۵۴۴۰۹           بسمه تعالى
         وزارت بازرگانى
کارت بازرگانى موقت واردات
(ويژه واحدهاى غيرتجاري)
نام شرکت: ...........
نام خانوادگى و نام: ...........
شماره شناسنامه:
محل صدور:
تاريخ تولد:
اداره کارت بازرگاني