براى تمديد تاريخ مهرهاى مجوزهاى ثبت سفارش از فرم درخواست تمديد مدت اعتبار مجوز وزارت بازرگانى استفاده مى‌گردد.


جهت تمديد مهر مدارک ذيل اخذ مى‌شود:


۱. فرم تمديد


۲. اصل پروفرما - فرم درخواست ثبت سفارش


۳. مدارک ارزى


              به نام خدا
جمهورى اسلامى ايران              وزارت بازرگانى شماره درخواست:
      معاونت بازرگانی خارجی تاريخ درخواست:
 
 
                          درخواست تمديد مدت اعتبار مجوز وزارت بازرگانى
 
 
نظر به اينکه مدت اعتبار وزارت بازرگانى مربوط به ثبت سفارش
شماره:                    به نام شرکت / آقاى                                    در تاريخ:
منقضى شده است. لذا به پيوست اصل اسناد جهت بررسى و تمديد
ارسال مى‌گردد.
امضاء متقاضى

 
اين قسمت توسط وزارت بازرگانى تکميل مى‌گردد.
با تمديد مدت اعتبار مهر موافقت مى‌گردد/ نمى‌گردد.
امضاء