پذيرش

- اخذ اسناد ثبت سفارش و کنترل مدارک


- احراز هويت (طبق کارت ثبت نام)


- انطباق اسناد و مقررات به‌صورت مقدماتى


- بررسى مجوزهاى مأخوذه طلق شرايط ورود کالا


- ارائه رسيد به متقاضى و درج شماره در اسناد اخذ شده


- ثبت مشخصات در دفاتر


- ارجاع اسناد به بخش کارشناسى

کارشناسى

- بررسى شرايط ورود کالاهاى مورد تقاضا


- انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل‌هاى موجود و مقررات


- تطابق پروفرم با فرم تايپ شده


- بررسى تعرفه کالا


- تائيد مراتب در ظَهر اوراق ثبت سفارش براى پرونده‌هاى کامل


- تکميل فرم نواقص براى پرونده‌هاى داراى نقص


مهر و کارمزد

- کنترل اسناد جهت مهر و شماره ۸ رقمى


- بررسى نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه


- درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم


- درج شماره ۸ رقمى روى اوراق و پروفرم


- محاسبه کارمزد و صدور فيش منطبق با نوع ارز


- هماهنگى لازم با حسابدارى


- ارجاع مدارک به قسمت تحويل