اخذ اين کارت براى انجام هر ثبت سفارش ضرورى نمى‌باشد. پس از صدور مى‌تواند براى ثبت سفارشات بعدى در وزارت بازرگانى مورد استفاده قرار گيرد و مراحل صدور آن به شرح ذيل است:


- تکميل فرم ثبت نام


- ارائه مدارک براساس نيازهاى ذکر شده در ظهر فرم


- دريافت مدارک توسط مسؤول عضويت


- رسيدگى و انطباق اصل اسناد با تصاوير مربوطه و فرم تکميل شده


- صدور کارت عضويت


- احراز هويت و تحويل کارت


                  وزارت بازرگانى
           معاونت بازرگانى خارجی
                درخواست ثبت نام


                                                      لطفا داخل جدول چیزی تایپ نشود
  شماره عضويت:
                   نوع شخصيت:
                   نوع فعاليت:
  شماره کارت بازرگانى:                                         محل صدور کارت:
  وضعيت واردکننده:                                         محل فعاليت:
  رشته فعاليت:
  نام حقوقى طبق روزنامه رسمى:
  نوع شرکت:                                         رديف دستگاه:
  شماره ثبت شرکت:
  محل ثبت شرکت:
  تاريخ ثبت شرکت:
  نوع مالکيت:
  نام خانوادگى و نام:
  شماره شناسنامه:                                         تاريخ صدور:
  محل صدور:                                         حوزه صدور:
  مليت:                                         تاريخ تولد:
  آدرس:                       نام نماينده يا نمايندگان متقاضى:
                                         ۱.
                                         ۲.
                                         ۳.
  تلفن:
  کد راه دور شهرستان:
  مهر و امضاء مجاز متقاضى:


بخش تجارى حقوقى    بخش تجارى حقيقى
- فرم تايپ شده درخواست ثبت نام که بايد داراى مهر و امضاء مجاز باشد   - کپى شناسنامه متقاضى
- اصل کارت بازرگانى معتبر و يکسرى کپى از صفحه اول الى صفحه مربوط به آخرين تمديد   - اصل کپى کارت بازرگانى معتبر
- يک سرى کپى از آگهى تأسيس و کليه تغييرات در روزنامه رسمى جهت شرکت‌هاى تجاري
- يک نسخه کپى شناسنامه مديرعامل
 
بخش توليدى و تحت پوشش    بخش توليدى حقوقى
- فرم تايپ شده درخواست ثبت نام که بايد داراى مهر و امضاء مجاز باشد   - کپى شناسنامه متقاضى
- اصل کارت بازرگانى معتبر و يک سرى کپى از صفحه اول الى صفحه مربوط به آخرين تمديد   - اصل کپى کارت بازرگانى
- يک‌سرى کپى از آگهى تأسيس و تمامى تغييرات در روزنامه رسمي   - کپى مدرک توليدى معتبر
- يک سرى کپى از پروانه تأسيس: بهره‌برداري، موافقت اصولى معتبر (يکى از مدارک مذکور در اين بند براى تکميل پرونده کافى است)
- يک نسخه کپى از صفحه اول شناسنامه مديرعامل
 
بخش دولتى
- فرم تايپ شده درخواست ثبت نام که بايد داراى مهر و امضاء مجاز باشد.
- ذکر شماره رديف دستگاه در فرم ثبت نام و نامه تائيديه آن از سازمان برنامه و بودجه
- کپى صفحه اول شناسنامه مديرعامل و يا بالاترين مقام مسؤول که فرم به نام وى تکميل و مهر و امضاء گرديده است.
 
توجه:
۱. ثبت نام به‌صورت سالانه مى‌باشد، به‌طورى که مهلت ثبت نام در پايان همان سال منقضى و در آغاز سال جديد ثبت نام مجدد صورت مى‌گيرد.
۲. کليه موارد خواسته شده در فرم ثبت نام بايد به‌طور کامل و خوانا با توجه به مندرجات پشت اين صفحه تکميل گردد.
۳. ضميمه نمودن کارت اشتراک قبلى براى کليه بخش‌ها الزامى است.
۴. از پذيرفتن مدارک ناقص معذور است.
۵. تکميل کادر دوم توسط اشخاص حقيقى لازم نيست.