بعد از صدور مجوز ثبت سفارش امکان دارد براى ثبت سفارش انجام شده، تقاضاى اصلاحيه در مورد تغيير ذى‌نفع، نوع کالا، تعرفه، مقدار، مبلغ، مقصد و مبداء، اصلاح ارز تخصيصى و ... از طرف خريدار يا فروشنده گردد.


در اين حالت متقاضى بايد فرم اصلاحيه ثبت سفارش را تکميل نمايد. بررسى فرم اصلاحيه ثبت سفارش و مدارک مورد نياز براى انجام اصلاحيه بستگى به اين دارد که متقاضى در کدام يک از مراحل ثبت سفارش مى‌باشد.


- قبل از خريد ارز


- بعد از خريد ارز


- بعد از گشايش اعتبار


چنانچه درخواست اصلاحيه از صدور خريد ارز در مورد تعرفه و کالا باشد، بايد مجوز ورود طبق جدول مقررات صادرات و واردات اخذ و فرم ثبت سفارش جديد صادر شود. در صورتى‌که درخواست اصلاحيه بعد از خريد ارز باشد اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرم که در بانک گشايش‌ کننده موجود است بايد به وزارت بازرگانى ارائه گردد و فرم اصلاحيه در شش نسخه تکميل و با توجه به نوع اصلاحيه مجوزهاى مربوطه ارائه شود. پس از بررسى اسناد روى اصلاحيه‌ها همان شماره ۸ رقمى قبلى قيد مى‌شود. چنانچه متقاضى بعد از موکول به ارائه نامه از بانک گشايش‌ کننده مبنى بر نوع تقاضاى اصلاحيه و رعايت دستورالعمل‌هاى بانک مرکزى ايران و تکميل ۶ نسخه فرم اصلاحيه و اخذ مجوزهاى لازم و ارائه مدارک آن به وزارت بازرگانى مى‌باشد.