واردکنندگان کالا اعم از دولتى و غيردولتى جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگانى مراجعه نمايند (ماده ۸ قانون مقررات و صادرات و واردات). جهت انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگانى از فرم ثبت سفارش استفاده مى‌گردد که جزء مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز واردات مى‌باشد.


مدارک موردنياز جهت اخذ مجوز واردات از وزارت بازرگانى:


- کارت عضويت (ثبت نام)


- اوراق ثبت سفارش تايپ شده (بدون قلم خوردگى و لاک گرفتگي)


- پروفرما (Proforma)


- اخذ مجوزهاى لازم با توجه به شرايط ورود کالا