در چه مواردى کارت بازرگانى اشخاص باطل مى‌گردد؟


۱. ابطال کارت بازرگانى توسط اشخاص حقيقى به قصد تشکيل شرکت يا انصراف از فعاليت‌هاى بازرگانى انجام مى‌گيرد. براى اين منظور متقاضى بايد مفاصا حساب مالياتى همراه فرم ثبتى به اداره کارت بازرگانى وزارت بازرگانى يا ادرات کل بازرگانى استان‌ها ارائه دهد تا وزارت بازرگانى نسبت به ابطال کارت متقاضى اقدام نمايد.


۲. ابطال کارت توسط کميسيون بررسى تخلفات دارندگان کارت بازرگاني. چنانچه دارندگان کارت بازرگانى مرتکب تخلف شوند، کميسيون بررسى تخلفات دارندگان کارت بازرگانى اقدام به ابطال کارت بازرگانى اشخاص مى‌نمايد. صدور حکم ابطال کارت مى‌تواند به استناد رأى صادره از سوى دادگاه‌ها يا ارتکاب قاچاق به استناد ماده ۳۰ قانون امور گمرکى باشد.


- ماده ۳۰ قانون امور گمرکي:

اشخاصى که مرتکب قاچاق شوند اگر داراى کارت بازرگانى باشند، در صورت محکوميت علاوه بر مجازات‌هاى مربوط، از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستان‌ها به‌طور موقت يا دائم محروم شده و کارت بازرگانى آنان نيز باطل مى‌شود و در صورتى که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد، بنا به پيشنهاد گمرک و تشخيص کميسيونى مرکب از نمايندگان وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و گمرک ايران ممکن است به‌طور موقت يا دائم از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران محروم گردند. در هر حال، اين اقدام مانع از تعقيب مرتکب در مراجع قانونى نخواهد بود.


تبصره: محروميت از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص کالائى که طبق مقررات قبل از محروميت براى آن گشايش اعتبار شده يا حمل گرديده نخواهد بود.