در صورتى‌که بين متقاضيان کارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يک از طرفين مى‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهائى به وزارت بازرگانى منعکس نمايند.


در صورتى‌که بعد از صدور کارت براى وزارت بازرگانى مشخص شود که دارنده کارت فاقد يک يا چند شرط از شرايط دريافت کارت مى‌باشد يا بعد از صدور فاقد شرط يا شرايط مذکور گرديده است، وزارت مذکور مى‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانى و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند. لکن در صورتى‌که اين امر براى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانى منعکس نمايد.