دارنده کارت بازرگانى يا نماينده او با در دست داشتن:


۲.۱. گواهى از حوزه مالياتى ذى‌ربط بر موافقت با ترتيب پرداخت بدهى ماليات قطعى شده آخرين سال مالياتى پرداخت شده.


۲.۲. آگهى تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوطه در صورتى که دارنده کارت شخص حقوقى باشد، جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگانى و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براى تائيد به وزارت بازرگانى مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبداء اعتبار کارت خواهد بود.