کارت بازرگانى توسط شعب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستان‌ها به نام متقاضيانى که واجد شرايط زير باشند براى مدت پنج سال صادر مى‌گردد که در صورت تائيد توسط وزارت بازرگانى معتبر خواهد بود.


به موجب تصويب‌نامه شماره ۱۸۸۹۳/ت ۲۶۸۴۴ هـ مورخ ۶/۵/۸۱ در بند ۲ ماده ۱۰ آئين‌نامه اجرائى مقررات صادرات و واردات عبارت ”يک تا پنج سال“ حسب درخواست متقاضى اصلاح مى‌گردد.


تبصره: شرکت‌هاى تعاونى مى‌توانند از اتاق بازرگانى و صنايع و معادن يا اتاق تعاون، کارت بازرگانى دريافت نمايند. اين تبصره به استناد تصويب‌نامه شماره ۸۰۱۷۳/ت ۱۸۶۶۳ هـ مورخ ۱۷/۱۲/۷۶ به شرح ذيل اصلاح شده است:


تبصره ۱: مديريت شرکت‌هاى تعاونى و شرکت‌هاى دولتى و شرکت‌هاى موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند ۷-۱-۱ نخواهند بود.


تبصره ۲: مديران شرکت‌هاى دولتي، شرکت‌هاى متعلق به نهادهاى انقلابى و شرکت‌هاى موضوع قانون حفاظت صنايع که حکم مديريت آنان توسط سازمان دولتى يا نهاد ذى‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهى موضوع بند ۹-۱-۱ معاف خواهند بود.


۱.۱. اشخاص حقيقى ايراني


۱.۱.۱. داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام


۱.۱.۲. داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براى آقايان


۱.۱.۳. داشتن سه سال سابقه فعاليت تجارى يا توليدى به تائيد دو نفر از دارندگان کارت بازرگانى يا ارائه مدارک دانشگاهى يا داشتن مجوز توليد از يکى از وزارت‌خانه‌هاى توليدي


۱.۱.۴. داشتن محل کسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملکى يا استيجاري


۱.۱.۵. داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتي


۱.۱.۶. داشتن حساب‌ جارى در يکى از بانک‌ها و ارائه گواهى بانک مبنى بر خوش‌حسابي


۱.۱.۷. عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامى با وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى و قواى سه‌گانه


۱.۱.۸. عدم ورشکستگى به تقصير و تقلب


۱.۱.۹. عدم محکوميت مؤثر کيفري


۱.۲. اشخاص حقيقى غيرايراني


۱.۲.۱. داشتن کليه شرايط مقرر براى اشخاص ايرانى به استثناى برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت


۱.۲.۲. داشتن پروانه کار و اقامت معتبر


۱.۲.۳. عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانى بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضى به تشخيص وزارت بازرگانى ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور مى‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانى براى اين قبيل از متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق اعلام نمايد.


۱.۳. اشخاص حقوقى (اعم از اينکه تشکيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشکيل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند)


۱.۳.۱. مدير عامل و رئيس هيئت‌مديره شرکت داراى شرايط مقرر در بندهاى ۱-۱-۱، ۲-۱-۱، ۷-۱-۱، ۸-۱-۱، ۹-۱-۱، ۲-۲-۱، ۳-۲-۱ باشند.


۱.۳.۲. شرکت‌ها نيز بايد واجد شرايط مقرر در بندهاى ۴-۱-۲، ۵-۱-۲، ۶-۱-۱ و ۸-۱-۱ باشند.