۳.۱. شرکت‌هاى تعاونى مرزنشينان براى ورود کالاهاى مورد نياز خانوارهاى مرزنشين طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور کالاهاى مابه‌ازاء کالاهاى وارداتي.


۳.۲. ملوانان ايرانى شاغل در شناورهائى که بين سواحل ايران و ساير کشورها در تردد هستند براى ورود کالاهاى مورد نياز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.


۳.۳. پيله‌وران، براى ورود کالاهاى قابل ورود مورد نياز استان خود و استان‌هاى همجوار در صورت اخذ کارت پيله‌ورى و مجوز ورود ار اداره بازرگانى شهر يا استان مربوطه.


۳.۴. کارگران ايرانى شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلى از وزارت کار و امور اجتماعى طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار يا ارزش تعيين شده.


۳.۵. کالاهائى که ورود و صدور آنها به تشخيص گمرک براى فروش نمى‌باشد.