در مواردى که مراجعه‌کننده به گمرک جهت ترخيص کالا غير از صاحب کالا (نماينده، صاحب کالا يا حق‌العمل‌کار) باشد، ارائه وکالت‌نامه ضرورى است.


وکالت‌نامه شامل قسمت‌هاى زير مى‌باشد:


- مشخصات موکل:

- نام و نام‌خانوادگى


- نشانى


- شماره شناسنامه


- مشخصات وکيل:

- نام و نام‌خانوادگى


- نشانى


- شماره شناسنامه


- مورد وکالت، ترخيص کالا و مراجعه به گمرکات کشور و انجام هرگونه تشريفات گمرکى


- حدود اختيارات وکيل


- کارت بازرگانى


مبادرت به واردات کالا به‌صورت تجارى مستلزم داشتن کارت بازرگانى است و هنگام تنظيم اظهارنامه بايد ضميمه آن گردد.