فرم ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و انجام تعهدات و پيش‌پرداخت

  نظر به اينکه .........به نشانى: .............................................................. 
  به اين .......... اطلاع داده است که مقرر است مبلغ .............. ريال از طرف......... به‌عنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد ....... به .......... پرداخت شود، از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب .............. نزد اين........... اين............. متعهد است در صورتى‌که............... کتباً و قبل از انقضاء سررسيد اين ضمانت‌نامه به اين .................اطلاع دهد که.......... از اجراء تعهدات ناشى از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا ميزان ........... ريال، هر مبلغى را که ............. مطالبه کند، به محض دريافت اولين تقاضاى کتبى ............. بدون اينکه احتياجى به صدور اظهارنامه و يا اقدامى از مجارى قانونى و قضائى داشته باشد بى‌درنگ در وجه يا حواله کرد............ بپردازد. مدت اعتبار اين ضمانت‌نامه تا آخر وقت ادارى روز ........... است و بنا به درخواست کتبى................. واصله تا قبل از پايان وقت ادارى روز تعيين شده، براى مدتى که درخواست شود قابل تمديد مى‌باشد و در صورتى‌که ......... نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانت‌نامه را قبل از انقضاء آن تمديد کند و يا............ موجب اين تمديد را فراهم نسازد و...... را حاضر به تمديد نمايد ............. متعهد است بدون آنکه احتياجى به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله کرد ................ پرداخت کند. 


- عنوان پيمانکار


- عنوان بانک يا شرکت بيمه


- عنوان دستگاه اجرائى


- موضوع قرارداد موردنظر

ضمانت‌نامه پيش‌پرداخت

  نظر به اينکه.............. به نشاني: ............................... به اين............. اطلاع داده است قرارداد.......... را با .................... منعقد نموده است و قرار است مبلغ ................. ريال به عنوان پيش‌پرداخت به ........... پرداخت شود،اين.................. متعهد است در صورتى‌که................. کتباً به اين بانک اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پيش‌پرداخت داده شده به ............... است، هر مبلغى تا ميزان مانده از مبلغ پيش‌پرداخت را به محض دريافت اولين تقاضاى کتبى واصله از ................ بدون اينکه احتياجى به صدور اظهارنامه و يا اقدامى از مجارى قانونى و قضائى داشته باشد، بى‌درنگ در وجه يا حواله کرد............. بپردازد. 
  اعتبار اين ضمانت‌نامه تا آخر وقت ادارى روز .............. است و بنا به درخواست کتبى.................. واصله تا قبل از پايان وقت ادارى روز تعيين شده، براى مدتى که درخواست شود قابل تمديد مى‌باشد و در صورتى‌که............. نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانت‌نامه را تمديد کند و يا................ موجب اين تمديد را فراهم نسازد و................. را حاضر به تمديد نمايد............. متعهد است بدون آنکه احتياجى به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله کرد................... پرداخت کند. 
  مبلغ ابن ضمانت‌نامه بنا به درخواست کتبى............. که در آن مبلغ پيش‌پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر کتبى.................... که بايد حداکثر ظرف سى روز از تاريخ تحويل نامه استعلام.................. به................ در مورد مبلغ پيش‌پرداخت واريز شده اصل گردد، تقليل داده مى‌شود و در صورت عدم وصول پاسخى از سوي................. ضمانت‌نامه معادل مبلغى که ................... اعلام نموده است، تقليل داده خواهد شد. 


در صورتى‌که تمام مبلغ اين پيش‌پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانت‌نامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانت‌نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينکه اصل آن به بانک مسترد گردد يا مسترد نگردد.


- عنوان پيمانکار


- عنوان بانک يا شرکت بيمه


- عنوان دستگاه اجرائى


- موضوع قرارداد موردنظر

ضمانت‌نامه انجام تعهدات

  نظر به اينکه.............. به نشانى: ...................................... به اين...................... اطلاع داده است که مقرر است مبلغ.............. ريال از طرف............... به‌عنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد................ به.........پرداخت شود، از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب......... نزد اين .......... اين ............ متعهد است که در صورتى‌که ................... کتباً و قبل از انقضاء سررسيد اين ضمانت‌نامه به اين .......... اطلاع دهد که......... از اجراء تعهدات ناشى از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا ميزان .......... ريال، هر مبلغى را که.......... مطالبه کند به محض دريافت اولين تقاضاى کتبى ............. بدون اينکه احتياجى به صدور اظهارنامه و يا اقدامى از مجارى قانونى و قضائى داشته باشد، بى‌درنگ در وجه يا حواله کرد ................ بپردازد. 
  اعتبار اين ضمانت‌نامه تا آخر وقت ادارى روز............ است و بنا به درخواست کتبي................. واصله تا قبل از پايان وقت ادارى روز تعيين شده، براى مدتى که درخواست شود قابل تمديد مى‌باشد و در صورتى‌که .............. نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانت‌نامه را قبل از انقضاء آن تمديد کند و يا ............. موجب اين تمديد را فراهم نسازد و .......... را حاضر به تمديد نمايد ...................... متعهد است بدون آنکه احتياجى به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله کرد .............. پرداخت کند. 


- عنوان پيمانکار


- عنوان بانک يا شرکت بيمه


- عنوان دستگاه اجرائى


- موضوع قرارداد موردنظر

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه

  نظر به اينکه.............به نشانى:.............................. مايل است در مناقصه ................... شرکت نمايد، اين........... از.............. ، در مقابل................. ، براى مبلغ .......... ريال تضمين و تعهد مى‌نمايد چنانچه............ به اين............ اطلاع دهد که پيشنهاد شرکت‌کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاء پيمان مربوط يا تسليم ضمانت‌نامه انجام تعهدات پيمان استنکاف نموده است، تا ميزان............. ريال هر مبلغى را که................ مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاى کتبى واصله از سوى ................ بدون اينکه احتياجى به اثبات استنکاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامى از مجارى قانونى يا قضائى داشته باشد، بى‌درنگ در وجه يا حواله کرد................. بپردازد. 
  مدت اعتبار اين ضمانت‌نامه سه ماه است و تا آخر ساعت ادارى روز............. معتبر مى‌باشد. اين مدت بنا به درخواست کتبى ................ براى حداکثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتى‌که ............. نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانت‌نامه را تمديد کند و يا ............. موجب اين تمديد را فراهم نسازد و ............... را موافق با تمديد نمايد،........ متعهد است بدون اينکه احتياجى به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانت‌نامه را در وجه يا حواله کرد.............. پرداخت کند. 
  چنانچه مبلغ اين ضمانت‌نامه در مدت مقرر از سوى............... مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سر رسيد، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينکه مسترد گردد يا مسترد نگردد. 


- عنوان پيمانکار


- عنوان بانک يا شرکت بيمه


- عنوان دستگاه اجرائى


- موضوع قرارداد موردنظر