ماده ۲۰ـ بازديد

در طول اجراء قرارداد نمايندگان شرکت حق دارند به محل طرف دوم قرارداد اعم از محل ادارى و يا محل توليد موضوع قرارداد مراجعه و بازديد به عمل آورند.


- مواد کاربرد جهت استفاده در تنظيم برخى از قراردادها ”تحت عناوين ذيل“:


- انحصار عرضه:

عرضه کالاى موضوع اين قرارداد انحصاراً در اختيار شرکت طرف قرارداد گذارده خواهد شد و فروشنده حق فروش يا واگذارى آن را به غير ندارد .


- ساير شرايط:

فروشنده حق واگذارى حقوق و تکاليف در اين قرارداد را جزئاً يا کلاً بدون موافقت و اجازه خريدار به غير ندارد. در صورت تخلف از مفاد اين بند شرکت ”خريدار“ مى‌تواند قرارداد را فسخ و خسارت وارده را طلب نمايد. در طول مدت قرارداد نمايندگان و کارشناسان و بازرسان کنترل کيفيت خريدار بر حسب صلاحديد در واحد توليدى حق نظارت کامل بر مواد مصرفى و فرآيند توليد را خواهند داشت.


- جريمه تأخير:

در صورتى که فروشنده در انقضاء مدت تعيين شده کالا را تحويل ندهد خريدار حق دارد به ازاء هر هفته تأخير معادل پنج درصد، بهاى کالاى تحويل شده را از محل تضمين حسن اجراء قرارداد به نفع خود برداشت کند.


- واگذارى به غير:

فروشنده تحت هيچ عنوانى حق واگذارى يا فروش و يا انتقال موضوع اين قرارداد را کلاً به غير ندارد و در صورت تخلف خريدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده را ضبط نمايد و به هر حال واگذارى رافع تعهدات فروشنده بر طبق قرارداد خواهد بود.


- سپرده حسن اجراء قرارداد:

  فروشنده به‌عنوان تضمين حسن اجراء قرارداد ضمانت‌نامه بانکى شماره........... مورخ.................. به مبلغ.............ريال را که از بانک ................ شعبه ................. صادر شده (معادل ۵% بهاى کل کالاى مورد معامله) در اختيار خريدار قرار داده است و استرداد آن موکول است به اينکه طبق تشخيص خريدار، فروشنده کليه تعهدات را از حيث تحويل به موقع کالا و انطباق کامل آن با مشخصات و نمونه کالاى بازديد شده در اين قرارداد به‌طور صحيح انجام داده باشد. 


- توافق‌نامه خريد ذرت:

  اين توافق‌نامه بين شرکت سهامى عام....................... به نشانى تهران ...................................... به شماره تلفن..................، دورنگار .............................. و کد اقتصادي.......................... به نمايندگى آقاي............. به‌عنوان خريدار ار يک طرف و شرکت سهامي.............................. به نشاني..........................به شماره تلفن......................،دورنگار........................... و کد اقتصادي........................ به نمايندگى آقاى ................... به‌عنوان فروشنده به شرح زير منعقد مى‌گردد. 


- ماده ۱ - موضوع توافق‌نامه:

موضوع توافق‌نامه عبارت است از تحويل ۳۵۰۰ تن ذرت دانه‌اى محصول شرکت .................... داراى ۱۲ تا ۱۴ درصد رطوبت توسط فروشنده به خريدار.


- ماده ۲ - مبلغ توافق‌نامه:

بهاى ذرت مورد معامله هر کيلوگرم ۱،۱۰۰ (يک هزار و يکصد ريال) درب انبار شرکت سهامي.........................و جمعاً بالغ بر ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال مى‌باشد که نقداً توسط خريدار به حساب جارى اعلام شده توسط فروشنده واريز مى‌گردد.


- ماده ۳ -نحوه و چگونگى تحويل:

ذرت مورد معامله درب انبار شرکت سهامى کشت و صنعت ................... کف کاميون تحويل خريدار مى‌گردد.


اين توافق‌نامه در دو نسخه تنظيم و امضاء گرديده و داراى حکم مى‌باشد.

خريدار فروشنده
شرکت............. شرکت.............