اين قرارداد بين شرکت (سهامى خاص) ثبت شده به شماره .......... در اداره ثبت شرکت‌ها به نشانى تهران...................................................................................................................
به نمايندگى آقاى ................ مدير عامل و آقاى .......................... (رئيس هيئت مديره) که از خريد ناميده مى‌شود از يک طرف و آقاى ................................... به نشانى.................................................................................................................که در اين قرارداد فروشنده ناميده مى‌شود از طرف ديگر منعقد مى‌گردد و طرفين ملزم به اجراء کليه شرايط آن مى‌باشند.

ماده ۱ - مقدار کالا و مبلغ قرارداد

مشخصات و مقدار و مبلغ کالاى موضوع قرارداد به شرح زير مى‌باشد:


رديف شرح کالا شماره فنى مقدار واحد کالا بهاى واحد به ريال جمع کل به ريال

ماده ۲- زمان‌بندى تحويل کالا

مقدار کل سفارش ................................ از تاريخ ...................... لغايت ...................................


تاريخ تحويل سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
مقدار تحويل        

ماده ۳ - پيش پرداخت

به منظور تأمين مواد اوليه مورد نياز اين قرارداد، خريدار معادل ۱۰% کال قرارداد مبلغ ..............ريال در قبال اخذ چک به همين مبلغ پس از امضاء قرارداد به فروشنده پرداخت و متعاقباً به نسبت مساوى از صورت حساب‌هاى فروشنده تا استهلاک کامل کسر نمايد.

ماده ۴ - مدت گارانتى

فروشنده تعهد مى‌نمايد هر قلم از کالاى تحويلى را ۳۶۰ روز از تاريخ تحويل گارانتى نمايد. (اين ماده در مورد کالاى فنى ”قطعات فني“ در قراردادها منظور مى‌شود).

ماده ۵- مدت قرارداد

مدت اعتبار قرارداد يک سال از تاريخ امضاء آن مى‌باشد.

ماده ۶ - نحوه بسته‌بندى

به منظور تسهيل در تحويل و امکان ايجاد شرايط مناسب نگهدارى و حمل و نقل کالا فروشنده موظف است کالاى مورد نظر را با رعايت اصول بسته‌بندي، به‌صورت مناسب و قابل شمارش بسته‌بندى و تحويل نمايد.

ماده ۷ - محل تحويل کالا

محل تحويل کالاى اين قرارداد انبار کارخانه............................ واقع در کيلومتر............................. کرج مى‌باشد.

ماده ۸ - حسن انجام کار

فروشنده کالا يک قطعه چک/ سفته/ به مبلغ ............................... يا ضمانت‌نامه بانکى به‌عنوان حسن انجام کار در زمان عقد قرارداد در اختيار شرکت............................... قرار مى‌دهد تا در صورت عدول فروشنده از مفاد اين قرارداد شرکت خريدار خسارت‌هاى وارده را طبق محاسبات مربوطه از محل تضمين بدون قيد و شرط وصول نمايد.

ماده ۹ - شرايط پرداخت

فروشنده پس از تحويل هر قسمت از کالاى مورد معامله صورت‌حساب آن ار به خريدار تسليم خواهد نمود و خريدار موظف است پس از وصول صورت‌حساب طى چک به فروشنده پرداخت نمايد.

ماده ۱۰ - فسخ قرارداد

در صورت تخلف هر يک از مفاد اين قرارداد خريدار طى اخطار کتبى مراتب تخلف را به فروشنده اعلام مى‌دارد و فروشنده موظف است ظرف ۳۰ روز دلايل توجيهى خود را ارائه نمايد. در صورت عدم پاسخ به اخطار مزبور يا عدم ارائه دلايل موجه، خريدار مى‌تواند ضمن فسخ قرارداد، خسارات وارده را طبق نظر کارشناسان خود از محل تضمين حسن انجام کار بدون قيد وشرط وصول نمايد.

ماده ۱۱ - حل اختلاف

طرفين کوشش خواهند نمود که کليه اختلافات ناشى از تفسير يا اجراء اين قرارداد را به‌طور دوستانه حل فصل نمايند، در غير اين صورت اختلاف به کميسيونى مرکب از نماينده فروشنده و خريدار و نماينده‌هاى مرضى‌الطرفين ارجاع خواهد شد. رأى کميسيون مزبور به عنوان رأى حاکم براى طرفين لازم‌الاجراء مى‌باشد.


اين قرارداد در............ ماده در تاريخ ............. در دو نسخه به امضاء رسيد.


خريدار فروشنده