مادهٔ ۱۳. نظارت بر اجراء

۱۳-۱ هم «الف» و هم «ب» بايد تمامى قراردادهاى مکملى را که در چارچوب اين قرارداد منعقد مى‌گردد در دفترى ثبت نمايند. هر کدام از اين موارد ثبت (که از اين به بعد «حساب ناظر» ناميده مى‌شود) به شکلى خواهد بود که در ضميمه ( ) اين قرارداد مذکور است.


۱۳-۲ حساب‌هاى ناظرى که «الف» و «ب» نگهدارى مى‌نمايند مى‌بايست از طريق مبادله نامه‌هائى در فواصل سه ماه در طول اعتبار اين قرارداد که نخستين آن ديرتر از ............/............۱۹ نخواهد بود مقايسه شده و مورد توافق قرار گيرد.


۱۳-۳ «الف» و «ب» بدين‌وسيله موافقت مى‌نمايند حساب‌هاى ناظرى که مطابق با بند (۱۳-۲) مقايسه شده و مورد توافق قرار گرفته‌اند، مدرک نهائى و قطعى اجراء تعهدات‌ آنها تحت اين قرارداد باشند.

مادهٔ ۱۴. مسئوليت

۱۴-۱ در صورتى‌که تعهد باى‌بک «الف» که در اين قرارداد مورد توافق قرار گرفته، به‌طور کامل در تاريخى که در بند (۱۰-۵) دکر شده ايفاء نگردد، «الف» بايد براساس تقاضاى کتبى «ب» خسارت نقدى و توافق شده‌اى معادل ....... درصد (......%) از ارزش محصولاتى که طبق بند (۴-۱) هنوز مى‌بايست خريدارى گردند، از بابت عدم انجام تعهد به «ب» بپردازد.


۱۴-۲ على‌رغم مقررات بند (۱۴-۱)، چنانچه عدم ايفاء تعهد باى‌بک «الف» مربوط به قصور فروشنده مکمل در تحويل محصولاتى باشد که کيفيت، قيمت يا ارزش تجمعى آنها در مواد (۳)، (۵) و (۱۰) اين قرارداد به ترتيب تعيين کرده است، «الف» الزام به هيچ‌گونه پرداختى طبق بند (۱۴-۱) ندارد.


۱۴-۳ چنانچه عدم ايفاء تعهد باى‌بک «الف» مربوط به دلايل مذکور در بند (۱۴-۲) باشد، «ب» بايد براساس تقاضاى کتبى «الف» خسارت نقدى و توافق شده‌اى معادل .......درصد (..........%) از ارزش محصولاتى که طبق بند (۴-۱) هنوز مى‌بايست خريدارى گردند؛ از بابت عدم انجام تعهد بپردازد.


۱۴-۴ «الف» به‌عنوان تضمينى براى ايفاء به‌موقع تعهدات خود طبق ماده (۱۴)، يک ضمانت‌نامه بانکى مورد قبول «ب» به مبلغ .............(مبلغ و ارز را ذکر کنيد) به‌نفع وى صادر مى‌نمايد. ضمانت‌نامه بانکى اساساً داراى شکل و محتوائى خواهد بود که در ضميمه ( ) منضم به اين قرارداد آورده شده است.


۱۴-۵ «ب» به عنوان تضمينى براى ايفاء به‌موقع تعهدات خود طبق ماده (۱۴)، يک ضمانت‌نامه بانکى مورد قبول «الف» به مبلغ (مبلغ و ارز را ذکر کنيد) به‌نفع وى صادر مى‌نمايد. ضمانت‌نامه بانکى اساساً داراى شکل و محتوائى خواهد بود که در ضميمه ( ) منضم به اين قرارداد آورده شده است.


۱۴-۶ پرداخت خسارت عدم انجام تعهد مورد توافق، از سوى طرف ذى‌ربط، که در بندهاى (۱۴-۱) و (۱۴-۳) ذکر گرديده منوط به تسويه حساب کامل و نهائى تمامى مطالبات طرف ديگر از طرف اول، ناشى از نقض تعهدات مربوط به اين قرارداد از سوى طرف اول يا در ارتباط با آن، مى‌باشد.

مادهٔ ۱۵. برائت از مسئوليت

(مادهٔ ۱۵ براساس مواد ۷۹ و ۸۰ کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاى فروش بين‌المللى کالا (۱۹۸۰) تنظيم گرديده است.)


۱۵-۱ هيچ طرفى مسئول قصور در ايفاء تعهدات خود نخواهد بود چنانچه ثابت نمايد اين قصور مربوط به مانعى بوده که رفع آن وراى توانائى وى بوده و به‌نحو عقلائى قابل پيش‌بينى نبوده تا بتواند در هنگام انعقاد قرارداد آن را به‌حساب آورد يا از آن مانع و از عواقب ناشى از آن اجتناب کرده يا بر آن غلبه يابد.


۱۵-۲ معافيت مادهٔ ۱۵ تنها در طول دوره‌اى که مانع مزبور طرف مربوط را از ايفاء تعهدات خود تحت اين قرارداد باز داشته است شامل حال وى خواهد شد. چنانچه تأثير مانع بيش از ........... (دوره زمانى را ذکر کنيد) ماه به‌درازا بکشد، هر طرف مجاز خواهد بود قرارداد را با دادن اطلاعيه‌اى کتبى به طرف ديگر فسخ نمايد و هيچ‌يک از طرف‌ها در مقابل طرف ديگر مسئول مخارج يا زيان‌هائى که بدين‌وسيله وارد آمده است نخواهد بود.


۱۵-۳ طرفى که در ايفاء تعهد قصور مى‌ورزد بايد طرف ديگر را از وجود مانع و تأثير آن بر توانائى خود در ايفاء تعهد مطلع گرداند. اگر طرف ديگر ظرف مدت معقولى پس از آنکه طرف مقصر از وجود مانع آگاه شده يا مى‌بايستى آگاه شده باشد مطلع نگردد، طرف مقصر مسئول خسارات ناشى از مطلع نشدن طرف ديگر خواهد بود.


۱۵-۴ يک طرف نمى‌تواند به قصور طرف ديگر در ايفاء تعهد، تا آنجا که اين قصور نتيجه فعل يا ترک فعل طرف اولى باشد، استناد نمايد.

مادهٔ ۱۶. تاثير فسخ قرارداد اوليه يا فسخ قراردادهاى مکمل

۱۶-۱ در صورتى که قرارداد اوليه، مالاً بدون اينکه تجهيزات / تکنولوژى منتقل و مورد پذيرش قرار گيرد فسخ شود اين قرارداد نيز خودبه‌خود بى‌اعتبار و باطل و بلااثر خواهد بود.


۱۶-۲ از ديدگاه اين قرارداد، تعهد باى‌بک «الف» که در اينجا مورد توافق قرار گرفته، يا بسته به مورد بخشى از آن / (الف) ايفاء شده تلقى خواهد شد حتى اگر هر قرارداد مکملى / بدون اينکه تقصير از ناحيه «الف» باشد / به هر دليل / بعداً فسخ گردد.


- اگر قرارداد مکمل بعداً فسخ گردد، صرف‌نظر از موجبات فسخ آن، ايفا‌ء شده تلقى نخواهد شد. در اين حالت «الف» ملزم خواهد بود قرارداد (قراردادهاي) مکمل جديدى برابر با ارزش قرارداد (قراردادهاي) مکمل فسخ شده منعقد نمايد. چنين قراردادهاى مکمل جديدى متعاقباً مطابق با مواد اين قرارداد به اجراء در خواهند آمد.

مادهٔ ۱۷. تعهدات قبلي، تاريخ اجراء، اصلاحات و متن حاکم

۱۷-۱ به ‌جز در مواردى که در اين قرارداد صراحتاً خلاف آن تصريح شده باشد، اين قرارداد تمامى تعهدات نمايندگى‌هائى را که ممکن است «الف» و «ب» چه شفاهاً و چه کتباً قبل از تاريخ امضاء اين قرارداد به يکديگر داده باشند ملغى و بى‌اعتبار مى‌نمايد.


۱۷-۲ اين قرارداد فقط / با به مرحله عمل درآمدن قرارداد اوليه / و / با امضاء اين قرارداد به‌وسيله هر دو طرف / و / با تصويب اين قرارداد از سوى مقامات ذى‌صلاح و / يا / مؤسسات مالى / در / کشور «ب» / و / يا / کشور «الف» را / به‌وسيله تلگراف يا تلکس از تصويب مطلع نموده و تاريخ / اين اطلاعيه / تاريخ آخرين اطلاعيه / تاريخى خواهد بود که اين قرارداد به مرحله اجراء در مى‌آيد. در صورتى‌که اين موافقت‌ها ظرف ..... روز / ماه / از امضاء اين قرارداد کسب نشود، اين قرارداد بى‌اعتبار و باطل و بلااثر تلقى مى‌گردد.


۱۷-۳ اصلاحات اين قرارداد تنها زمانى قابل اجراء خواهد بود که به‌طور کتبى نوشته‌ شده و نمايندگان قانوناً مجاز طرف‌ها، آنها را امضاء کنند / و مقامات ذى‌صلاح / و يا / مؤسسات مالى در / کشور «ب» / و / کشور الف / آنها را تصويب نمايند.


۱۷-۴ نسخه ....... (زبان را مشخص سازيد) اين قرارداد نسخه حاکم خواهد بود.

مادهء ۱۸. قانون حاکم بر قرارداد

اين قرارداد از هر نظر تحت حاکميت قوانين ..........(کشور را ذکر کنيد) بوده و مطابق با آن تفسير خواهد شد.

ماده ۱۹ٔ. حل اختلافات

۱۹-۱ تمامى اختلافات يا اختلاف نظرهاى فى‌مابين طرف‌ها که ممکن است از اين قرارداد ناشى شده يا در رابطه با آن به‌وجود آمده باشد و نتوان آنها را دوستان حل نمود به داورى ....... (تعداد داوران را ذکر کنيد) داور (يا داوران) تحت قوانين ........ (قوانين حاکم را ذکر کنيد) ارجاع داده خواهد شد.


۱۹-۲ حکم داور (داوران) قطعى بوده و براى طرف‌ها الزام آور است.


۱۹-۳ جلسات داورى به زبان ...... (زبان را مشخص سازيد) برگزار خواهد گرديد.


۱۹-۴ محل داورى .......(محل و کشور را ذکر کنيد) خواهد بود.


..................۱۹ .......................۱۹


«الف» «ب»


به‌وسيله............. به‌وسيله....................