مادهٔ ۶. واگذارى

۶-۱ (الف) «الف» / بدون موافقت صريح و کتبى «ب» (در موارد مقتضى نام «ب» را با نام اداره دولتى مربوطه در کشور «ب» تعويض کنيد.) / مجاز به واگذارى کلى يا جزئى تعهد باى‌بک خود به شخص ديگرى نيست. چنين موافقتى بدون دليل موجه قابل مضايقه نيست.


۶-۱ (ب) «الف» مى‌تواند تمام يا بخشى از تعهد باى‌بک خود تحت اين قرارداد را به شخص ثالثى منتقل نمايد.


۶-۲ در صورتى‌که «الف» (که از اين به بعد واگذار کننده ناميده مى‌شود) هر بخش از تعهد باى‌بک خود تحت اين قرارداد را به شخص ثالثى (که از اين به بعد واگذار شونده ناميده مى‌شود) واگذار نمايد/


(الف) تمامى حقوق و تعهدات واگذار کننده تحت اين قرارداد در خصوص بخش واگذارشده، هنگام لازم‌الاجراء شدن قرارداد واگذارى بين واگذارکننده و واگذارشونده خاتمه مى‌پذيرد و حقوق و تعهدات مرتبطه به واگذارشونده تمامى تعهدات واگذارکننده در خصوص بخش واگذارشده را که در اين قرارداد مورد توافق قرار گرفته بپذيرد.


(ب) واگذارکننده با واگذارشونده / مشترکاً / مشترکاً و منفرداً / مسئول اجراء تمامى تعهدات مورد توافق در اين قرارداد خواهند بود.


۶-۳ «الف» موافقت مى‌نمايد در موافقت‌نامه خود با هر واگذارشونده، موادى مقتضى بگنجاند که بدان وسيله واگذارشونده به‌موجب اين قرارداد خود را نسبت به بخش واگذار شده تعهد باى‌بک متعهد بماند، به‌نحوى که گوئى اين قرارداد را در اصل واگذارشونده امضاء کرده است. در قبال تعهد مذکور، «ب» موافقت مى‌نمايد که به اين قرارداد در مقابل واگذارشونده مربوطه، درخصوص بخش واگذار شده تعهد باى‌بک متعهد باشد، به‌نحوى که گوئى اين قرارداد در اصل با واگذارشونده، امضاء شده است.


۶-۴ در صورتى‌که هر طرف، بخشى از تعهدات باى‌بک خود تحت اين قرارداد را به يک واگذارشونده انتقال دهد، بايد طرف ديگر را از اين واگذارى مطلع نمايد. اگر طرف ديگر در زمان معقولى بعد از واگذاري، اين اطلاعيه را دريافت نکند، آن طرف مسئول خساراتى خواهد بود که از عدم دريافت اطلاعيه وارد مى‌گردد.

مادهٔ ۷. فروش محصولات

۷-۱ «الف» / يا واگذارشونده (واگذارشوندگان) وى / حق فروش محصولات در محدوده جغرافيائى توافق شده در بند ۷ - ۲ (از اين به بعد محدوده جغرافيائى ناميده مى‌شود) را خواهد داشت.


۷-۲ (الف) محدوده جغرافيائى مى‌تواند تمامى کشورهاى جهان را در بر گيرد.


۷-۲ (ب) محدوده جغرافيائي، کشورهائى را که در ضميمه () آمده‌اند درخصوص هر يک از محصولات يا گروه محصولات ذکر شده در آن، شامل خواهد شد.


۷-۲ (ج) «کشور الف»


۷-۳ محصولات نبايد بدون توافق کتبى «ب» خارج از محدوده جغرافيائى فروخته شود. (چنانچه شق الف انتخاب گردد اين بند بکار نمى‌رود.)


۷-۴ بدين‌وسيله طرف‌ها، توافق مى‌کنند که محدوديت‌هاى مذکور در بندهاى (۷-۲) و (۷-۳) به‌عنوان تعهداتى از جانب «الف» / يا واگذارشونده / مبنى بر خوددارى از ارائه فعالانه محصولات در بازارى خارج از قلمرو، تعبير خواهد شد. (چنانچه شق الف انتخاب گردد اين بند بکار نمى‌رود.) (در صورتى بکار مى‌رود که کشور «الف» يا هر کشورى که در ضميمه ( ) ذکر گرديده عضو جامعه اقتصادى اروپا باشد.)

مادهٔ ۸. ارجاع

در هر قرارداد مکملى که از سوى يک طرف يا واگذار شونده وى / مطابق با شرايط اين قرارداد منعقد گردد، بايد صراحتاً به اين قرارداد ارجاع داده شده و ذکر گردد که قرارداد مکمل مذکور جهت اجراء اين قرارداد تنظيم شده است. طرف‌ها موافقت مى‌نمايند در موافقت‌نامه‌هاى خود با هر واگذارشونده‌اي، مواد مقتضى داير بر اين امر را بگنجانند.

مادهٔ ۹. شرايط تحويل

در صورتى‌که در قراردادهاى مکمل جداگانه خلاف آن مورد توافق قرار نگرفته باشد، شرايط تحويل محصولات به‌صورت ..... (در اينجا شرط تحويل مربوطه مثل فوب، سيف و غيره را ذکر کنيد.) خواهد بود.

مادهٔ ۱۰. جدول زمان‌بندى براى اجراء

۱۰-۱ «ب» تحويل محصولات را ....... / روز / ماه / بعد از اتمام آزمايش عملکرد و پذيرش تجهيزات / تکنولوژى تحت قرارداد اوليه / و قرارداد کمک فني، آغاز خواهد کرد.


۱۰-۲ در حال حاضر تخمين زده مى‌شود که تعهد باى‌بک مورد توافق در ماده (۴) فوق‌الذکر بر طبق جدول زمانى زير اجراء خواهد شد:


سال ......................۱۹ ارزش .................


سال ......................۱۹ ارزش .................


سال ......................۱۹ ارزش .................


۱۰-۳ مقادير واقعى و انواع محصولاتى که بايد تحويل داده شود در قراردادهاى مکمل جداگانه که انعقاد آنها نبايد بيش از .........روز / ماه قبل از آغاز هر سال / فصل / ماه، با توجه به سال / فصل / ماه مذکور به‌طول انجامد، مورد مذاکره و توافق قرار خواهد گرفت.


۱۰-۴ به هنگام توافق در مورد مقادير واقعى و انواع محصولات، باقى‌مانده تعهد باى‌بک «الف» / و / نياز شخصى «الف» به محصولات / و / شرايط حاکم بر بازار در محدوده جغرافيائى براى انواع مختلف محصولات / در نظر گرفته خواهد شد. مع‌هذا توافق مى‌شود تا زمانى که کل تعهد باى‌بک به انجام نرسيده است ارزش محصولاتى را که در هر سال تقويمى «ب» مى‌فروشد و «الف» خريدارى مى‌نمايد حداقل ...... / و حداکثر ......./ باشد.


۱۰-۵ لازم است قراردادهاى مکمل مناسبى که کل تعهد باى‌‌بک به‌نحو توافق شده در بند (۴-۱) را در بر گيرد، تا تاريخ ......۱۹ منعقد گردد.

مادهٔ ۱۱. عدم تطابق

۱۱-۱ «الف» بايد محصولات تحويل گرفته را در کوتاه‌ترين مدتى که در اوضاع و احوال مربوط عملى است مورد بررسى قرار دهد.


۱۱-۲ اگر «الف» ماهيت عدم تطابق محصولات را از طريق اطلاعيه‌اى ظرف ........ (دوره زمانى را ذکر کنيد) بعد از کشف، يا بعد از زمانى که مى‌بايست کشف مى‌کرد براى «ب» مشخص نسازد حق توسل به عدم تطابق محصولات را از دست خواهد داد.


۱۱-۳ ديگر حقوق و تعهدات طرف‌ها در خصوص عدم تطابق محصولات طبق شقوق زير تنظيم مى‌گردد:


(الف) مقررات قانون حاکم بر قرارداد


(ب) مفاد «شرايط ضمانت»» که به شکل ( ) به اين قرارداد منضم گرديده و [همچنين] مقررات قانون حاکم بر اين قرارداد.

مادهٔ ۱۲. پرداخت

۱۲-۱ بهاء محصولات به ارزى که در بند (۵-۲) مورد توافق قرار گرفته و به روشى که ذيلاً در بند (۱۲-۲) ذکر گرديده پرداخت خواهد شد.


۱۲-۲ بهاء هر قسمت از محصولات که تحويل گردد در مقابل اسناد اصلى که ذيلاً در بند (۱۲-۳) نام برده شده، پرداخت خواهد شد/


(الف) از طريق حواله مستقيم بانکى به حساب بانکى فروشنده مکمل محصولات مربوطه، در کشور «ب».


(ب) از طريق اعتبارنامه برگشت ناپذير قابل انتقالى که ترانسشيپمنت و حمل به دفعات را مجاز دارد و مبلغ آن برابر با قرارداد مکمل مربوط بدان بوده و حداکثر تا .... روز پس از امضاء قرارداد مذکور به نفع فروشنده مکمل مربوطه گشايش يابد و بانکى در کشور «ب» که فروشنده مکمل آن را انتخاب کرده است اعتبارنامه فوق‌الذکر را تائيد کرده باشد، چنين اعتبارنامه‌اى تا مدت ...... روز / هفته / ماه پس از تاريخ توافق شده براى تحويل محصولات مربوطه معتبر خواهد بود.


۱۲-۳ بهاء محصولات / مبلغ اعتبارنامه / در مقابل اسناد ذيل قابل پرداخت خواهد بود:


- .............


- ..............


- .............


۱۲-۴ خريدار مکمل تمامى هزينه‌هاى تبديل ارز و هزينه‌هاى بانکى و همچنين هر نوع هزينه‌هاى ديگر / شامل هزينه‌هاى تائيد اعتبارنامه - به استثناء هزينه‌هاى بانک کشور «ب» - جهت انتقال وجوه به حساب فروشنده مکمل را به‌عهده مى‌گيرد.