اين صفحه حاوى مواد مختلف يک قرارداد باى‌بک است. به اين دليل سند مزبور بايد با وضعيت‌هاى ويژه معامله مورد‌نظر تطبيق داده شود.

فى‌مابين


«الف» ........ (مشخصات قانونى طرف را ذکر کنيد)


ساکن کشور «الف»، شهر «الف»، خيابان «الف»، شماره يک (از اين به بعد «الف» ناميده خواهد شد) و


«ب» ......... (مشخصات قانونى طرف را ذکر کنيد)


ساکن کشور «ب»، شهر «ب»، خيابان «ب»، شماره يک (از اين به بعد «ب» ناميده خواهد شد)


از آنجا که: طبق قرارداد اوليه مورخ ........ ۱۹ (از اين به بعد قرارداد اوليه ناميده مى‌شود) / (کلمات يا مجموعه‌اى از کلمات - که به‌وسيله خط مورب جدا شده‌اند - فرمول‌هاى جايگزين يکديگر هستند. آنهائى را که به‌کار نمى‌روند حذف کنيد.) و قرارداد ارائه کمک فنى مورخ ...........۱۹ (از اين به بعد قرارداد ارائه کمک فنى ناميده مى‌شود) «الف»، طبق شرايط و ضوابط مقرر در قرارداد اوليه / و قرارداد ارائه کمک فنى /، ماشين‌آلات / و / تجهيزات / و / حق اختراع / و / دانش فنى / و / کمک فنى / مشخص شده در آن را (که از اين به بعد تجهيزات / تکنولوژى ناميده مى‌شود) براى ساخت ........... (که از اين به بعد محصولات ناميده مى‌شود) در کشور «ب»، به «ب» فروخته و «ب» آن را از «الف» خريدارى کرده است.


به‌عنوان معامله باى‌بک و تحت شرايط و ضوابط مقرر در اين قرارداد، «ب» موافقت مى‌نمايد محصولات مشخص‌شده در آن را به «الف» فروخته و «الف» نيز موافقت مى‌نمايد آنها را از «ب» خريدارى نمايد. بنابراين هم اکنون طرف‌هاى اين قرارداد به‌شرح زير موافقت مى‌کنند:

مادهٔ ۱- تعهد باى‌بک

۱-۱ بدين‌وسيله «الف» موافقت مى‌نمايد طبق شرايط و ضوابط مقرر در اين قرارداد، محصولاتى را که «ب» با استفاده از تجهيزات / تکنولوژى خريدارى شده از «الف» ساخته است، از وى خريدارى نمايد (يا موجبات خريد آنها را فراهم آورد).


۱-۲ بدين‌وسيله «ب» موافقت مى‌نمايد طبق شرايط و ضوابط مقرر در اين قرارداد، اين محصولات را به «الف» يا واگذارشونده وى به‌نحوى که در ماده ۶ زير تعريف شده) بفروشد و خريد «الف» از اين محصولات را در چارچوب اين قرارداد به‌عنوان باى‌‌بک بپذيرد.

مادهٔ ۲- محصولات

۲-۱ طرف‌ها، مطابق با مقررات ماده (۱۰) ذيل، در مورد نوع محصولاتى که تحت اين قرارداد خريد و فروش مى‌شود توافق مى‌کنند.


۲-۲- بدين‌وسيله «ب» تضمين مى‌کند که محصولات از نوع مورد توافق، در زمان تعيين شده در ماده (۱۰) اين قرارداد موجود باشد.

مادهٔ ۳- تطابق محصولات

۳-۱ محصولاتى که قرار است تحويل داده شوند با مشخصات و کيفيت مورد توافق در قرارداد اوليه تطابق خواهد داشت و بايد مقدار و نوع آن با آنچه که قراردادهاى خريد جداگانه (که از اين به بعد قرارداد (قراردادهاي) مکمل ناميده خواهد شد) لازم مى‌دانند و در چارچوب اين قرارداد بين ب / يا واگذار شونده وى (به‌نحوى که در مادهٔ ۶ ذيل تعريف شده) / در مقام فروشنده محصولات (که از اين به بعد فروشنده مکمل ناميده مى‌شود) و «الف» / يا واگذار شونده وى (به‌نحوى که در ماده ۶ ذيل تعريف شده) / در مقام خريدار محصولات (که از اين به بعد خريدار مکمل ناميده مى‌شود) منعقد خواهد شد، مطابق باشد.


۳-۲ محصولات بايد به‌نحوى که قرارداد مکمل مربوطه لازم مى‌داند نگهدارى يا بسته‌بندى شود.

مادهٔ ۴- کل ارزش تعهد باى‌بک

۴-۱ در طول دوره اين قرارداد «الف» محصولاتى را به ارزش زير از «ب» خواهد خريد /


- (هنگامى که فرمول‌هاى جايگزين دربرگيرنده کل شروط، جملات يا بخشى از جملات باشند شقوق مختلف به‌وسيله حروف الفباء در پرانتز مثل (الف) و (ب) و غيره نشان داده مى‌شوند) .............(مبلغ و ارز را ذکر کنيد)


- حداقل .... درصد (.......%) از کل قيمت ........ (در اينجا شرط تحويل مربوطه مثل فوب، سيف و غيره را ذکر کنيد.)


قرارداد اوليه به‌نحو مقرر در ماده X قرارداد / به‌علاوه حداقل ...... درصد (......%) از کل قيمت کمک فنى مذکور در سياهه، مطابق با ماده X قرارداد کمک فنى.


۴-۲ ارزش هر يک از قراردادهاى مکمل که از بابت تعهد باى‌بک «الف» طبق اين قرارداد به اجراء در خواهند آمد برابر با ارزش ....(در اينجا شرط تحويل مربوطه مثل فوب، سيف و غيره را ذکر کنيد.) قرارداد مکمل مربوطه خواهد بود.


۴-۳ چنانچه ارزش هر يک از قراردادهاى مکمل به ارزى سواى آنچه تعهد باى‌بک «الف» بر حسب آن فوقاً تعيين گرديده در سياهه‌ها درج شده باشد، نرخ ارزى که بانک مرکزى ........ (نام کشور را ذکر کنيد) در تاريخ صدور سياهه مربوط به قرارداد مکمل اعلام مى‌کند در قبال تعهد «الف» بکار خواهد رفت.

مادهٔ ۵. قيمت محصولات

۵-۱ (الف) قيمت محصولات که طبق اين قرارداد پيشنهاد شده برابر خواهد بود با /


(الف -۱) ((الف -۱) تا (الف -۴) فرمول‌هاى جايگزين براى ۱-۵ (الف) هستند.) قيمتى که عموماً در زمان انعقاد قرارداد مکمل مربوطه، طبق شرايط مشابه در تجارت مربوطه، براى چنين محصولاتى اخذ مى‌گردد. (اين گزينه بر ماده ۵۵ کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاى فروش بين‌المللى کالا (۱۹۸۰) مبتنى است.)


(الف -۲) ((الف -۱) تا (الف -۴) فرمول‌هاى جايگزين براى ۱-۵ (الف) هستند.) ارزش عادله / متوسط / محصولات در محدوده جغرافيائى (به نحوى که در بند ۷-۱ زير مشخص شده) تحت شرايط رقابتى تحويل و پرداخت.


(الف -۳) ((الف -۱) تا (الف -۴) فرمول‌هاى جايگزين براى ۱-۵ (الف) هستند.) قيمت محصولات رقيب، با مشخصات و استانداردهاى کيفى اساساً مشابه با محصولات مزبرو، در محدوده جغرافيائى (به‌نحوى که دربند ۷-۱ مشخص شده) تحت شرايط رقابتى تحويل و پرداخت.


(الف -۴) ((الف -۱) تا (الف -۴) فرمول‌هاى جايگزين براى ۱-۵ (الف) هستند.) مظنه محصول در بورس ........(نام بورس کالائى مورد توافق نوشته شود.) در تاريخ انعقاد قرارداد مکمل مربوطه.


۵-۱ (ب) قيمت محصولات، مورد به مورد به‌وسيله فروشنده مکمل و خريدار مکمل محصولات، مورد توافق قرار خواهد گرفت.


۵-۱ (ج) به «الف» / و واگذار شونده (واگذار شوندگان) وى / در محدوده جغرافيائى درخصوص محصولات، شرايط مشترى ممتازه اعطاء مى‌گردد.


۵-۲ قيمت محصولات برحسب ....... (نام ارز را ذکر کنيد) اعلام و پرداخت خواهد شد.