در قرارداد باى‌بک تطابق محصولات با شرايط مورد توافق در اين قرارداد، از جمله، به تجهيزات / تکنولوژى فروخته شده طبق قرارداد اوليه، به روش انتقال و کاربرد تجهيزات / تکنولوژى در کارخانه و به سياست‌هاى کنترل کيفيت و رويه‌هاى مقرر در کارخانه بستگى دارد. بنابر اين طرف‌هاى قرارداد اوليه بايد على‌الخصوص به دقت، آن قسمت از اين قرارداد [اوليه] را که اين مسائل در آنجا پيش‌بينى مى‌شود، تنظيم نمايند. موضوعات ذىربط ذيلاً به طور خلاصه مورد بحث قرار مى‌گيرد. براى آگاهى از جزئيات بيشتر، طرف‌ها بايد به راهنماها و قراردادهاى نمونه‌اى که به اين موضوعات مى‌پردازند، مراجعه نمايند.

ماشين آلات و تجهيزات

توضيحات

اگر قرار باشد فروشنده اوليه، ماشين آلات و /يا تجهيزاتى را عرضه کند بايد در قرارداد اوليه توضيحات مربوط به آنها و همچنين نحوه کارکرد آنها به وضوح درج گردد. قاعدتاً عرضه ماشين‌آلات و تجهيزات شامل تحويل اسناد فنى لازم جهت استفاده مناسب از آنها مى‌گردد. در اين صورت بايد در قرارداد اوليه، اين اسناد مشخص شده و نحوه انتقال آنها به خريدار اوليه تصريح گردد.

نصب

اگر نصب ماشين‌آلات و تجهيزات در قرارداد اوليه گنجانده شده باشد بايد در آن قرارداد تعهدات ذى‌ربط طرف‌ها در اين خصوص مشخص گردد.

راه‌اندازى، کار آزمايشى و پذيرش

در صورت اقتضاء، در قرارداد اوليه بايد شرايط و دوره راه‌اندازى ماشين‌آلات و تجهيزات مشخص شود. همچنين جزئيات مربوط به کار آزمايشى که ضمن آن کارکرد ماشين‌آلات و تجهيزات مورد آزمايش قرار مى‌گيرد بايد [در قرارداد اوليه] مورد توافق قرار گيرد. سرانجام در قرارداد اوليه بايد شرايط و ضوابطى که طبق آن ماشين‌آلات و تجهيزات عرضه‌شده پذيرفته مى‌شوند مقرر گردد.

ضمانت‌ها

در قرارداد اوليه بايد ضمانت کيفيت (ضمانت مربوط به مواد و محصول) و ضمانت حسن انجام کار (ضمانت مربوط به تکنولوژي) ماشين‌آلات و تجهيزات درج گردد.

حق اختراع، دانش فنى و کمک فنى

اغلب، معامله باى‌بک نه تنها شامل فروش ماشين‌آلات و تجهيزات توليدى توسط فروشنده اوليه است بلکه همچنين اعطاى مجوز استفاده از حق اختراع و / يا دانش فنى فروشنده اوليه در مورد ساخت محصولات را دربر مى‌گيرد. به‌علاوه ممکن است فروشنده اوليه به عنوان بخشى از معامله، کمک‌هاى فنى مربوط به ساخت محصولات را به خريدار اوليه ارائه دهد.

حوزه شمول مجوز

در قرارداد اوليه بايد حق اختراع، اطلاعات فنى و ساير دانش‌هاى فنى که فروشنده اوليه به خريدار اوليه واگذار مى‌کند تعريف گردد.

افشاء

طرف‌ها بايد در مورد طريقه افشاء اطلاعات فنى (مثلاً تحويل دادن مشخصات، طرح‌ها، ديسکت‌هاى کامپيوترى و غيره) از سوى فروشنده اوليه براى خريدار اوليه، به توافق برسند.

کمک فنى

طرف‌ها ممکن است مايل باشند در اين مورد توافق کنند که فروشنده اوليه ترتيب بازديد کارکنان فنى خود از کارخانه به منظور کمک به خريدار اوليه در ساخت و فروش محصولات و / يا آموزش ساخت و فروش محصولات به کارکنان خريدار اوليه را فراهم آورد. در اين صورت در قرارداد اوليه بايد تعداد کارکنان فروشنده اوليه و زمان مصروفه براى اين مقصود مشخص شود. گاهى لازم است نمايندگان خريدار اوليه از کارخانه فروشنده اوليه بازديد کنند تا با ساخت محصولات آشنا شده و / يا آموزش‌هاى لازم را فرا گيرند. در اين صورت بايد در قرارداد اوليه موادى براى تعيين حوزه و مدت اين ديدار (ديدارها) يا آموزش و تعداد کارکنان خريدار اوليه که در آشنايى يا آموزش شرکت دارند، گنجانده شود.

کنترل کيفيت و ضمانت‌ها

کنترل کيفيت

براى اطمينان از اينکه محصولات، داراى مشخصات، کارکرد و کيفيت مورد توافق هستند [يا نه]، طرف‌ها ممکن است بخواهند سياست‌ها و رويه‌هاى لازمى را جهت کنترل کيفيت اتخاذ کنند. به‌علاوه در مواد مربوط به کنترل کيفيت مى‌توان رويه‌اى را که در صورت عدم تطابق محصولات با مشخصات، کارکرد و يا کيفيت مورد توافق بايد در پيش گرفت، تصريح نمود.

ضمانت‌ها

توافق درباره موضوعات مربوط به ضمانت محصولات را مى‌توان در قرارداد باى‌بک و در صورت لزوم حتى در قراردادهاى مکمل جداگانه به‌عمل آورد. مع‌هذا ممکن است طرف‌ها بخواهند مواد مقتضى در اين مورد را قبلاً در قرارداد اوليه بگنجانند؛ مثلاً اين حالت هنگامى ممکن است رخ دهد که محصولات با علامت تجارى فروشنده اوليه به شخص ثالثى فروخته شود. به اين ترتيب فروشنده اوليه در اطمينان از اين نکته که معيارهاى مقتضى مربوط به ضمانت در رابطه با اين اشخاص ثالث رعايت شده، نفع مستقيم دارد.