حوزه شمول اين راهنما

ممکن است طرف‌هاى يک معامله باى‌بک بخواهند حقوق و تعهدات خود را به شيوه‌اى ساده تعيين نموده و مواد مربوطه را در همان سند قرارداد که ناظر بر معامله اوليه است بگنجانند. مع‌هذا طرف‌ها اغلب ترجيح مى‌دهند از چند قرارداد استفاده کنند. در اين راهنما اين شيوه اقدام مورد بررسى قرار مى‌گيرد. اصولاً حقوق و تعهدات طرف‌ها در معامله اوليه، شبيه حقوق و تعهداتى است که در قراردادهاى بين‌المللى فروش تجهيزات / تکنولوژى مورد توافق قرار مى‌گيرد. در مورد شرايط و ضوابط قراردادهايى که بعداً براى خريد و فروش ”محصولات ويژه باى‌بک“ تنظيم مى‌گردد نيز عين همين مطلب مصداق دارد. اما در باى‌بک رابطه خاصى ميان اين قراردادها وجود دارد. تجهيزات / تکنولوژى مورد استفاده در برپايى تسهيلات توليدى از جانب طرفى عرضه مى‌گردد که خود را به خريد محصولات توليد شده به‌وسيله آنها در آينده متعهد مى‌گرداند. به دليل فوق اين راهنما نه تنها مسائل مربوط به خود قرارداد باى‌بک را مورد بحث قرار خواهد داد بلکه به‌طور خلاصه به برخى از موضوعات اساسى قرارداد اوليه نيز اشاره خواهد داشت.

تعاريف

در اين راهنما واژگان ذيل اين معانى را دربر خواهند داشت:


- تجهيزات / تکنولوژى:

به معنى ماشين‌آلات، يا تجهيزات، يا حق اختراع، يا دانش فنى و يا کمک‌هاى فنى است که توليد محصولاتى را امکان‌پذير مى‌سازد.


- قرارداد اوليه:

به معنى قراردادى است که حقوق و تعهدات طرف‌هاى مربوطه درخصوص عرضه تجهيزات / تکنولوژى در آن تعيين مى‌گردد.


- فروشنده اوليه:

به معنى طرف قرارداد اوليه است که تجهيزات / تکنولوژى مورد توافق را خريدارى مى‌نمايد.


- محصولات:

به معنى محصولاتى است که با استفاده از اين تجهيزات / تکنولوژي، ساخته شده و به روش باى‌بک فروخته و خريدارى مى‌شوند.


- کارخانه:

به معنى کارگاه صنعتى يا ساير کارگاه‌هايى است که محصولات در آنجا ساخته مى‌شوند.


- قرارداد باى‌بک:

به معنى قراردادى است که فروشنده اوليه و خريدار اوليه همزمان با قرارداد اوليه منعقد نموده و حقوق و تعهدات اين دو به‌عنوان طرف‌هاى قرارداد باى‌بک درخصوص خريد و فروش محصولات در آن تعيين مى‌شود.


- فروشنده محصولات باى‌بک:

به معنى خريدار اوليه در مقام خود به‌عنوان طرف قرارداد باى‌بک است.


- خريدار محصولات باى‌بک:

به معنى فروشنده اوليه در مقامش به عنوان طرف قرارداد باى‌بک است.


- قرارداد مکمل:

به معنى قراردادى است که حقوق و تعهدات طرف‌ها درخصوص خريد و فروش محصولات خاص ناشى از قرارداد باى‌بک را تعيين مى‌کند.


- فروشنده مکمل:

به معنى يکى از طرف‌هاى قرارداد مکمل است که محصولات مورد توافق در آن قرارداد را عرضه مى‌کند. معمولاً اين شخص خريدار اوليه و فروشنده محصولات باى‌بک است اما مى‌تواند شخص ثالثى نيز باشد.


- خريدار مکمل:

به معنى يکى از طرف‌هاى قرارداد مکمل است که محصولات مورد توافق در آن قرارداد را خريدارى مى‌کند. در واقع اين شخص ممکن است فروشنده اوليه و خريدار محصولات باى‌بک باشد اما مى‌تواند شخص ثالثى نيز باشد.


- واگذارکننده (منتقل):

به معنى خريدار محصولات باى‌بک يا بسته به مورد، فروشنده محصولات باى‌بک است که حقوق و تعهدات خود در قرارداد باى‌بک را به شخص ثالثى منتقل کرده است.


- واگذارشونده (منتقل‌اليه):

به معنى شخص ثالثى است که واگذارکننده، حقوق و تعهدات خود در قرارداد باى‌بک را به وى منتقل کرده است.