قيمت محصولات

- دلايل به تعويق انداختن تعيين قيمت‌ها

در باى‌بک، طرف‌هاى قرارداد اساساً مى‌توانند در مورد قيمت‌هاى محصولات، به توافق برسند؛ زيرا طرف‌هاى اين قرارداد، طرف‌هاى قراردادهاى مکمل بعدى نيز هستند. بعد از امضاء قرارداد اوليه و قرارداد باى‌بک ممکن است زمان زيادى بگذرد تا توليد تجارى محصولات در کارخانه شروع شود. طى اين دوره، احتمال مى‌رود قيمت خام و قطعات تغيير کند و در مورد هزينه‌هاى نيروى کار نيز همين اتفاق رخ دهد، به‌علاوه ممکن است وضعيت بازار محصولات به هنگام آغاز توليد تجارى دستخوش تغيير شود. به اين دلايل و دلايل مشابه، طرف‌هاى قرارداد باى‌بک ممکن است مايل باشند توافق نهائى خود در مورد قيمت‌ها را به زمانى که قراردادهاى مکمل جداگانه منعقد مى‌گردد موکول نمايند.


- رهنمودها و استانداردها

مع‌هذا، طرف‌هاى قرارداد باى‌بک ممکن است بخواهند در قرارداد، رهنمودها و استانداردهائى وارد کنند که به هنگام تعيين قيمت به‌کار رود. اين امر مى‌تواند به طرق مختلف صورت گيرد. از اين رو، مثلاً در مواردى مى‌توان به قيمت‌هائى ارجاع داد که معمولاً براى انواع محصولات مشابه محصولات مورد نظر اخذ مى‌گردد؛ يا طرف‌ها مى‌توانند به قيمت همان نوع محصولات ذکر شده در محدوده جغرافيائى که در آن به مصرف يا به فروش خواهند رسيد، ارجاع دهند. اگر بتوان انتظار داشت که محصولاتى از نوع مشابه براى فروش در آن محدوده عرضه نخواهد شد ممکن است به ارزش عادله خود محصولات در محدوده مذکور ارجاع داد.


- شرط مشترى ممتازه

براى اطمينان از اينکه در محدوده [جغرافيائي] مورد توافق، شخص ديگرى نتواند همان محصولات را به‌علت اينکه فروشنده قرارداد باى‌بک، با شرايط سهل‌ترى محصولات را در اختيار وى قرار داده، ارزان‌تر از خريدار محصولات باى‌بک يا واگذار شوندگان او بفروشد، طرف‌ها ممکن است مايل باشند در قرارداد باى‌بک توافق کنند که به خريدار محصولات باى‌بک و واگذارشوندگان او، درخصوص محصولات باى‌بک شرط مشترى ممتازه اعطاء گردد. طرف‌ها بايد هر گونه قوانين ضد دامپينگ، ضد کارتل يا ساير قوانين مشابه را مد نظر داشته باشند.


- ارز

طرف‌ها بايد در قرارداد باى‌بک در مورد ارزى که بهاء محصولات باى‌بک براساس آن اعلام و پرداخت خواهد شد به توافق برسند. اگر ارزى که بهاء محصولات برحسب آن پرداخته مى‌شود غير از ارزى باشد که محصولات براساس آن قيمت‌گذارى شده‌اند، طرف‌ها همچنين بايد در مورد روشى که براساس آن ارز مورد استفاده در قيمت‌گذارى به ارز مورد استفاده جهت پرداخت تبديل مى‌شود توافق کنند.

واگذارى

- دلايل واگذارى

در معامله باى‌بک ممکن است هم خريدار محصولات باى‌بک و هم فروشنده محصولات باى‌بک لازم بدانند که حقوق و تعهدات خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالث به‌خصوصى واگذار کنند. اگر خريدار محصولات باى‌بک نتواند از اين محصولات در داخل استفاده کند راه‌هاى گوناگونى جهت واگذارى آنها وجود دارد؛ مثلاً او مى‌تواند خود، محصولات را خريده و سپس مجدداً آنها را به‌فروش برساند، يا تعهد خريد محصولات باى‌بک را مستقيماً به واگذار شونده‌اى واگذار کند که با فروشنده محصولات باى‌بک قراردادهاى مکمل منعقد کرده و محصولات را تحويل مى‌گيرد و سپس يا محصولات را خود مصرف کرده يا آنها را به فروش برساند. البته گاهى ممکن است خريدار محصولات باى‌بک بتواند بخشى از محصولات را خود مصرف کند و احتمالاً بخش ديگر را به‌فروش رساند، اما باز هم لازم است باقيمانده تعهد خود را به شخص ثالثى واگذار نمايد


- واگذارى براساس موافقت، تائيد و وظيفه اطلاع دادن

اگر قصد مشترک طرف‌ها اين است که واگذارى در برخى اشکال، امکان‌پذير باشد بايد در قرارداد باى‌بک اين امکان پيش‌بينى گردد. در مواقع مقتضى بايد موافقت مقامات مربوطه و يا مؤسسات مالى جهت واگذارى کسب شود. طرف‌ها، همچنين ممکن است بخواهند در قرارداد باى‌بک موافقت کنند که چنانچه طرفى حقوق و تعهدات خود تحت اين قرارداد را به واگذار شونده‌اى واگذار کند بايد به طرف ديگر در اين خصوص اطلاع دهد. اگر به اين نحو توافق کنند بايد در قرارداد، موادى در‌خصوص آثار حقوقى قصور در دادن چنين اطلاعى را بگنجانند.


- اثر حقوقى واگذارى

اثر حقوقى واگذارى اين است که معمولاً تمامى حقوق و تعهدات واگذارکننده درخصوص بخش واگذارشده خاتمه يافته و به واگذار شونده منتقل مى‌شود. بنابراين اگر قصد طرف‌ها اين است که واگذارکننده به اتفاق واگذارشونده مسئول انجام تعهدات واگذارشده باشند، بايد ماده‌اى دال بر اين منظور در قرارداد باى‌بک بگنجانند.


- الزام واگذارشونده و طرف ديگر در مقابل يکديگر

در مواردى که توافق مى‌شود يک طرف قرارداد باى‌بک حق واگذارى تمام يا بخشى از حقوق و تعهدات خود به شخص ثالثى را داشته باشد، طرف‌ها بايد در قرارداد باى‌بک پيش‌بينى نمايند که واگذارکننده در موافقت‌نامه خود با هر واگذارشونده ماده‌اى بگنجاند که به‌موجب آن واگذارشونده خود را متعهد بداند درخصوص بخش واگذارشده مواد قرارداد باى‌بک را رعايت کند.

فروش مجدد محصولات

- محدوده جغرافيائى فروش بايد تعيين گردد

در صورتى‌که قرار باشد خريدار محصولات باى‌بک يا هر واگذارشونده‌اى محصولات باى‌بک را به‌فروش برساند، طرف‌هاى قرارداد باى‌بک ممکن است بخواهند تعيين محدوده جغرافيائى براى فروش محصولات را مورد بررسى قرار دهند.


- مقررات مربوط به رقابت بايد رعايت شود

به‌هر حال بايد توجه داشت که در شرايط خاص، ممکن است تصميمات مربوط به تعيين محدوده جغرافيائي، مقررات ملى يا بين‌المللى مربوط به رقابت را نقض نمايد يا اينکه در عمل غيرقابل اجراء باشد. بنابراين در هر مورد وضعيت بايد به دقت مطالعه شود.

جدول زمان‌بندى براى اجراء

- آغاز تحويل

از آنجا که محصولات در کارخانه فروشنده محصولات باى‌بک ساخته مى‌شوند، تحويل مى‌تواند پس از گذشت مدتى از آزمايش عملکرد و پذيرش تجهيزات / تکنولوژى موضوع قرارداد اوليه آغاز مى‌شود. بنابراين طرف‌ها بايد در قرارداد باى‌بک دوره زمانى لازم جهت انجام نخستين تحويل را تعيين کنند.


- جدول زمان‌بندى تقريبى

اگر اجراء تعهد باى‌بک سال‌ها به‌طول انجامد - که اغلب نيز چنين است - طرف‌ها ممکن است مايل نباشند پيشاپيش ميزان تحويل در هر سال را تعيين نمايند بلکه بخواهند در قالب يک جدول زمان‌بندى تقريبى تنها چارچوبى کلى براى انجام اين علم به‌وجود آورند.


- مقادير و انواع واقعى

درخصوص مقادير واقعي، و در صورت اقتضاء، انواع واقعى محصولات، طرف‌ها ممکن است بخواهند در مورد روشى که طبق آن نحوه انجام اين امور تعيين مى‌شود به توافق برسند، مثلاً در قرارداد باى‌بک مى‌توان تصريح نمود که مقادير و انواع واقعى در قراردادهاى مکمل، جداگانه مورد مذاکره و توافق قرار گيرد. طرف‌ها در مورد اين امور چند روز يا چند ماه قبل از آغاز دوره تحويل بعدى (سال، فصل يا ماه) که مورد توافق آنها باشد، تصميم خواهند گرفت. حتى اگر توافق بر سر تعيين مقادير و انواع الزامى محصولات به قراردادهاى مکمل بعدى محول گردد،طرف‌ها ممکن است بخواهند در قرارداد باى‌بک رهنمودهائى در اين‌خصوص بگنجانند؛ براى مثال آنها مى‌توانند تصريح کنند هنگامى که مقادير و انواع واقعى محصولات مورد مذاکره قرار مى‌گيرد، نياز شخصى خريدار باى‌بک به محصولات و / يا شرايط حاکم بر بازار در محدوده جغرافيائى مورد توافق براى فروش، مدنظر قرار خواهد گرفت. از طرف ديگر، در قرارداد باى‌بک نيز مى‌توان حداقل تعدادى را که هميشه بايد خريدارى شود و / يا حداکثر مقدارى را که از آن جز با توافق طرف‌ها نمى‌توان تجاوز کرد، تصريح نمود.


- تاريخ نهائى

ضمن آنکه انعطاف‌هاى خاصى در اجراء تعهد باى‌بک مى‌تواند براى هر دو طرف مناسب باشد، آنها ممکن است بخواهند در قرارداد باى‌بک تاريخى نهائى براى انعقاد تمام قراردادهاى مکمل را تعيين کنند.

پرداخت

- شرايط پرداخت

در قرارداد باى‌بک بايد درج شود که چگونه و در ازاء چه اسنادى بهاء محصولات تحويل داده شده تحت قراردادهاى مکمل، پرداخت خواهد شد؛ و آيا خريدار محصولات باى‌بک - يا بسته به مورد، واگذارى شونده وى - تضمينى براى پرداخت خواهد سپرد يا نه؟ در قرارداد باى‌بک بايد همچنين تعيين شود در صورتى که چنين تضمينات پرداختى مورد توافق قرار گيرند چه شرايطى بايد داشته باشند و به‌علاوه کدام يک از طرف‌ها مسئول هزينه‌هاى مربوط به ترتيبات پرداخت خواهد بود.


- ترتيبات حساب تضمينى

در موارد مقتضى طرف‌ها، ممکن است در مورد ترتيبات [حساب] تضمينى توافق نمايند. بدين وسيله خريدار اوليه بهاء محصولاتى که تحت قرارداد اوليه [به وي] تحويل داده شده - يا مبالغى که از فروش دوباره آنها عايد گرديده - را به يک حساب امانى نزد يک بانک يا شخص ثالث ديگرى واريز مى‌نمايد که متعاقباً براى پرداخت تمام يا بخشى از بهاء محصولات باى‌بک بکار خواهد رفت.