ارجاع

در صورتى‌که خريدار محصولات باى‌بک بخواهد از طريق قراردادهاى مکملى که در چارچوب قرارداد باى‌بک منعقد مى‌شوند تعهدات خود را ايفاء نمايد، حائز اهميت است که هر قرارداد مکملى که در اين مقوله قرار مى‌گيرد تحت همين عنوان شناخته و ثبت شود. به اين منظور، در قرارداد باى‌بک بايد ماده‌اى گنجاند دال بر اينکه هر قرارداد مکملى بايد به صراحت به قرارداد باى‌بک ارجاع دهد و به اين اشاره داشته باشد که در اجراء قرارداد باى‌بک، منعقد مى‌گردد. اين نحوه ارجاع، نظارت بر هر يک از قراردادهاى مکمل و ثبت آنها را آسان خواهد ساخت.

شرايط تحويل

معمولاً طرف‌هاى قرارداد باى‌بک، طرف‌هاى قراردادهاى مکمل جداگانه نيز خواهند بود. در اين‌صورت ممکن است بخواهند قبلاً در قرارداد باى‌بک، در خصوص شرايط تحويل مورد استفاده در قرارداد مکمل توافق کنند.

عدم تطابق

از آنجا که قاعدتاً طرف‌هاى قرارداد باى‌بک طرف‌هاى قراردادهاى مکمل نيز خواهند بود و محصولات باى‌بک براى هر دوى آنها شناخته شده مى‌باشد، ممکن است بخواهند قبلاً در قرارداد باى‌بک درخصوص حقوق و تعهدات مربوطه، در صورتى‌که محصولات با شرايط مورد توافق مطابقت نداشته باشد، توافق کنند. اگر خريدار محصولات باى‌بک از تجهيزات / تکنولوژى براى ساخت محصولات يکسان يا مشابه آنچه قبلاً توليد مى‌کرده استفاده کند، ممکن است موادى را که وى در قرارداد با مشتريان خود به‌کار مى‌برد هنگام تنظيم مواد مربوطه در قرارداد باى‌بک، مورد استفاده قرار دهد.

7قانون حاکم بر قرارداد

طرف‌ها بايد در مورد قانونى که بر قراردادهاى مورد استفاده در معامله باى‌بک حاکم است و اين قراردادها مطابق با آن تفسير مى‌گردند، به توافق برسند.

تعهد باى‌بک

- الزام به باى‌بک

اگر فروش تجهيزات / تکنولوژى متضمن تعهدى براى معامله باى‌بک باشد خريدار محصولات باى‌بک اغلب مجبور است تدابير مشخصى را جهت اجراء تعهد خود اتخاذ کند. بنابراين قبل از شروع مذاکره درباره اصل قرارداد اوليه، بسيار مهم است که خريدار اوليه، فروشنده اوليه را از الزام به معامله باى‌بک مطلع گرداند. اطلاع سريع در مورد الزام به باى‌بک به نفع هر دو طرف است؛ زيرا قبل از اينکه طرف‌ها متحمل صرف وقت و هزينه جهت مذاکره درباره قرارداد اوليه شوند فروشنده اوليه مجال مى‌يابد درخصوص تمايل يا توانايى خود براى پذيرش تعهد باى‌بک که از جانب خريدار اوليه پيشنهاد مى‌شود مطالعه کند.


بنابراين درست در اين مرحله است که خريدار اوليه بايد هر گاه که ممکن شد ترتيبات مشخصى براى معامله از جمله درباره کل ارزش و دوره اجراى تعهد باى‌بک پيشنهاد کند.


- تعهدات دو جانبه

اگر طرف‌ها معامله باى‌بک را بپذيرند و مورد توافق قرار دهند، در يکى از نخستين بندهاى قرارداد باى‌بک بايد تعهد روشن خريدار محصولات باى‌بک براى خريد اين محصولات بر مبناى شرايط توافق شده و متقابلاً تعهد روشن فروشنده محصولات باى‌بک براى فروش محصولات مذکور درج گردد.

محصولات باى‌بک

- تعيين

معمولاً در معامله باى‌بک تعيين محصولات مشکل نيست. مع‌هذا اگر با تجهيزات / تکنولوژى مورد بحث توليد محصولات گوناگونى امکان‌پذير باشد، طرف‌ها ممکن است بخواهند درباره روشى توافق کنند که براساس آن نوع محصولات قابل خريد و فروش تحت قرارداد باى‌بک، تعيين گردد.


- وجود بودن محصولات

بعد از آنکه طرف‌ها توافق کردند که خريدار محصولات باى‌بک، محصولات را خريدارى نمايد، ممکن است براى اين خريدار بسيار مهم باشد که بداند آيا واقعاً محصولات را دريافت خواهد داشت يا خير. بنابراين ممکن است طرف‌ها مايل باشند در قرارداد باى‌بک تعهد فروشنده محصولات باى‌بک را بگنجانند، که بدين‌وسيله تضمين مى‌کند ميزان مورد توافق محصولات در زمان اجراء [قرارداد] موجود خواهد بود. به‌علاوه در قرارداد باى‌بک بايد تصريح گردد در صورتى‌که محصولات نهايتاً موجود نباشند چه آثار حقوقى به دنبال خواهد داشت.

تطابق محصولات

- مشخصات و کيفيت

درخصوص تطابق محصولات [باى‌بک] طرف‌ها ممکن است تنها بخواهند به موادى از قرارداد اوليه که مشخصات و کيفيت محصولات را تعيين مى‌کند اشاره کرده و تصريح کنند محصولاتى که قرار است تحويل گردد بايد با چنين مشخصات و کيفيتى مطابقت داشته باشد.


- کميت و نوع

درخصوص کميت، و در صورت اقتضاء، نوع محصولات، طرف‌ها ممکن است به شرايط مذکور در قراردادهاى مکمل جداگانه که قرار است در چارچوب قرارداد باى‌بک منعقد گردد اشاره کنند.

کل ارزش تعهد باى‌بک

- ارزش بايد تعيين گردد

در قرارداد باى‌بک بايد ماده‌اى براى تعيين ارزش تعهد باى‌بک - يعنى ارزش خريد محصولات [باى‌بک] به‌وسيله خريدار محصولات باى‌بک در چارچوب قرارداد باى‌بک - گنجانده شود. اين مبلغ مى‌تواند مساوي، کمتر و يا بيشتر از قيمت تجهيزات / تکنولوژى فروخته شده تحت قرارداد اوليه باشد.


- راه‌هاى گوناگون تعيين ارزش

ارزش تعهد باى‌بک مى‌تواند برحسب مقدار مشخصى پول، يا برحسب درصدى از کل قيمت تجهيزات / تکنولوژى فروخته شده تحت قرارداد اوليه مورد توافق قرار گيرد.


- مبناى محاسبه و غيره بايد مشخص شود

اگر قيمت تجهيزات / تکنولوژى (يا مبنائى که براساس آن اين قيمت محاسبه مى‌شود) بدون ابهام ذکر شده باشد، ارزش تعهد باى‌بک را مى‌توان برحسب درصدى از اين قيمت تعيين کرد. ممکن است هميشه اين امر امکان‌پذير نباشد. از اين‌رو، براى نمونه ممکن است ارزش کمک فنى جزء ارزش قرارداد اوليه منظور نشود، بلکه اين قيمت بر مبناى مدت زمان [ارائه آنها] در سياهه‌هاى جداگانه منعکس گردد. در اين مورد ارزش تعهد باى‌بک بايد به‌نحوى تعيين گردد که به‌حساب آوردن قيمت نهايى کمک فنى را امکان‌پذير سازد.


قرارداد باى‌بک بايد به وضوح ارزشى را که بر مبناى آن قراردادهاى مکمل جداگانه از بابت کل تعهد خريدار محصولات باى‌بک به اجراء گذاشته خواهد شد تعيين کند؛ براى مثال، آيا ارزش قراردادهاى مکمل مربوطه برحسب فوب باشد يا برحسب سيف. به‌علاوه چنانچه قرار باشد سياهه‌هاى قراردادهاى مکمل به پولى ديگر سواى پولى که کل ارزش تعهد باى‌بک بر‌حسب آن در قرارداد باى‌بک تعيين‌شده صادر گردد، طرف‌ها بايد در قرارداد مذکور در مورد نرخ ارزى که براساس آن قراردادهاى مکمل از بابت کل تعهد باى‌بک به اجراء گذاشته خواهد شد به توافق برسند. در انجام چنين کارى آنها بايد مقررات ارزى مجرى را مدنظر داشته باشند.