تجارت متقابل در بعد بين‌المللى به اشکال گوناگون قابل اجراء است، اما راهنماى حاضر تنها به بررسى يک از اين اشکال - يعنى باى‌بک - مى‌پردازد. مسائل مربوط به‌شکل ديگر تجارت متقابل (يعنى خريد متقابل) در راهنماى جداگانه‌اى که ”کميسيون اقتصادى ملل متحد براى اروپا“ منتشر نموده مورد بحث قرار گرفته است. (اين راهنما قبلاً به‌وسيله مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى همراه با ترجمه آن به زبان فارسى منتشر شده است. رک: کميسيون اقتصادى ملل متحد براى اروپا، قراردادهاى بين‌المللى خريد متقابل، ترجمه حميدرضا اشرف‌زاده (تهران - مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگاني، بهمن ۱۳۷۰). هدف از انتشار اين راهنما بوجود آوردن مبنائى براى طرف‌هاى بالقوه معاملات باى‌بک، جهت درک ماهيت ترتيباتى است که در آن وارد مى‌شوند، همين‌طور کمک به آنها در مشخص کردن محدوده مسائلى است که در تنظيم اسناد قراردادى لازم است که حقوق و تعهدات طرف‌ها را تعيين مى‌کند.