قرارداد اجاره

  اين قرارداد بين شرکت............. به نمايندگى آقاى............که از اين پس موجر ناميده مى‌شود از يک طرف و شرکت........... به نمايندگى آقاى............ که من‌بعد مستأجر ناميده مى‌شود با شرايط زير منعقد گرديد. طرفين مذکور در اين قرارداد تائيد مى‌نمايند که براساس قوانين کشور متبوع خود و شرکتى که از طرف آن نمايندگى دارند اجازه امضاء اين قرارداد را دارند. 
  - LEASING CONTRACT 
  This contract is entered in to by ACD Company of Romania represented by Mr. ....... referred to as the leasor of one part and.......... represnting Mr. ................................................. 
  to as the leasee of the other part in accordance with the following terms and conditions. 
  The parties mentioned in this contract confirm that are authorized to sign the cinrract،in compliance with regulations of their own countries and the company representing them: 


اين قرارداد معمولاً شامل فصل‌هاى ذيل است:


- فصل اول - موضوع قرارداد


- فصل دوم - مدت اجاره


- فصل سوم - اجاره بهاء و مبلغ کل قرارداد


- فصل چهارم - تعهدات موجر


- فصل پنجم - تعهدات مستأجر


- فصل ششم - شرايط پرداخت اجاره بها


- فصل هفتم - زمان و هزينه حمل


- فصل هشتم - خسارت


- فصل نهم - ضمانت


- فصل دهم - فسخ قرارداد


- فصل يازدهم - حل اختلاف