قرارداد ترخيص کالا

                                                          قرارداد ترخيص کالا
تاريخ:
شماره:
پيوست:
 
قرارداد ذيل فى‌مابين شرکت ................. و حق‌العمل‌کارى .............. به شرح زير منعقد مى‌گردد:
 
موضوع قرارداد
ترخيص کالاهاى شرکت توسط حق‌العمل‌کار از کيله گمرکات کشور.
حق‌العمل‌کار موظف است کالاهاى وارداتى شرکت را به شرح زير ترخيص نمايد.
۱. حداقل کارمزد هر اظهارنامه ............. ريال مى‌باشد.
۲. کارمزد قطعات و لوازم يدکى ........... هر پالت ............ مى‌باشد.
۳. کارمزد قطعات و لوازم يدکى خودرو هر صندوق و کارتن ............ ريال مى‌باشد.
۴. هزينه‌هاى اياب و ذهاب، تعميرات، حمل و نقل، باربري، پست و تلفن به عهده صاحب کالا مى‌باشد.
۵. حق‌العمل‌کار موظف است کالا را پس از ترخيص طبق دستور شرکت حمل نمايد. اين قرارداد به مدت يک سال معتبر مى‌باشد و چنانچه پس از انقضاء آن طرفين مايل باشند مى‌توانند به همين منوال ادامه دهند. اين قرارداد در دو نسخه که هر يک حکم را دارد تنظيم گرديد.
 
صاحب کالا
 
حق‌العمل‌کار

کالاهاى وارده به گمرک امانات پستى (فرم پته گمرکى)

کالاهاى وارده به گمرک امانات پستى به سه منظور وارد مى‌گردد:


- به‌صورت هديه و سوغات براى اشخاص حقيقي. در حال حاضر طبق ماده ۳۹ آئين‌نامه اجرائى قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۱ براى هر نفر تا مبلغ ۵۰ دلار به شرط نداشتن جنبه تجارى و منع شرعى و قانونى و غيرمستعمل بودن (در مورد البسه) با معافيت از پرداخت حقوق و سود و عوارض مربوطه قابل ترخيص و براى مازاد آن به ميزان تعيين شده در مقررات مربوطه با اخذ حقوق و عوارض و صدور پته قابل ترخيص است.


- به‌صورت لوازم کالاهاى مسافري، که مقررات مربوطه در بخش مسافرى اعمال مى‌گردد.


- به‌صورت نمونه کالا و لوازم يدکى براى واحدهاى توليدى تحقيقاتى و آموزشى و کاتالوگ و بروشور و غيره.


بسته‌ها در قسمت غيابى تا مبلغ ۵۰ دلار در صورت نداشتن منع قانونى و شرعى بدون اخذ حقوق و عوارض و مازاد بر آن تا ۲۰۰ دلار در صورت نداشتن منع قانونى و شرعى با اخذ حقوق و عوارض در درب منزل قابل ترخيص است.


در صورتى‌که مرسولات از ارزش بالائى برخوردار باشند يا نياز به اخذ مجوزهائى باشد يک فرم ۳ برگى تکميل مى‌گردد که برگ سفيد (اطلاعيه ورود امانات پستى خارجه) براى صاحب کالا فرستاده مى‌شود تا براى ترخيص کالاى خود اقدام نمايد.


۲ برگ ديگر (برگ ارزيابى گمرک) توسط مأموران گمرک تکميل و به همراه مرسوله به انبار قسمت حضورى فرستاده مى‌شود.


صاحب کالا با در دست داشتن اطلاعيه ورود به اداره گمرک امانات پستى مراجعه و نسبت به طى مراحل ترخيص اقدام مى‌نمايد.

فرم کارنه‌تير (CARNETTIR)

هدف از ارائه فرم کارنه‌تير کاهش تشريفات گمرکى در کشورهاى مسير از مبداء بارگيرى تا مقصد براى کاميون‌هاى حامل کالا که در خطوط ترانزيت تردد مى‌نمايند، است. کاميون‌هاى داراى کارنه‌تير از دادن اظهارنامه و ارزيابى گمرکى و سپردن تضمين معاف هستند. براى هر وسيله يا هر تانکر يک کارنه‌تير تهيه مى‌شود. چنين کارنه‌اى فقط براى يک سفر معتبر است. با توجه به قانون الحاق دولت ايران به کنوانسيون گمرکى مربوط به حمل و نقل بين‌المللى کالا تحت کارنه‌تير، اتاق‌هاى بازرگانى فرم کارنه‌تير را صادر مى‌نمايند.


توضيحاتى در مورد کارنه‌تير:


در بالاى فرم کارنه‌تير عبارت-(International-Road-Transport Union- I.R.U) نوشته شده که به معناى اتحاديه بين‌المللى حمل و نقل زمينى مى‌باشد.


فرم کارنه‌تير به زبان انگليسى يا فرانسه است. جهت سهولت تکميل فرم مذکور متن انگليسى آن به فارسى برگردانده شده که مى‌توانيد به فرم‌ها مراجعه فرمائيد. کارنه‌تير به‌صورت دفترچه تنظيم شده است. مطالب صفحه اول کارنه‌تير به شرح ذيل مى‌باشد و داراى سه قسمت الف، ب و ج است.


- قسمت فوقانى اين صفحه داراى شماره I.R.U و مهر اتاق بازرگانى مى‌باشد.


- موضوع رديف‌هاى ۱ الى ۵ اين صفحه عبارت هستند از:


۱. مدت اعتبار قبولى کالا توسط گمرک‌خانه مبداء.


۲. نام مؤسسه صادرکننده دفترچه (اتاق بازرگانى صنايع و معادن).


۳. نام و نشانى دارنده کارنه‌تير (مؤسسه حمل و نقل که کالا را حمل مى‌نمايد).


۴. امضاء و مهر صادرکننده دفترچه (مهر و امضاء اتاق بازرگانى).


۵. امضاء و مهر دبير سازمان بين‌المللى (مهر و امضاء I.R.U)


- اين قسمت شامل رديف ۶ الى ۱۲ مى‌باشد که توسط دارنده کارنه‌تير يعنى همان مؤسسه حمل و نقل تکميل مى‌شود:


۶. کشور مبداء يعنى محلى که کالا از آنجا حمل مى‌گردد.


۷. کشور مقصد، چنان‌چه کالا از ايران به آلمان غربى حمل گردد در اين رديف، در مقابل کشور مقصد آلمان غربى و در مقابل کشور مبداء رديف ۶، ايران ذکر مى‌گردد.


۸. شماره ثبت وسيله نقليه در اين محل ذکر مى‌گردد. در فرم ضميمه به زبان انگليسى در مقابل اين رديف شماره کاميون


(Truck No.TEH 89199/200)


۹. گواهى قبولى وسيله در اين رديف نوشته مى‌شود.


۱۰. شماره شناسائى کانتينر در اين قسمت ذکر مى‌گردد.


۱۱. مربوط به ملاحظات است.


۱۲. اين رديف محل مهر وامضاء مؤسسه حمل و نقل مى‌باشد.


صفحات ۲و ۳و ۴ کارنه‌تير شبيه يکديگر بوده و داراى چندين قسمت است که در آن مشخصات دارنده، کشورهاى مقصد و مبداء، مشخصات کالا، نوع بسته‌بندى و مهلت ترانزيت ذکر مى‌گردد.