فرم درخواست تعيين تعرفه از گمرک ايران

چنان‌چه تعرفه کالائى در کتاب مقررات صادرات و واردات به صراحت ذکر نشده باشد، در اين صورت واردکننده کالا مى‌تواند با مراجعه به دفتر تعيين گمرک ايران و پرکردن فرم مربوطه درخواست تعيين تعرفه و ميزان حقوق گمرکى و سود بازرگانى و شرايط ورود کالاى وارداتى خود را از گمرک بنمايد. مدارک درخواستى گمرک ايران براى تعيين تعرفه به شرح ذيل مى‌باشد:


۱. اصل کاتالوگ (در مورد ماشين‌آلات و قطعات يدکى)


۲. بروشور


۳. پروفرما


                                فرم درخواست تعيين تعرفه از گمرک ايران به منظور واردات کالا
 
 
 
    به: اداره کل تعيين ارزش و تعرفه   شماره:
    از:    تاريخ:
    به نشانى:     تلفن:
 
 
    خواهشمند است دستور فرمائيد با توجه به تبصره ۱ ذيل ماده ۹۹آئين‌نامه  اجرائى قانون امور گمرکى کشور تعرفه و ميزان حقوق گمرکى و سودبازرگانى و شرايط ورود کالاى مورد   استعلام زير را که در هيچ يک از گمرکات کشور موجود نبوده و حداکثر ظرف مدت......... ماه به کشور وارد خواهد شد تعيين کرده، مبلغ........... ريال بابت هزينه تعيين  تعرفه به موجب رسيد بانکى شماره........... مورخ.................  برداشت گردد.
     مشخصات کالا به شرح زير است:
                                                          مهر و امضاء استعلام‌کننده  
 
 
     مدارک لازم:
    ۱. اصل کاتالوگ
    ۲. بروشور    ۳. پروفرم   ۴. نمونه کالا دريافت و در رديف................. دفتر تعرفه
   ثبت شد. رسيدگى شد، تقاضاى استعلام تعرفه با توجه به مدارک ارائه شده کامل است.
  امضاء متصدى نمونه
  امضاء کارشناس

کارت حق‌العمل‌کارى

صاحب کالا يا نماينده صاحب کالا و يا حق‌العمل‌کاران با ارائه وکالت‌نامه مى‌توانند نسبت به تکميل اظهارنامه و ترخيص کالا اقدام نمايند. حق‌العمل‌کار در گمرک به شخصى (اعم از حقيقى يا حقوقي) اطلاق مى‌شود که تشريفات گمرکى کالاى متعلق به شخص ديگرى را به وکالت از طرف آن فرد در گمرک انجام دهد.


کسانى که بدون داشتن کارت حق‌العمل‌کارى تشريفات گمرکى کالا را به وکالت انجام مى‌دهند نمى‌توانند بيش از ۱۰ مرتبه در سال به اين کار اقدام نمايند. (ماده ۳۷۶ و ۳۷۷ آئين‌نامه امور گمرکى مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰) هيچ شخصى به‌عنوان حق‌العمل‌کار در گمرک پذيرفته نمى‌شود مگر اينکه پروانه مخصوص اين شغل را از اداره گمرک تحصيل کرده باشد. پروانه حق‌العمل‌کارى در گمرک به اشخاصى داده مى‌شود که داراى کارت بازرگانى بوده و حائز شرايط مذکور در زير باشند:


- تابعيت ايران


- حداقل سن ۲۵ سال تمام


- نداشتن محکوميت به جنحه و جنايت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهى کتبى مقامات مربوط


- داشتن حداقل ديپلم دبيرستان. دارندگان مدارک تحصيلى بالاتر در شرايط مساوى حق تقدم خواهند داشت


- کارمند دولت نباشد


- پذيرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکى و آئين‌نامه ان که از طرف گمرک هر سال يک بار به عمل خواهد آمد


- تبصره ۱:

اشخاصى که در تاريخ تصويب اين آئين‌نامه بيش از سه سال سابقه حق‌العمل‌کارى دارند ار داشتن مدرک تحصيلى فوق و از دادن امتحان معاف خواهند بود، ولى پس از يک سال تمديد کارت حق‌العمل‌کارى آنها موکول به توفيق در امتحان موضوع اين ماه خواهد بود. معمولاً وقتى حق‌العمل‌کارى کالاى شخصى را ترخيص مى‌کند، قبلاً بايد بين آنها قراردادى امضاء شود که به آن ”قرارداد ترخيص“ گفته مى‌شود.


براى تحصيل پروانه حق‌العمل‌کارى در گمرک دواطلبان اين شغل بايد کتباً از گمرکى که مى‌خواهند در آنجا حق‌العمل‌کارى کنند درخواست صدور پروانه نمايند. متقاضى بايد به درخواست خود مدارک حائز بودن شرايط مذکور در ماده ۳۷۷ آئين‌نامه اجرائى قانون امور گمرکى صادره از طرف مقامات صلاحيت‌دار را با سه قطعه عکس ضميمه نمايد. رئيس گمرک مزبور به درخواست و ضمايم آن رسيدگى مى‌نمايد و تحقيقاتى نيز به درباره سوابق متقاضى به عمل مى‌آورد و در صورتى‌که اشکالى در قبول تقاضا به نظرش نرسد پس از امضاء آن را براى تصويب و امضاء به اداره کل گمرک ارسال مى‌دارد. به هنگام تسليم پروانه به ذى‌نفع بايد به نسبت درجه‌بندى به ترتيب ۱۰۰ و ۲۰۰ ريال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.


- تبصره ۲:

درخواست حق‌العمل‌کارى روى اوراق چاپى طبق نمونه مخصوص تنظيم مى‌گردد و امضاء متقاضى بايد در ذيل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمى گواهى شده باشد.


- تبصره ۳:

اشخاصى که در گمرک‌هاى مختلف مى‌خواهند به حق‌العمل‌کارى بپردازند، در تقاضاى خود بايد اين نکته را تصريح نمايد و درخواست خود را براى صدور پروانه مستقيماً به اداره کل گمرک تسليم دارند. ادره کل گمرک مجاز است به تناسب حجم کار و خصوصيات هر يک از گمرک‌خانه‌ها تعداد حق‌العمل‌کاران را تعيين و محدود نمايد و براى تأمين اين منظور ادارات گمرک شهرستان‌ها موظف هستند تا قبل از پايان دى ماه هر سال تعداد حق‌العمل‌کارانى را که در سال بعد مورد احتياج خواهند بود به مرکز گزارش دهند تا اداره کل گمرک براى صدور پروانه جديد با رعايت مفاد ماده ۳۷۷ اين آئين‌نامه و حق‌تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نمايد.


مدت اعتبار پروانه حق‌العمل‌کارى فقط يک سال از تاريخ صدور آن است. در صورتى که دارنده پروانه مايل به ادامه حق‌العمل‌کارى در گمرک باشد قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهاء تمبر پروانه و تسليم دفتر مخصوص حق‌العمل‌کارى موضوع ماده ۳۸۳ آئين‌نامه گمرکى درخواست تمديد آن را از گمرکى که پروانه را گرفته، بنمايد. رئيس گمرک محل در صورتى‌که تخلفى که مستلزم محروميت دائم يا موقت از شغل حق‌العمل‌کارى باشد از متقاضى نديده و ادامه شغل او را صلاح بداند مى‌تواند با ملاحظه دفتر حق‌العمل‌کارى سال قبل و پلمب و امضاء دفتر حق‌العمل‌کارى سال بعد تا يک سال ديگر پروانه را در صورتى‌که حق‌العمل‌کار سابقه ترخيص سالانه حداقل يک‌صد اظهارنامه در گمرک‌خانه‌هاى درجه ۱ يا پنجاه اظهارنامه در گمرک‌خانه‌هاى درجه ۲ يا ۲۵ اظهارنامه در گمرک‌خانه‌هاى درجه ۳ داشته باشد، تمديد نمايد.