فرم درخواست گشايش اعتبار

در اين فرم مشخصات کالا و خريدار و فروشنده، مدت اعتبار و نوع اعتبار ذکر مى‌گردد. منظور از نوع اعتبار در اين فرم بيشتر اعتبار برگشت‌پذير با برگشت‌ناپذير مى‌باشد. اعتبار برگشت‌پذير را مى‌توان هر زمان بدون اعلام قبلى به ذى‌نفع باطل نموده و يا شرايط آن را تغيير داد، در صورتى‌که در اعتبار برگشت‌ناپذير نمى‌توان به ترتيب اعتبار برگشت‌پذير عمل کرد.


تاريخ سررسيد اعتبار. کليه اعتبارات اسنادى خواه برگشت‌پذير و يا برگشت‌ناپذير داراى سررسيد نهائى جهت ارائه اسناد حمل به منظور پرداخت وجه به فروشندگان مى‌باشند.


                                                                                                   نام و امضاء رئيس شعبه:  
 تاريخ:
 
 پيش‌پرداخت:
 
 نام کارگزار:
 
 
 تأييد شعبه مبنى بر
گشايش اعتبار:
 
 امضاء مجاز:  
بسمه تعالى
بانک ملى ايران
تقاضاى گشايش اعتبار اسنادى وارداتى
بانک ملى ايران - شعبه نوبهار
شماره اعتبار / ثبت سفارش ۷۲۷۹۲۱۷۲
 
  خانم / آقاى / شرکت
 
   کارت بازرگانى شماره ۴۷/۷۸۰
 
    صادره: تهران
 
     تلفن:  
                           خواهشمند است هنگام تکميل اين برگ کلمات زيادى را به‌دقت قلم بزنيد. اين اعتبار مشمول شرايط و دستورالعمل‌هاى مربوط به اعتبارات اسنادى است که از طرف اتاق بازرگانى بين‌المللى تدوين شده است. (مگر در موردى‌که صراحتاً دستورى غير از آن داده شده باشد).    
 
  خواهشمند است پس از ثبت سفارش و موافقت بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران يک فقره اعتبار اسنادى با شرايط و مشخصات زير به‌وسيله:
 
  □ پست هوائى   □ تلکس کوتاه    □ تلکس کامل به دستور و به حساب اينجانب / شرکت.....................
به نشانى ......................................................................... افتتاح فرمائيد.

 
  الف - مشخصات اعتبار:
 
  ۱. اعتبار غيرقابل برگشت بدون تأييد کارگزار □ ديدارى □ مدت‌دار □
۲. نام ذى‌نفع (نام و نشانى کامل ذى‌نفع به لاتين واضح نوشته شود).
                                                                                                     AGEA      
                                                        Handels register Antwerpen 163653
                                                Tel: (03) 444 2111 FAX: (03) 444 70 94
۳. مبلغ ۱۷۷۰۰۰ دلار آمريکا (به حروف يکصد و هفتاد و هفت هزار دلار آمريکا)
شامل: ۱۶۹،۵۰۰ بهاء فوب ۷۵۰۰ کرايه حمل ........................... ساير هزينه‌ها
۴. سررسيد ۳۰/۱۱/۷۶   معتبر در محل اقامت ذى‌نفع بلژيک
۵. □ بابت بهاء و هزينه حمل (سى‌انداف) □ بابت بهاء بدون هزينه حمل (فوب)
کالاى زير (تعرفه گمرکى شماره ۵۰/۴۲/۸۴ (نام و مشخصات کامل و مقدار کالا به فارسى و انگليسى به‌طور واضح نوشته شود)
Back Up Unit Just Proforma
No.6510040
يک واحد بک‌آپ دقيقاً مطابق پروفرماى شماره ۶۵۱۰۰۴۰
۶. کالا حداکثر تا ............. روز قبل از سررسيد / تا سررسيد حمل شود و حمل کالا قبل از افتتاح اين اعتبار مجاز نيست.
۷. حمل کالا به دفعات در مقابل مبلغ اعتبار به دفعات  مجاز باشد □ مجاز نباشد □.
۸. حمل از يک وسيله به وسيله نقليه ديگر (ترانس شيپمنت) □ مجاز باشد □ مجاز نباشد.
۹. مهلت ارائه اسناد حمل کالا به بانک ۲۱ روز پس از تاريخ حمل و حداکثر تا سررسيد اعتبار.
 
  ب - اسنادى که بايد فروشنده در مقابل دريافت وجه تسليم نمايد:

۱. □ بارنامه دريائى □ بارنامه هوائى □ بارنامه راه‌آهن □ بارنامه سراسرى مرکب فياتا □ رسيد پستى در يک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت که بدون شرط تنظيم شده و به نام يا حواله کرد آن بانک صادر و يا ظهرنويسى شده باشد و کرايه آن □ تا مقصد پرداخت شده باشد □ در مقصد پرداخت شود و دلالت بر حمل فورى کالا از بلژيک به تهران از طريق مرز هوائى به وسيله هواپيما توسط ................................................................... بنمايد.
۲. سياهه امضاء شده در يک نسخه اصل که يک برگ آن به گواهى اتاق بازرگانى محل اقامت ذى‌نفع و کنسولگرى جمهورى اسلامى ايران رسيده باشد به‌علاوه ۵ برگ رونوشت.
۳. گواهينامه مبداء حاکى از اينکه کالا معمول بلژيک، آمريکا، دانمارک AGFA مى‌باشد در يک نسخه اصلى که به گواهى اتاق بازرگانى محل اقامت ذى‌نفع و کنسولگرى جمهورى اسلامى ايران رسيده باشد. به‌علاوه دو برگ رونوشت.
۴. صورت بسته‌بندى کالا در دو نسخه.
۵. گواهى بازرسى کالا (سورويانس) صادره توسط مؤسسه لويدز در ۲ نسخه اصل که يک نسخه آن به گواهى اتاق بازرگانى محل رسيده باشد.
۶. صورت حساب کرايه حمل صادره شرکت حمل‌کنندده در يک نسخه که يک برگ آن به گواهى اتاق بازرگانى محل و کنسولگرى جمهورى اسلامى ايران رسيده باشد.
۷. .............................................................................................. .
۸. .............................................................................................. .
۹. .............................................................................................. .
۱۰. ............................................................................................... .
 
  پ - ساير شرايط:
 
  ۱. هزينه‌هاى کارگزاران بانک ملى ايران در خارج از کشور به عهده ذى‌نفع اعتبار است □ اينجانب / اين شرکت است:
۲. ................................................................................................ .
۳. .................................................................................................. .
۴. ..................................................................................................... .
 
  ت - اسناد مشروحه ذيل به ترتيب تحويل مى‌گردد:
 
  ۱. تعداد يک برگ پيشنهاد فروشنده (پروفرما - پروفورما) شماره ۶۵۱۰۰۴۰ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶
۲. بيمه‌نامه / گواهى بيمه شماره ........... صادره شرکت بيمه ............. به مبلغ .................... ريال
۳. ............... نسخه برگ درخواست ثبت سفارش شماره ۱۲۸۸۱۲۷۲ / ۲۶/۱۲/۷۵ مرکز تهيه و توزيع معاونت بازرگانى خارجى
۴. ............................................................................................. .
۵. ............................................................................................. .
۶. ............................................................................................. .
 
  اعتبار فوق و کليه مشخصات و امور مربوط به آن مشمول شرايط گشايش اعتبارات اسنادى است که اينجانب / اين شرکت ................. قبلاً امضاء و در اختيار آن بانک قرارداده‌ام / قرارداده‌ايم. صحت کليه مندرجات اين برگ مورد تأييد اينجانب / اين شرکت .................مى‌باشد.
 
  صحت امضاء آقاى / خانم / شرکت .................................... گواهى مى‌شود.
 
  خواهشمند است براى صدور اين اعتبار پيش‌پرداخت، وديعه بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران حق ثبت سفارش، هزينهٔ کارمزد، حق بيمه و ساير وجوه متعلقه را از حساب سپرده قرض‌الحسنه جارى شماره ۱۷۰۷۰ اينجانب / اين شرکت .................. نزد شعبه نوبهار برداشت فرمائيد.
 
  صحت امضاء آقاى / خانم / شرکت ............................. گواهى مى‌شود.
 
    بانک ملى ايران -
شعبه ..................... .
 

فرم گواهى ثبت آمارى

اين فرم از طرف بانک مرکزى ايران صادر مى‌گردد و به منزله کنترل ارز تخصيصى و نوع آن مى‌باشد.


                                      اداره سياست‌ها و مقررات ارزى
                                                   گواهى ثبت آمارى

بانک ملت شعبه پارس خودرو

شماره ثبت سفارش ۷۰،۹۸۷،۸۱۵ در تاريخ ۱۷/۱/۷۶ با مشخصات زير:
مبلغ ۰۰/۱۱۹۳ دلار آمريکا
معادل ۰۰/۱۱۹۳ دلار
کُد ارزى      ۱،۳۴۱،۹۹۳ واردات در مقابل صادرات مواد اوليه و قطعات يدکى صنايع
متقاضى شرکت توليدى
نوع معامله هزينه يوزانس داخلى ويژه
نوع قرارداد فوب
کشور ايران
تعرفه ۹،۹۷۲،۰۰۰،۰۰۰
نام کالا يوزانس داخلى ويژه
طرح عمرانى
ساير توضيحات                                                            ثبت گرديد.
امضاء
مدت اعتبار اين مجوز ۴ ماه از تاريخ صدور مى‌باشد.

فرم برداشت هزينه ثبت سفارش

اين فرم سند بدهکارى است که به منظور برداشت هزينه‌هاى گشايش اعتبار و پيش‌پرداخت، حق ثبت سفارش جهت واريز به حساب بانک مرکزى استفاده مى‌گردد. به عبارت ديگر، وجوه دريافتى از طريق اين سند از حساب خريدار کالا تحت عنوان سر فصل‌هاى مختلف واريز مى‌شود.