اعلاميه فروش ارز

اعلاميه فروش ارز هنگامى که ارز به نرخ رسمى به واردکننده فروخته مى‌شود توسط بانک صادر مى‌گردد. طبق آن واردکننده تعهد مى‌نمايد که پروانه گمرکى و اسناد مربوط به ترخيص کالا را طى سه ماه از تاريخ صدور اعلاميه فروش ارز به اداره نظارت ارز بانک مرکزى تسليم نمايد.