مى‌توان سه دسته اطلاعات را به‌منظور ارزيابى عملکرد مناطق آزاد، در ايالات متحده مورد توجه قرار دارد.


Taylor & Francis، The International Trade Journal Vol VII، n.2 1992 .P.1830


اولين دسته از اين اطلاعات بيانگر فعاليت‌هاى کلى مناطقى هستند، که در اين کشور قرار دارند و رشد مناطق آزاد با هدف‌هاى کلي، و مناطق با هدف‌هاى فرعى را، به همراه مقاديرى از کالاهاى مورد معامله نشان مى‌دهند. در جدول (۱۳) تعداد مناطق با اهداف کلي، از هفت منطقه در سال ۱۹۷۰ به ۱۳۸ منطقه در سال ۱۹۸۷ افزايش پيدا کرده، در حالى که تعداد مناطق با اهداف فرعى از سه منطقه به ۱۰۱ منطقه طى همان سال‌ها افزايش داشته است.


در سال‌هاى ۱۹۸۶-۸۷ ميزان سهم فعاليت دسته اول در صادرات ۶۰ درصد، ميزان سهم فعاليت دسته دوم در صادرات ۴۰ درصد بوده است.


رشد سريع فعاليت‌هاى مناطق فرعى از ۴۰۰ ميليون دلار، در سال ۱۹۸۷ به ۱/۳۷ ميليارد دلار، در سال ۱۹۸۷، رشد فعاليت مناطق با اهداف کلى را تحت‌الشعاع قرار داده به‌طورى که براى اين مناطق تنها افزايش معادل ۱/۲ ميليارد دلار در همان دوره زمانى گزارش شده است.


آمارهاى يادشده را نيز مى‌توان در جدول زير مشاهده نمود.

جدول شاخص‌هاى فعاليت مناطق آزاد در ايالات متحده آمريکا

سال مالى تعداد مناطق با اهداف کلى (شامل همه مناطق مدنظر صرف نظر از فعاليت‌ها) تعداد مناطق فرعى (شامل همه مناطق فرعي، صرف‌نظر از فعاليت‌ها) کل کالاهاى دريافت شده در مناطق آزاد (برحسب ميليارد دلار) (کالاهاى دريافت شده شامل: واردات کالاهاى محلى) کالاهاى دريافت شده در مناطق با هدف‌هاى کلى کالاهاى دريافت شده در مناطق فرعى درصد کالاهاى دريافت شده
۱۹۷۰ ۷ ۳ ۰/۰۱ ۰/۱ ۰/۰ (کمتر از ميليارد دلار) ۹
۱۹۸۷ ۳۸ ۴ ۰/۸ ۰/۵ ۰/۴ ۴۴
۱۹۷۹ ۴۵ ۶ ۱/۵ ۰/۷ ۰/۸ ۵۵
۱۹۸۰ ۵۴ ۹ ۲/۶ ۱/۰ ۱/۶ ۶۱
۱۹۸۱ ۶۶ ۱۲ ۳/۰ ۱/۲ ۱/۹ ۶۱
۱۹۸۲ ۷۴ ۱۵ ۳/۴ ۱/۴ ۲/۰ ۵۹
۱۹۸۳ ۸۱ ۲۷ ۶/۵ ۱/۷ ۴/۸ ۷۳
۱۹۸۴ ۱۰۱ ۵۳ ۱۵/۰ ۱/۹ ۱۳/۱ ۸۷
۱۹۸۵ ۱۱۷ ۸۲ ۲۱/۵ ۲/۰ ۱۶/۵ ۹۱
۱۹۸۶ ۱۲۶ ۹۲ ۳۹/۷ ۲/۹ ۳۷/۱ ۹۳
۱۹۸۷ ۱۳۸ ۱۰۱ - - - -


Source Annual Reports of Foreign Trade Zones


دومين دسته از اطلاعات، به اجزاء اصلى فعاليت‌ها در مناطق با هدف‌هاى کلى و مناطق فرعى مربوط مى‌باشد، که جزء اصلى آن نيز به شرکت‌هاى ماشين‌سازى ارتباط پيدا مى‌کند. گزارش سالانه هيئت مناطق تجارى خارجي، حالى از اين است، که در شش سال گذشته رشدى مستمر، در تعداد فعاليت‌هاى مناطق فرعي، و ميزان کالاهاى دريافتي، وجود داشته است. (Ibid.P.184)


در جدول تغييرات در فعاليت‌هاى اصلى مناطق فرعى مدنظر مى‌باشد، که با صنعت اتومبيل‌سازى در ارتباط است؛ فعاليت‌هاى گسترده شرکت‌هاى اتومبيل‌سازى از مهم‌ترين دلايل افزايش چشمگير در فعاليت‌هاى اين مناطق محسوب مى‌شوند.

جدول مناطق فرعى تحت‌نظر و فعاليت طرح‌هاى مراکز خودکار در ايالات متحده آمريکا طى سال‌هاى ۱۹۸۱-۱۹۸۶

سال مالى
تعداد مناطق
فرعى فعال
ميزان کل کالاهاى
دريافت شده در مناطق
بر حسب درصد
۱۹۸۱ ۱ ۲۸
۱۹۸۲ ۴ ۲۹
۱۹۸۳ ۸ ۵۶
۱۹۸۴ ۱۲ ۷۴
۱۹۸۵ ۱۸ ۷۸
۱۹۸۶ ۲۴ ۸۵


Source Foreign Trade Zones Board.


در سال ۱۹۸۶ ميلادى شرکت‌هاى اتومبيل‌سازى در مناطق فرعى ۸۵ درصد از کالاها را از مناطق تجارى خارجى دريافت کرده‌اند.


دستهٔ سوم از اطلاعات به مقايسه فعاليت صادرات - واردات از سال ۱۹۷۸ مى‌پردازد. در اينجا واردات بر صادرات در همهٔ بخش‌ها فزونى دارد. بيشترين رشد در صادرات از ۶۰۰ ميليون دلار در سال ۱۹۷۸، به حدود ۸/۸ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۶ بالغ گرديد. و اين نشان مى‌دهد که شرکت‌ها صادراتشان از ۲۰۰ ميليون به ۸/۴ ميليارد دلار در همان زمان مى‌رسد. در اين زمينه مى‌توان بخ جدول زير مراجعه کرد.

جدول فعاليت‌هاى واردات و صادرات در مناطق آزاد ايالات متحده آمريکا طى سال‌هاى ۱۹۷۸-۸۶

سال مالى ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶
ارزش دلارى بر حسب ميليارد دلار واردات کالاها در همه مناطق ۰/۶ دلار ۱/۱ ۱/۷ ۲/۵ ۲/۱ ۲/۹ ۴/۵ ۵/۶ ۸/۸
درصد کالاهاى وارداتى به همه مناطق ۷۵ ۷۳ ۶۵ ۶۷ ۶۲ ۴۵ ۳۰ ۲۶ ۲۲
ارزش دلارى بر حسب ميليارد دلار کالاهاى وارد شده به مناطق با اهداف کلى ۵/۳ ۰/۵ ۰/۶ ۰/۷ ۰/۹ ۱/۲ ۱/۴ ۱/۶ ۲/۳
درصد کالاهاى وارداتى به مناطق با اهداف کلى ۶۰ ۷۱ ۶۰ ۵۸ ۶۴ ۷۱ ۷۴ ۸۰ ۸۸
ارزش دلارى بر حسب ميليارد دلار کالاهاى وارداتى مناطق فرعى - ۰/۲ ۰/۴ ۰/۳ ۰/۳ ۰/۹ ۲/۰ ۲/۷ ۵/۰
درصد کالاهاى وارداتى به مناطق فرعى - ۵۴ ۴۹ ۴/۱ ۳۰ ۲۶ ۱۸ ۱۶ ۱۵
ارزش دلارى بر حسب ميليارد دلار صادرات از مناطق فرعى ۰/۱ ۰/۲ ۰/۴ ۰/۵ ۰/۸ ۰/۶ ۰/۶ ۰/۶ ۰/۷
با اهداف کلى ۳۰ ۳۳ ۴۱ ۴۹ ۵۳ ۴۵ ۳۹ ۳۳ ۲۶
ارزش دلارى بر حسب ميليارد دلار صادرات از مناطق فرعى - a a a ۰/۲ ۰/۶ ۱/۴ ۲/۵ ۳/۱
درصد کالاهاى صادراتى از مناطق فرعى - a a ۳ ۱۴ ۱۱ ۹ ۱۰ ۹


Source Foreign Trade Zones Board.


a: کمتر از ۵ درصد ميليون دلار يا کمتر از يک درصد صادرات.


سرانجام مى‌توان چنين نتيجه‌گيرى کرد، که دليل اصلى رشد سريع مناطق آزاد در ايالات متحده آمريکا عبارت از به کار گرفتن نرخ تعرفه‌هاى مناسب با پائين آوردن نرخ‌هاى تعرفه‌اى در بخش‌هاى وارداتى جهت توليد در بازار داخلى مى‌باشد.


براى ادامه روند موفقيت‌آميز، توصيه مى‌شود، که قوانينى در ارتباط با ماليات بر درآمدهاى ناشى از صادرات مجدد از مناطق آزاد وضع شوند که باعث رونق مناطق آزاد گردند.