شهرستان سيرجان داراى موقعيتى خاص است از قديم الايام اين شهر بر سر راه کاروان‌هاى تجارى که از شهر قديمى کرمان و مناطق خراسان قصد عبور به منطقه فارس - خوزستان و عراق را داشته است و با روى کار آمدن وسائل نقليه ماشين اين شهر نه تنها موقعيت خود را از اين نظر از دست نداده است بلکه با گشوده شدن راه آسفالته و راه‌آهن بزرگ تجارتى بندرعباس به تهران و عبور آن از مرکز اين شهر اين منطقه را بر سر چهار راه بزرگ قرار داده است که از يک طرف بندر بزرگ بازرگانى بندرعباس (شهيد رجائي) را به قسمت عظيمى از ايران مِن‌جمله تهران متصل مى‌نمايد و از طرفى استان کرمان و زاهدان و خراسان از طريق راه کرمان به سيرجان به شاهراه اولى پيوسته و به مرکز تجارت متصل مى‌گرداند و از راه غربى سيرجان را به شيراز نيز ارتباط داده و استان فارس را با ساير بلاد از اين طريق مرتبط مى‌نمايد.


علاوه بر راه‌هاى مذکور راه آسفالته ديگرى نيز به شهرستان بافت کشيده شده است از آن طريق به مرکز استان‌هاى مجاور منتهى مى‌شود. مدت زمان حمل بار و مسافر از بندرعباس به سيرجان از طريق جاده ۴ ساعت و راه‌آهن ۱۲ ساعت مى‌باشد که در جهت ايجاد بستر مناسب جهت ترانزيت کالا از مبادى خارج کشور از طريق منطقه ويژه سيرجان شرکت حمل و نقل بين‌المللى سمنستان (تحت پوشش سازمان عمران کرمان) تأسيس گرديد که سرويس‌هاى منظم حمل از کليه نقاط کشور با استفاده از کشتي، کاميون قطار و هواپيما ارائه مى‌دهد.

راه‌آهن

بعد از خاتمه جنگ ايران و عراق و قرار گرفتن بنادر بزرگ تجارتى در جنوب ايران خط راه‌آهن محور بافق و بندرعباس که در حال حاضر مورد بهره‌بردارى مى‌باشد و داراى ۲ باند برقى بوده است و ساليانه قادر به حمل ۴۰ ميليون تن کالا و بار مى‌باشد از اين شهرستان بالاخص شهر سيرجان عبور مى‌نمايد و داراى ايستگاه بزرگ حمل و نقل بار و مسافر در اين شهر مى‌باشد که يک خطوط فرعى اين ايستگاه اصلى به داخل منطقه ويژه اقتصادى سيرجان براى بارگيرى و تخليه محمولات ساخته شده است و در آينده نيز قابل گسترش به محل انبارها و کارخانه‌ها مى‌باشد که در اين رابطه سيرجان به شبکه سراسرى راه‌آهن کشور و ساير همسايه‌هاى غربى - شرقى ايران متصل گرديده است.


کريدورهاى ترانزيتى راه‌آهن جمهورى اسلامى ايران به‌طور مستقيم يا از طريق حمل و نقل ترکيبى به شرح زير مى‌باشد:


- کريدور رازى - سرخس - رازي: تبريز، زنجان، تهران، شاهرود، فريمان (مشهد)، سرخس و بالعکس با طول خط معادل ۲۰۱۳ کيلومتر و ظرفيت حمل ۲ ميليون تن بار در سال.


- کريدور جلفا - سرخس - جلفا: مسير جلفا، تبريز، زنجان، تهران، شاهرود، فريمان (مشهد)، سرخس و بالعکس با طول خط ۱۹۳۷ کيلومتر و ظرفيت ۲ ميليون تن بار در سال.


- کريدور بندرعباس - سرخس - بندرعباس: مسير بندرعباس، سيرجان، بافق، يزد، قم، تهران، شاهرود، فريمان (مشهد)، سرخس و بالعکس با طول خط معادل ۲۵۴۰ کيلومتر و ظرفيت حمل و نقل ۳ ميليون تن بار در سال.


- کريدور بندر امام - سرخس - بندر امام: مسير بندر امام، اهواز، تهران، شاهرود، فريمان (مشهد)، سرخس و بالعکس با طول خط ۱۹۸۰ کيلومتر و ظرفيت حمل بار ۲ ميليون تن در سال.


- کريدور بندرعباس - بنادر شمال (ترکمن - اميرآباد) - بندرعباس: مسير بندرعباس، سيرجان، بافق، يزد، تهران، گرمسار، قائم‌شهر، بندر اميرآباد و يا ترکمن و بالعکس با طول خط ۱۸۷۸ و ۱۹۴۷ کيلومتر و ظرفيت حمل يک ميليون تن در سال.


- کريدور بندر امام خمينى - بنادر شمال (اميرآباد و ترکمن) - بندر امام خميني: مسير بندر امام، اهواز، قم، تهران، گرمسار، قائم‌شهر، بندر اميرآباد و يا ترکمن و بالعکس با طول خط برابر ۱۳۱۹ و ۱۳۸۸ کيلومتر و ظرفيت حمل يک ميليون تن بار در سال.


- کريدور بندرعباس - رازى - بندرعباس: مسير بندرعباس، سيرجان، بافق، يزد، تهران، تبريز، رازى و بالعکس با طول خط ۲۴۴۶ کيلومتر و ظرفيت حمل ۲ ميليون تن در سال.


- کريدور بندرعباس - جلفا - بندرعباس: مسير بندرعباس، سيرجان، بافق، يزد، تهران، تبريز، جلفا و بالعکس با طول خط ۲۳۷۰ کيلومتر با ظرفيت حمل بار ۲ ميليون تن در سال.


- کريدور بندر امام - رازى - بندرامام: مسير بندر امام، اهواز، قم، تهران، تبريز، رازى و بالعکس با طول خط ۱۸۸۷ کيلومتر و ظرفيت حمل ۲ ميليون تن در سال.


- کريدور بندرامام - جلفا - بندرامام: مسير بندر امام، اهواز، قم، تهران، تبريز، جلفا و بالعکس با طول خط ۱۸۱۱ کيلومتر و ظرفيت حمل بار ۲ ميليون تن در سال.


- کريدور رازى - بندر شمالى (اميرآباد - ترکمن) - رازي: مسير رازي، تبريز، تهران، گرمسار، قائم‌شهر، بندر اميرآباد يا ترکمن و بالعکس با طول خط ۱۳۵۳ و ۱۴۲۱ کيلومتر و ظرفيت حمل يک ميليون تن در سال.


- کريدور جلفا - بنادر شمالى (اميرآباد - ترکمن) - جلفا: مسير جلفا، تبريز، تهران، گرمسار، قائم‌شهر، بندر اميرآباد يا ترکمن و بالعکس با طول خط ۱۲۷۶ و ۱۳۴۵ کيلومتر و ظرفيت حمل يک ميليون تن در سال.


- کريدور بندرعباس - لطف‌آباد - بندرعباس: مسير بندرعباس، بافق، تهران، مشهد، لطف‌آباد و بالعکس به طول ۲۶۶۵ کيلومتر و ظرفيت سه ميليون تن در سال.


- کريدور بندر امام - لطف‌آباد - بندر امام: مسير بندر امام، اهواز، تهران، مشهد، لطف‌‌آباد و بالعکس به طول ۲۱۰۳ کيلومتر و ظرفيت ۲ ميليون تن در سال.


- کريدور بنادر شمالى (بندر اميرآباد - ترکمن) - کرمان - زاهدان (ميرجاوه): مسير بنادر شمال (اميرآباد - ترکمن)، تهران، يزد، کرمان، زاهدان، ميرجاوه و بالعکس به طول ۲۰۸۸ و ۲۱۵۷ کيلومتر به ظرفيت ۲ ميليون تن در سال. کريدور جلفا - کرمان - زاهدان (ميرجاوه): مسير جلفا، تبريز، تهران، يزد، بافق، کرمان و زاهدان (ميرجاوه) و بالعکس به فاصله ۲۵۸۰ کيلومتر ظرفيت حمل سه ميليون تن در سال.


- کريدور سرخس - کرمان - زاهدان (ميرجاوه): مسير سرخس، فريمان، تهران، يزد، کرمان، زاهدان (ميرجاوه)، و بالعکس به طول ۲۷۴۹ کيلومتر به ظرفيت ۵/۱ ميليون تن بار در سال.


با عنايت به کريدورهاى ترانزيتى فوق ملاحظه مى‌گردد که راه‌آهن ج - ا -ا با گستردگى بهينه، پل ارتباطى غرب به شرق و شمال و جنوب بوده و با اين حقيقت که راه‌آهن در امر ترانزيت با حجم انبوه حمل و نقل و ضريب ايمنى بالا به‌عنوان يک اهرم قوى و پل ارتباطى مستحکم بين کشورهاى آسياى ميانه، درياى سياه، حوزه قفقاز و اروپا به‌طور اعم و کشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس، خاورميانه و خاور دور به‌طور اخص عمل نمايد، قادر خواهد بود با استفاده از حمل و نقل ترکيبى ريل - دريا به وجود مزايائى از قبيل اقتصادى‌ترين و امن‌ترين وسيله حمل و نقل که درصد خسارت پائين نسبت به ساير طرق حمل و نقل را دارا مى‌باشد مى‌تواند به‌عنوان بازوى اصلى محور ترانزيت در منطقه مطرح گردد.

فرودگاه

به علت موفقيت ويژه اين شهرستان قراردادهاى لازم جهت احداث باند فرودگاه در اين شهرستان توسط سازمان هواپيمائى کشورى منعقد گرديد. کارهاى ساختمانى آن در سال ۱۳۷۵ خاتمه يافته و هم‌اکنون فرودگاه بين‌المللى سيرجان که در سه کيلومترى منطقه ويژه قرار دارد، پذيراى مسافران، بازرگانان و صنعت‌گران مى‌باشد و شرکت هواپيمائى پاريز (تحت پوشش سازمان عمران کرمان) با هدف ايجاد و راه‌اندازى اين پروازها و رونق اقتصادى و تسهيل رفت و آمد سرمايه‌گذاران تأسيس شد که در هفته پروازهاى منظمى را به سيرجان انجام مى‌دهد و علاوه بر شرکت فوق شرکت‌هاى هواپيمائى ماهان و هواپيمائى آسمان نيز در طول هفته پروازهائى به سيرجان انجام مى‌دهند که در آينده نزديک نيز با بين‌المللى شدن فرودگاه سيرجان جهت توسعه خدمات بار و مسافر پروازها به ساير شهرستان‌ها در ايران و خارج از کشور از قبيل دوبى برقرار مى‌گردد. مدت زمان پرواز از تهران به سيرجان يک ساعت و ده دقيقه مى‌باشد.