۱. صدور پروفرم جديد براى کالاى موجود در منطقه ويژه توسط شرکت و يا شخص حقوقى که در خارج از ايران و يا مقيم خارج باشد. (صدور پرورفرم توسط شرکت و يا شخصى حقوقى خارجى و يا ايرانى که در ايران دفتر داشته باشد امکان‌پذير نمى‌باشد).


صادرکننده پروفرم و فاکتور کالا مى‌تواند به انتخاب خريدار کالا و يا فروشنده کالا در منطقه گزينش شود و هيچ‌گونه محدوديتى در اين رابطه که دفتر صادرکننده پروفرم در کدام کشور خارجى باشد وجود ندارد. فقط بايستى صادرکننده پروفرم جديد کاملاً مورد اعتماد و اطمينان خريدار کالا باشد. با توجه به اينکه کل مبلغ گشايش اعتبار به حساب نامبرده واريز گردد و اسناد قابل معامله بانک مى‌بايست پس از ترخيص کالا به تائيد ايشان (صادرکننده پروفرم) برسد. تا اينکه پروانه سبز گمرکى توسط بانک گشايش‌کننده اعتبار در ايران مستهلک گردد. ارزش کالا نيز در پروفرم به نحوى ثبت گردد که مورد قبول گمرک منطقه و منطبق با نرخ بازار روز جهانى باشد. قيمت کالا در پروفرم به‌صورت PRICE EX WARE HOUSE + NAME OF THE SPECIAL ECONOMIC ZONE آورده شود.


شماره پروفرم جديد در FULL TLX اعتبار اسنادى قيد مى‌گردد.


۲. پس از ارائه پروفرم به بانک گشايش‌کننده اعتبار در ايران خريدار کالا اقدام به تهيه FULL TLX و شرايط اعتبار اسنادى از بانک مربوطه مى‌نمايد که مهم‌ترين مرحله مى‌باشد و مى‌بايست با دقت کامل تهيه و تنظيم گردد تا اينکه هيچ‌گونه خللى در در عمليات بانکى ايجاد نگردد و از درج مواد و بندهاى اضافه که بر پيچيدگى مبادله اسناد بانکى اضافه مى‌نمايد جداً خوددارى گردد و در صورت لزوم با مسئولين سازمان و مدير منطقه مربوطه هماهنگى لازم به عمل آيد.


مواد و شرايط تلکس اعتبار اسنادى (FULL TLX ) مى‌بايست داراى اسناد و مدارک زير باشد:


۱. قبض انبار قابل معامله (NEGOTIABLE WAREHOUSE RECEIPT) NWR صادره توسط سازمان متولى منطقه که به‌طور واضح مشخصات کامل کالا شماره اعتبار اسنادي، نام شرکت بيمه و شماره بيمه کالا، نام صاحب کالا و فروشنده کالا، نام خريدار کالا و بانک گشايش‌کننده اعتبار، کشور توليدکننده کالا، شماره پروفرم در آن درج گردد که پس از اعلام فروشنده کالا توسط مسئولين گمرکى سازمان مربوط تهيه و در اختيار صاحب کالائى که اعتبار به نام او گشايش شده گذاشته مى‌شود.


براى تهيه قبض انبار قابل معامله مى‌بايست کپى از FULL TLX بانک گشايش‌کننده اعتبار اسنادى به همراه يک کپى از فاکتور جديد کالا به مسئولين گمرکى و يا بازرگانى منطقه مربوطه تسليم گردد.


لازم به يادآورى است پس از ورود کالا به منطقه ويژه اقتصادى فروشنده و خريدار کالاى جديد مى‌تواند به دلخواه واردکننده اصلى کالا انتخاب گردد و در اين رابطه فروشنده کالا حتماً مى‌بايست در خارج کشور به ثبت رسيده باشد و فاکتور جديد کالا توسطن نامبرده به نام خريدار جديد صادر گردد. در اصل چون مدارک اعتبار اسنادى به نام فروشنده کالا مبادله مى‌گردد لذا خريدار و يا واردکننده کالا مى‌بايست اطمينان خاطر از فروشنده جديد خود داشته باشد و از قبيل نامبرده را کاملاً در رابطه به نحوه تبادل اسناد منطقه ويژه اقتصادى توجيه نمايد.


در صورتى‌که واردکننده اوليه کالا بخواهد محموله خود را در چندين مرحله گشايش اعتبار نمايد و به اشخاص مختلف واگذار و به فروش برساند مى‌بايست رسماً درخواست صدور قبض انبار تفکيکى را از سازمان متولى منطقه ويژه اقتصادى بنمايد تا اينکه پس از صدور قبض انبار تفکيکى نسبت به تهيه قبض انبار قابل معامله NWR براى همان مقدار کالاى تفکيک شده طبق مراحلى که قبلاً توضيح داده شد اقدام نمايد.


۲. تهيه گواهى مبداء صادره توسط منطقه ويژه اقتصادى که يکى ديگر از اسناد مورد نياز بانک گشايش‌کننده اعتبار مى‌باشد و در FULL TLX اعتبار اسنادى بايستى آورده شود. نحوه تهيه آن به اين صورت مى‌باشد که يک نسخه از اصل گواهى مبداء کالاى وارداتى را به مسئولين گمرکى يا بازرگانى منطقه تسليم مى‌نمايد و براساس مشخصات همان گواهى مبداء گواهى مبداء جديد با سربرگ منطقه ويژه اقتصادى مربوطه صادر مى‌گردد.


در صورتى‌که کالاى وارد شده به منطقه در چندين مرحله گشايش اعتبار گردد براى هر مرحله يک گواهى مبداء اصل جداگانه از طرف سازمان مربوطه تهيه و صادر مى‌گردد به شرطى که يک نسخه از اصل گواهى مبداء کل محموله وارداتى به منطقه را قبلاً به مسئولين سازمان متولى منطقه تسليم نموده باشد تا اينکه گواهى‌هاى مبداء براساس آن صادر گردد.


۳. يک نسخه از اصل و يا کپى برابر اصل بارنامه دريائي، زمينى يا هوائى از طرف خريدار کالا به سازمان متولى منطقه براى مهر و امضاء تسليم خواهد شد که اين مهم نيز مى‌بايست در شرايط اعتبار اسناد ( FULL TLX) بانک قيد شده باشد تا اينکه درصورتى‌که واردکننده کالا بخواهد محموله خود را براساس چندين اعتبار اسنادى به فروش برساند قادر به تهيه بارنامه به تفکيک براى هر کدام گردد.


لازم به توضيح است که موارد ۱ تا ۳ فوق مهم‌ترين شرايط در هنگام گشايش اعتبار اسنادى براى عمليات ترخيص کالا از مناطق ويژه اقتصادى مى‌باشد که جهت سهولت در امر مبادله اسناد بين بانک گشايش‌کننده اعتبار و دريافت‌کننده اسناد مى‌بايست حتماً رعايت شود از قيد هرگونه شرايط غير ضرورى در FULL TLX در رابطه با ارائه اسناد اضافى و پيچيدگى آن جلوگيرى به عمل آيد و با توجه به اهميت اين مرحله قبل از نهائى نمودن FULL TLX بانک بهتر است هماهنگى لازم با سازمان متولى منطقه مربوطه به عمل آيد.