کليه اسنادى را که قبلاً قيد شده و بايستى در اعتبار اسنادى آورده شود مى‌توان به شرح زير از مسئولين سازمان و يا مدير منطقه دريافت نمود. تاريخ اعتبار اسنادى حتماً بايستى قبل از صدور قبض انبار قابل معامله باشد.


۱. نحوه دريافت قبض انبار قابل معامله (NWR) بدين صورت است که کپى از پروفرم جديد صادره به همراه کپى FULL TLX بانک به کارشناس گمرکى سازمان و يا منطقه مربوطه ارائه مى‌گردد تا اينکه طبق درخواست و مشخصات پروفرم و تلکس بانک گشايش‌کننده اعتبار اسنادى قبض انبار قابل معامله (NEGOTIABLE WAREHOUSE RECEPT) در يک نسخه اصل صادر گردد شايان ذکر است از آنجا که اين سند داراى اهميت خاصى مى‌باشد و فقط در يک نسخه اصل صادر مى‌گردد خريدار کالا مى‌بايست نهايت کوشش را در نگهدارى آن به عمل آورد و در صورت مفقود شدن سريعاً با ذکر دليل کافى کتباً مراتب را به مسئولين سازمان و يا منطقه مربوطه اعلان نمايد.


۲. نحوه دريافت گواهى مبداء صادره توسط سازمان يا منطقه بدين صورت مى‌باشد که يک نسخه از اصل گواهى مبداء ورود کالا به منطقه به کارشناس گمرکى سازمان مربوطه تسليم مى‌گردد تا اينکه عيناً اقدام به صدور يک نسخه اصل گواهى مبداء منطقه گردد. با همان مشخصات که در اصل گواهى مبداء اوليه وارداتى آمده است.


۳. نحوه تهيه و تائيد بارنامه‌هاى دريائي، زمينى و يا هوائى مورد نياز بانک گشايش‌کننده اعتبار بدين صورت است که يک نسخه اصل يا کپى برابر اصل بارنامه که به تائيد خط کشتيرانى و يا نماينده خط کشتيرانى و يا شرکت حمل و نقل اصلى (CARRIER) رسيده باشد را به کارشناس امور گمرکى سازمان تسليم مى‌نمايند و پس از تطبيق اسناد با کالاى وارد شده به منطقه اقدام به تائيد آن مى‌گردد و مهر منطقه کپى برابر اصل به همراه امضاء مجاز مسئول منطقه که بانک مرکزى آن را تائيد مى‌نمايد رسيده و به خريدار کالا جهت ارائه به بانک تسليم مى‌شود.