۱. اصل پروفرم تائيد شده بانک گشايش‌کننده اعتبار و صورت داشتن اصلاحيه يک نسخه از اصلاحيه مربوطه.


۲. اصل تلکس بانک FULL TLX گشايش‌کننده اعتبار که به تائيد بانک رسيده باشد.


۳. اصل کارت بازرگانى واردکننده کالا.


۴. اصل کد اقتصادى


۵. ارئه کاتالوگ و يا صورت عدل‌بندى کالا در صورت نياز که به تائيد بانک و وزارت بازرگانى رسيده باشد.


۶. تکميل فرم ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانى و انجام کليه مراحل ثبت سفارش جهت مراجعه به بانک گشايش‌کننده اعتبار براى دريافت اعلاميه فروش ارز.


۷. اصل اعلاميه فروش ارز بابت واردات کالا که شماره اعتبار اسنادى و تاريخ گشايش آن و مشخصات کالا در آن درج گرديده است به همراه نرخ هم ارز ريالى ارز تخصيص داده شده که مى‌بايست از طرف بانک گشايش‌کننده به خريدار کالا فروخته شود. در صورتى که تخصيص ارز حاصل از صادرات باشد اصل تعهدنامه ارزى صادرات کالا به همراه اصل اظهارنامه کالاى خروجى.


۸. اصل قبض انبار قابل معالمه صادره توسط منطقه ويژه که به تائيد بانک رسيده باشد.


۹. اصل گواهى مبداء صادر توسط منطقه و يا در صورت عدم نياز به گواهى مبداء منطقه مى‌توان از گواهى مبداء اصل استفاده نمود به شرطى که قبلاً در FULL TLX بانک هيچ‌گونه اشاره‌اى به گواهى مبداء منطقه ويژه نشده باشد.


۱۰. يک نسخه از کپى برابر اصل بارنامه که به تائيد منطقه رسيده باشد (دريائي، زمينى يا هوائي) که کالا به کشور وارد گرديده است.


۱۱. يک نسخه اصل بيمه‌نامه آتش‌سوزى در صورت بيمه بودن کالا.


۱۲. يک نسخه وکالتنامه محضرى در صورتى‌که کالا توسط اشخاص حقوقى ديگر به جزء نماينده صاحب کالا ترخيص گردد و يا نامه رسمى نمايندگى براى ارگان‌هاى دولتى که نماينده خود را معرفى کرده باشند.


۱۳. در صورت نياز به گواهى بازرسى و يا گواهى اسناد مى‌بايست طبق اعتبار اسنادى گواهى‌هاى مربوطه نيز اخذ گردد.


پس از تهيه کليه موارد فوق به گمرک مستقر در منطقه جهت ترخيص کالا مراجعه مى‌شود و بعد از پرداخت حقوق و سود بازرگانى کليه مراحل تشريفات گمرکى در حداقل زمان ممکن طى خواهد شد.


شايان ذکر است هم‌زمان مى‌بايست هزينه‌ها و عوارض منطقه ويژه اقتصادى نيز به سازمان مربوطه پرداخت گردد که با ارائه قبض انبار و پروانه سبز گمرکى صادره توسط گمرک به مسئولين انبارهاى منطقه هزينه‌هاى انبارداري، تخليه و بارگيري، بيمه محلى (در صورتى‌که کالا از قبل بيمه آتش‌سوزى نشده باشد) و درصد عمرانى محاسبه و مى‌بايست قبل از خروج کالا به حساب منطقه ويژه پرداخت گردد تا اينکه قبض درآمد سازمان صادر گردد و قبض درآمد سازمان يا منطقه به مسئول مربوطه جهت دريافت اجازه خروج کالا از منطقه ارائه مى‌گردد.


لازم به يادآورى است قبل از خروج کالا مى‌بايست مجوز بارگيرى را پس از ثبت در دفتر کل انبارها و گرفتن بيجک خروجى از گمرک منطقه و مراجعه به انبار مربوطه جهت بارگيرى و خارج نمودن مقدار کالا توسط مسئول هر انبار از دفتر مربوط به خود و سپس ارائه پروانه ورودى کالا (پروانه سبز گمرکي) جهت ثبت در دفاتر درب خروج منطقه و خارج نمودن کالا اقدام نمود.